Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI

05/05/2019 17:00

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej

Soliści – stu­den­ci UMFC

Zespoły Wokalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Chór Kameralny spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna

Dariusz Zimnicki dyry­gent

Gabriela Machowska-Kopietz, Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

W pro­gra­mie:

cz. I – pra­wy­ko­na­nia utwo­rów kame­ral­nych i solo­wych kom­po­zy­to­rów – człon­ków Katedry Edukacji Muzycznej, m.in.: A. Ignatowicz-Glińska, A. Nawrocka, B. Kowalski-Banasewicz,

R. Janiak, A. Bilińska, G. Draus, M. T. Łukaszewski, J. Szafrański

cz. II – pre­zen­ta­cja spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, muzy­ka pol­ska

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin T. Łukaszewski, prof. UMFC,

ad. dr Aldona Nawrocka, ad. dr. Waleria Przelaskowska-Rokita

Program kon­cer­tu

OPERA XXI WIEKU — MICHAEL SCHELLE, ANDRZEJ KARAŁOW

06/05/2019 19:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Soliści oraz Chopin University Modern Ensemble

Ignacy Zalewski dyry­gent

W pro­gra­mie:

utwo­ry stu­den­tów – uczest­ni­ków przed­mio­tu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej

Andrzej Karałow – ope­ra kame­ral­na Kepler

Michael Schelle – ope­ra kame­ral­na The end of Al Capone

(pierw­sze wyko­na­nie poza USA / pre­mie­ra pol­ska)

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Leszek Lorent

Program kon­cer­tu

POLSKA MUZYKA KONCERTUJĄCA

08/05/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Paweł Gusnar sak­so­fon

Kamila Wąsik-Janiak skrzyp­ce

Rafał Grząka ban­do­ne­on

Katarzyna Myćka, Magdalena Kordylasińska-Pękala marim­by

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak dyry­gent

W pro­gra­mie:

Stanisław Moryto Cztery utwo­ry w pol­skim sty­lu na orkie­strę smycz­ko­wą

Paweł Łukaszewski Neopolis con­cer­to

Rafał Janiak – Koncert na ban­do­ne­on i orkie­strę kame­ral­ną Reminiscencje prze­szło­ści

Anna Ignatowicz-Glińska – Koncert na 2 marim­by i orkie­strę smycz­ko­wą

Krzysztof Penderecki – Koncert sak­so­fo­no­wy w wer­sji na orkie­strę kame­ral­ną

Program kon­cer­tu

Juwenalia Artystyczne #nowafala

10/05/2019 19:00 — 12/05/2019 02:00

 

Wieloletnią ideą Juwenaliów Artystycznych jest syner­gia trzech śro­do­wisk stu­denc­kich – muzycz­ne­go, pla­stycz­ne­go i teatral­ne­go. Koncepcja wyda­rze­nia obej­mu­je dwa dni kon­cer­tów, wystaw mul­ti­me­dial­nych oraz spek­ta­kli wyko­ny­wa­nych przez mło­dych arty­stów zapro­szo­nych przez stu­den­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Punktem wyj­ścia pro­gra­mu stał się nurt muzy­ki elek­tro­nicz­nej.

Podczas dwóch dni kon­cer­tów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina wystą­pią tacy arty­ści jak: Xxanaxx, Bovska, Justyna Święs, Kuba Karaś, Natalia Kukulska, Kwiat Jabłoni, Linia Nocna oraz Daria Zawiałow. Juwenalia Artystyczne to tak­że moż­li­wość obej­rze­nia spek­ta­kli mło­dych twór­ców z Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza.

Istotnym zało­że­niem obu pro­jek­tów jest zaan­ga­żo­wa­nie moż­li­wie sze­ro­kiej rze­szy stu­den­tów i dok­to­ran­tów naszej Uczelni, zarów­no w wyko­na­nie, jak i reali­za­cję całe­go przed­się­wzię­cia. Podobnie jak w ubie­głym aran­że i opra­co­wa­nia utwo­rów słow­no­mu­zycz­nych przy­go­to­wa­li stu­den­ci i dok­to­ran­ci spe­cjal­no­ści “Kompozycja”, zaś powsta­łe w ten spo­sób pra­ce wyko­na­ją i zre­ali­zu­ją stu­den­ci oraz dok­to­ran­ci: Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydziału Instrumentalnego (tak­że jazz), Wydziału Wokalno-Aktorskiego (tak­że musi­cal), Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz Wydziału Reżyserii Dźwięku.

 

Koncert inau­gu­ra­cyj­ny:

godz. 19:00, Sala Koncertowa UMFC

 

Program:

- Uwertura / komp. Filip Sporniak
— XxanaxX, Bovska i Natalia Kukulska w utwo­rach zespo­łów Bajm, Kombi, Maanam, Republika i Lady Pank w aran­ża­cji Grzegorza Łapińskiego,  Mateusza Gwizdałły i Jakuba Krukowskiego
— Finał / komp. Aleksandra Kaca 

 

Szczegóły na fan­pa­ge­’u wyda­rze­nia:

facebook.com/juwenaliaartystyczne/

foto­re­por­taż

 

Bezpłatne kar­ty wstę­pu na kon­cert dostęp­ne w księ­gar­ni UMFC (nie­od­płat­nie) oraz na stro­nie efryderyk.pl (za sym­bo­licz­ną zło­tów­kę).

STANISŁAW MONIUSZKO: 200-LECIE URODZIN KOMPOZYTORA

12/05/2019 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

Rafał Żurek tenor

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Warszawski Chór Chłopięcy

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak dyry­gent

W pro­gra­mie utwo­ry Stanisława Moniuszki, m.in.:

– II Litania Ostrobramska na gło­sy solo­we, chór mie­sza­ny i orkie­strę lub for­te­pian

– Sonety Krymskie. Kantata na gło­sy solo­we i chór mie­sza­ny z towa­rzy­sze­niem orkie­stry

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Program kon­cer­tu

POLSKA MUZYKA KAMERALNA

13/05/2019 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Kameralistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

W pro­gra­mie m.in.:

W. Lutosławski, K. Meyer, M. Stachowski

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Program kon­cer­tu

BIG-BANDOWE TO I OWO

15/05/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Soliści – stu­den­ci Specjalności Musical UMFC

Chopin University Big Band

Piotr Kostrzewa ban­dle­ader, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

W pro­gra­mie:

dla każ­de­go coś miłe­go

 

Program

Między Turcją a Polską

16/05/2019 19:00

/koncert zewnętrzny/

 

Wykonawcy:
Can Kehri | wio­lon­cze­la
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Can Okan | dyry­gent

W pro­gra­mie:
Cemal Reşit Rey Turcja (wybór, czę­ści 3, 7 i10)
Hasan Ferid Alnar
– Koncert wio­lon­cze­lo­wy (pra­wy­ko­na­nie poza Turcją)


***
Piotr Czajkowski
– III Symfonia D‑dur Polska

 

Do III Symfonii Piotra Czajkowskiego przy­lgnął przy­do­mek „Polskiej” – to rezul­tat uży­cia w fina­le polo­ne­zo­we­go ryt­mu i cha­rak­te­ru, pamię­tać jed­nak nale­ży, że taniec ten był bar­dzo popu­lar­ny w car­skiej Rosji, będąc tam raczej sym­bo­lem uni­wer­sal­ne­go dwor­skie­go splen­do­ru, niż kra­ju pocho­dze­nia. Piękne dzie­ło trzy­dzie­sto­pię­cio­let­nie­go kom­po­zy­to­ra wyróż­nia kil­ka szcze­gól­nych cech – to np. jedy­na z sym­fo­nii swe­go auto­ra w duro­wej tona­cji. Preferował on raczej nastro­je ele­gij­ne (toteż nawet ta Symfonia D‑dur roz­po­czy­na się… „mar­szem żałob­nym” w d‑moll). Ma rów­nież mniej kon­wen­cjo­nal­ną, pię­cio­czę­ścio­wą budo­wę, w czym zda­je się nawią­zy­wać do daw­niej­szych form diver­ti­men­to­wych (wska­zu­je na to obec­ność czę­ści o tanecz­nym cha­rak­te­rze – prócz wspo­mnia­ne­go polo­ne­za, rów­nież dodat­ko­we­go sche­rza-wal­ca jako czę­ści II).

Majowy kon­cert to tak­że oka­zja spo­tka­nia z muzy­ką turec­ką XX wie­ku. Szczególnie waż­ną posta­cią na muzycz­nej sce­nie tego kra­ju był Cemal Reşit Rey, uzna­wa­ny za jed­ne­go z pio­nie­rów zaszcze­pie­nia w swej ojczyź­nie muzy­ki arty­stycz­nej nawią­zu­ją­cej do nur­tów twór­czo­ści Zachodu, na fali „okcy­den­ta­li­za­cji” kra­ju pod rzą­da­mi Kemala Atatürka. W boga­tej twór­czo­ści Reya szcze­gól­ne miej­sce zaj­mu­ją dzie­ła sce­nicz­ne – ope­ry i ope­ret­ki, cie­szą­ce się znacz­ną popu­lar­no­ścią. Wśród muzy­ki orkie­stro­wej pocze­sne miej­sce zaj­mu­je rap­so­dia sym­fo­nicz­na Türkiye (Turcja) w dzie­się­ciu barw­nych, skon­tra­sto­wa­nych tem­pa­mi i cha­rak­te­rem obra­zach, nawią­zu­ją­cych do moty­wów muzy­ki naro­do­wej – usły­szy­my jej wybra­ne epi­zo­dy. Rey współ­two­rzył nie­for­mal­ną gru­pę z czte­re­ma inny­mi kom­po­zy­to­ra­mi, zwa­ny­mi „Turecką Piątką” – nale­żał do niej tak­że jego rówie­śnik Hasan Ferit Alnar, szcze­gól­nie zafa­scy­no­wa­ny moż­li­wo­ścia­mi sty­li­zo­wa­nia i har­mo­ni­za­cji muzy­ki tra­dy­cyj­nej, a tak­że wyko­rzy­sta­nia rodzi­me­go instru­men­ta­rium; plo­nem tych zain­te­re­so­wań był min. cie­szą­cy się do dziś popu­lar­no­ścią kon­cert na turec­ką cytrę – kanun. Bardziej uni­wer­sal­ny cha­rak­ter ma jego melo­dyj­ny i eks­pre­syj­ny Koncert na wio­lon­cze­lę, w któ­re­go tema­tach roz­po­znać też moż­na cha­rak­te­ry­stycz­ne ska­le i ryt­my Orientu.

Partię solo­wą wyko­na pocho­dzą­cy z Turcji Can Kehri,  któ­ry ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia w Konserwatorium w Stambule  w kla­sie wio­lon­cze­li prof.  R.  Erzina oraz w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pod kie­run­kiem prof. Tomasza Strahla. Aktywny jako soli­sta i kame­ra­li­sta gra tak­że w gru­pie wio­lon­czel Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. J. Semkowa. Koncert popro­wa­dzi cenio­ny turec­ki dyry­gent i pia­ni­sta mło­de­go poko­le­nia, Can Okan.

Ze wspo­mnia­nym przy­wód­cą, Kemalem Atatürkiem wią­że się waż­ne turec­kie świę­to jego imie­nia – 19 maja, rado­sny Dzień Młodzieży i Sportu. Koncert pod patro­na­tem Ambasady Republiki Turcji w Polsce wpi­su­je się w obcho­dy tego świę­ta, szcze­gól­nie w tym roku waż­ne­go, bo zwią­za­ne­go ze stu­le­ciem mili­tar­nej kam­pa­nii z 1919 r., któ­ra dała począ­tek nowej pań­stwo­wo­ści kra­ju po upad­ku Imperium Osmańskiego.

Wstęp wol­ny z potwier­dze­niem rezer­wa­cji!
magdalena.politylo@mfa.gov.tr

Piotr Maculewicz

Wiosenny Koncert Śpiewających Przyjaciół

17/05/2019 19:30

 

Wykonawcy:

Chór Amici Canentes 
pod dyrek­cją Iliny Sawickiej

Chór Varietas
pod dyrek­cją Jerzego Sawickiego

Sara Rosłon — har­fa
Maria Łepkowska — har­fa
Wiktor Kowalski — for­te­pian
Małgorzata Wójcicka — wio­lon­cze­la 

W pro­gra­mie m.in.:

Wacław z Szamotuł, W. A. Mozart, P. Czajkowski, S. Moniuszko

Organizatorzy kon­cer­tu:

Towarzystwo Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego
Studia Doktoranckie UMFC

Towarzystwo Polski-Szwedzkie
Centrum Promocji Kultura Praga-Południe

Wstęp wol­ny

retroNoc Muzeów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

18/05/2019 19:00

 

retroNoc Muzeów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina to autor­ski pro­jekt śro­do­wi­ska arty­stycz­ne­go war­szaw­skich muzy­ków przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy ze stu­den­ta­mi Warszawskiej Szkoły Filmowej. To kon­cert pio­se­nek z tek­sta­mi Wojciecha Młynarskiego w jaz­zo­wo-tanecz­nych aran­ża­cjach. To tanecz­ny wie­czór swin­go­wy, pod­czas któ­re­go wraz z gru­pą ani­ma­to­rów będzie moż­na bawić się do muzy­ki na żywo. retroNoc Muzeów w UMFC to tak­że jaz­zo­we jam ses­sion.

Istotnym zało­że­niem pro­jek­tu jest zaan­ga­żo­wa­nie moż­li­wie sze­ro­kiej rze­szy stu­den­tów i dok­to­ran­tów naszej Uczelni, zarów­no w wyko­na­nie, jak i reali­za­cję całe­go przed­się­wzię­cia. Podobnie jak w ubie­głym roku aran­że i opra­co­wa­nia utwo­rów słow­no­mu­zycz­nych przy­go­to­wa­li stu­den­ci i dok­to­ran­ci spe­cjal­no­ści Kompozycja, zaś powsta­łe w ten spo­sób pra­ce wyko­na­ją i zre­ali­zu­ją stu­den­ci oraz dok­to­ran­ci: Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydziału Instrumentalnego (tak­że jazz), Wydziału Wokalno-Aktorskiego (tak­że musi­cal), Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Przygotowania kon­cer­tu wspie­ra­li Państwo Agata, Paulina i Jan Młynarscy, zaś opie­kę arty­stycz­ną nad kon­cer­tem zgo­dzi­ła się objąć pani Magdalena Kizinkiewicz.

 

Serdecznie zapra­sza­my do śle­dze­nia stro­ny wyda­rze­nia:

facebook.com/Artystyczna.NocMuzeow/

foto­re­por­taż

 

Bezpłatne kar­ty wstę­pu na kon­cert dostęp­ne w księ­gar­ni UMFC (nie­od­płat­nie) oraz na stro­nie efryderyk.pl (za sym­bo­licz­ną zło­tów­kę).

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

19/05/2019 17:00

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie:

Pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej.

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC

Współpraca: mgr Andrzej Kopeć

wstęp wol­ny

Program

Afisz

MUZYKA JÓZEFA HAYDNA

20/05/2019 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas Kameralistyki Fortepianowej

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Robert Morawski

Afisz

Program

PIEŚNI, DUETY I BALLADY MONIUSZKI

22/05/2019 19:00

Zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019

Koncert Katedry Wokalistyki w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Studenci i absol­wen­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego:

Sopran
Agnieszka Banach, Alicja Bieńkowska, Alicja Gala, Gabriela Gołaszewska, Karolina Róża Kowalczyk, Marta Pierzchała, Alina Prochowska, Anita Szwacińska, Zuzanna Telakowiec, Sylwia Zelek

Mezzosopran
Magdalena Czuba, Julia Jarmoszewicz, Kamila Marynowicz, Zuzanna Nalewajek, Magdalena Pluta, Ewa Przestrzelska

Tenor
Jacek Ornafa, Bartosz Szwaciński

Baryton
Qu Donghao, Özgür Selim Gülder, Andrzej Lenart, Michał Rajewski

Bas-bary­ton
Antoni Olszewski

Bas
Bartosz Kieszkowski, Mateusz Michałowski, Jan Piasecki, Karol Skwara

Gościnnie:

Mezzosopran
Elwira Janasik, Wanda Franek

Fortepian
Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, Robert Morawski

W pro­gra­mie: utwo­ry Stanisława Moniuszki

Koncepcja arty­stycz­na: dr Jolanta Pszczółkowska-Pawlik
Opieka arty­stycz­na: dr hab. Robert Morawski

Afisz

Program

Partnerzy:

Koncert — Niccolò Paganini, 24 Kaprysy op. 1

25/05/2019 17:00

 

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawca:

Michał Nowak — skrzyp­ce

Program:

Niccolò Paganini, 24 Kaprysy

Opieka arty­stycz­na:
prof. dr. hab. Paweł Radziński, AM Bydgoszcz

Wstęp wol­ny

KONCERT NADZWYCZAJNY: CURTIS ON TOUR. The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music.

25/05/2019 19:30
 

Serdecznie zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert odby­wa­ją­cy się w ramach corocz­nej tra­sy kon­cer­to­wej Curtis on Tour. Jest to pierw­szy kon­cert muzy­ków z pre­sti­żo­we­go Curtis Institute of Music z USA na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego wystą­pi kwar­tet for­te­pia­no­wy, w któ­re­go skła­dzie znaj­du­ją się zarów­no stu­den­ci, jak rów­nież Prezes Curtis Institute of Music – prof. Roberto Díaz.

 

Curtis Institute of Music w Filadelfii jest jed­ną z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych uczel­ni muzycz­nych na świe­cie obok zna­ko­mi­tej Juilliard School of Music w Nowym Jorku. Curtis przyj­mu­je zale­d­wie 4% ogól­nej licz­by kan­dy­da­tów z całe­go świa­ta i szczy­ci się taki­mi absol­wen­ta­mi jak Leonard Bernstein, Samuel Barber, Gian Carlo Menotti, Shmuel Ashkenasi, Hilary Hahn, Lang Lang oraz Kate Liu i Eric Lu — zdo­byw­ców odpo­wied­nio III i IV nagro­dy w XVII Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina. Muzycy z Polski ode­gra­li zna­czą­cą rolę w zało­że­niu i roz­wo­ju uczel­ni na prze­strze­ni jej pra­wie stu­let­niej historii—Józef Hofmann był pierw­szym rek­to­rem Curtis, a wśród kadry pro­fe­sor­skiej zna­la­zło się wie­lu pol­skich peda­go­gów.

Inicjatorką i współ­or­ga­ni­za­tor­ką wizy­ty Curtis on Tour w Warszawie jest p. Elżbieta Sozańska z Filadelfii — mece­nas muzy­ki, wie­lo­let­nia dyrek­tor i wice­pre­zes mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­nych, a tak­że pisar­ka i dra­ma­turg. Zarówno kon­cert, jak i kurs mistrzow­ski pro­wa­dzo­ny przez Prezesa uczel­ni, prof. Roberta Díaz, odbę­dą się przy wspar­ciu finan­so­wym Fundacji Rodziny Kon-Sozańskich.

 

Wykonawcy:

Claire Bourg — skrzyp­ce

Roberto Díaz – altów­ka

Sydney Lee — wio­lon­cze­la

Daniel Hsu — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

  1. Gabriel Fauré — Kwartet for­te­pia­no­wy c‑moll, op. 15
  2. Johannes Brahms — Kwartet for­te­pia­no­wy g‑moll, op. 25

 

Wstęp wol­ny

 

 

 

 

 

 

 

JAZZ | Prezentacja specjalności Jazz & World Music

26/05/2019 17:00

Koncert w wykonaniu studentów specjalności Jazz & World Music

Wykonawcy:

ZESPÓŁ I ROKU SPECJALNOŚCI JAZZ
Konrad Gzik — sak­so­fon alto­wy i teno­ro­wy
Adrian Jusiński — sak­so­fon teno­ro­wy
Kamil Zwoliński — trąb­ka
Paweł Chaberski — pia­no
Piotr Bajak — pia­no
Krzysztof Maciejko — bass
Adam Jędrysik — gita­ra
Michał Bator — per­ku­sja
Przygotowanie: ad. dr Piotr Kostrzewa
 
 
ZESPÓŁ WORLD MUSIC
Weronika Mońka — skrzyp­ce
Dawid Czernik — skrzyp­ce
Rafał Grząka — akor­de­on
Miłosz Pękala — wibra­fon
 
 
ZESPÓŁ II ROKU JAZZ Mateusz Kaszuba pia­no
Rafał Łępa — pia­no
Andrzej Kowalski — gita­ra
Jan Wierzbicki — bass
Rafał Olewnicki — per­ku­sja
Weronika Mońka — skrzyp­ce
Max Eisinger — skrzyp­ce
Przygotowanie: dr hab. Włodek Pawlik

Opieka arty­stycz­na: dr Piotr Kostrzewa

Afisz

Program

KONCERT SPECJALNOŚCI MUSICAL

27/05/2019 19:00

Program

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC

27/05/2019 19:00

 

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC

Specjalność: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

Spektakl w wyko­na­niu uczniów ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych, stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca oraz zapro­szo­nych gości.

Opieka arty­stycz­na: prof. dr. hab. Ewa Wycichowska, dr hab. Zofia Rudnicka

Organizator — Wydział, Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator — Opera Narodowa

Sala Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej 
Plac Teatralny 1

 

 

 

 

 

Program

Bezpłatne kar­ty wstę­pu zosta­ną udo­stęp­nio­ne w UMFC na dwa tygo­dnie przed kon­cer­tem.