Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI

05/05/2019 17:00

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej

Soliści – stu­den­ci UMFC

Zespoły Wokalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Chór Kameralny spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna

Dariusz Zimnicki dyry­gent

Gabriela Machowska-Kopietz, Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

W pro­gra­mie:

cz. I – pra­wy­ko­na­nia utwo­rów kame­ral­nych i solo­wych kom­po­zy­to­rów – człon­ków Katedry Edukacji Muzycznej, m.in.: A. Ignatowicz-Glińska, A. Nawrocka, B. Kowalski-Banasewicz,

R. Janiak, A. Bilińska, G. Draus, M. T. Łukaszewski, J. Szafrański

cz. II – pre­zen­ta­cja spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, muzy­ka pol­ska

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin T. Łukaszewski, prof. UMFC,

ad. dr Aldona Nawrocka, ad. dr. Waleria Przelaskowska-Rokita

Program kon­cer­tu