Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

Maj 2019
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC

WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI

05/05/2019 17:00

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej

Soliści – stu­den­ci UMFC

Zespoły Wokalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Chór Kameralny spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna

Dariusz Zimnicki dyry­gent

Gabriela Machowska-Kopietz, Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

W pro­gra­mie:

cz. I – pra­wy­ko­na­nia utwo­rów kame­ral­nych i solo­wych kom­po­zy­to­rów – człon­ków Katedry Edukacji Muzycznej, m.in.: A. Ignatowicz-Glińska, A. Nawrocka, B. Kowalski-Banasewicz,

R. Janiak, A. Bilińska, G. Draus, M. T. Łukaszewski, J. Szafrański

cz. II – pre­zen­ta­cja spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, muzy­ka pol­ska

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin T. Łukaszewski, prof. UMFC,

ad. dr Aldona Nawrocka, ad. dr. Waleria Przelaskowska-Rokita

OPERA XXI WIEKU — MICHAEL SCHELLE, ANDRZEJ KARAŁOW

06/05/2019 19:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Soliści oraz Chopin University Modern Ensemble

Ignacy Zalewski dyry­gent

W pro­gra­mie:

utwo­ry stu­den­tów – uczest­ni­ków przed­mio­tu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej

Andrzej Karałow – ope­ra kame­ral­na Kepler

Michael Schelle – ope­ra kame­ral­na The end of Al Capone

(pierw­sze wyko­na­nie poza USA / pre­mie­ra pol­ska)

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Leszek Lorent

POLSKA MUZYKA KONCERTUJĄCA

08/05/2019 19:00 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Paweł Gusnar sak­so­fon

Kamila Wąsik-Janiak skrzyp­ce

Rafał Grząka ban­do­ne­on

Katarzyna Myćka, Magdalena Kordylasińska-Pękala marim­by

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak dyry­gent

W pro­gra­mie:

Stanisław Moryto Cztery utwo­ry w pol­skim sty­lu na orkie­strę smycz­ko­wą

Paweł Łukaszewski Neopolis con­cer­to

Rafał Janiak – Koncert na ban­do­ne­on i orkie­strę kame­ral­ną Reminiscencje prze­szło­ści

Anna Ignatowicz-Glińska – Koncert na 2 marim­by i orkie­strę smycz­ko­wą

Krzysztof Penderecki – Koncert sak­so­fo­no­wy w wer­sji na orkie­strę kame­ral­ną

STANISŁAW MONIUSZKO: 200-LECIE URODZIN KOMPOZYTORA

12/05/2019 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

Rafał Żurek tenor

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Warszawski Chór Chłopięcy

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak dyry­gent

W pro­gra­mie utwo­ry Stanisława Moniuszki, m.in.:

– II Litania Ostrobramska na gło­sy solo­we, chór mie­sza­ny i orkie­strę lub for­te­pian

– Sonety Krymskie. Kantata na gło­sy solo­we i chór mie­sza­ny z towa­rzy­sze­niem orkie­stry

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

POLSKA MUZYKA KAMERALNA

13/05/2019 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Kameralistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

W pro­gra­mie m.in.:

W. Lutosławski, K. Meyer, M. Stachowski

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

BIG-BANDOWE TO I OWO

15/05/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Soliści – stu­den­ci Specjalności Musical UMFC

Chopin University Big Band

Piotr Kostrzewa ban­dle­ader, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

W pro­gra­mie:

dla każ­de­go coś miłe­go

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

19/05/2019 17:00

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie:

Pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej.

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC

Współpraca: mgr Andrzej Kopeć

wstęp wol­ny

MUZYKA JÓZEFA HAYDNA

20/05/2019 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas Kameralistyki Fortepianowej

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Robert Morawski

PIEŚNI, DUETY I BALLADY MONIUSZKI

22/05/2019 19:00

Zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019

Koncert Katedry Wokalistyki w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Studenci i absol­wen­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego:

Wanda Franek

Elwira Janasik

Karolina Róża Kowalczyk

Katarzyna Szymkowiak

Andrzej Lenart

Alexander Marev

Qu Donghao

Jolanta Pszczółkowska-Pawlik for­te­pian

Robert Morawski for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: st. wykł. Jolanta Pszczółkowska-Pawlik

JAZZ | Prezentacja specjalności Jazz & World Music

26/05/2019 17:00

Koncert w wykonaniu studentów specjalności Jazz & World Music

Opieka arty­stycz­na: dr Piotr Kostrzewa

KONCERT SPECJALNOŚCI MUSICAL

27/05/2019 09:00

Szczegóły poda­my wkrót­ce…