Sezon koncertowy 2018/2019 - Marzec 2019

DZIEŃ OTWARTY UMFC

16/03/2019 11:30 — 17:00

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podob­nie jak więk­szość uczel­ni,
raz w roku w spo­sób szcze­gól­ny otwie­ra swo­je drzwi dla kan­dy­da­tów na stu­dia.

Zgodnie z przy­ję­tym zwy­cza­jem, w tym dniu wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni
mogą uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce ter­mi­nów egza­mi­nów wstęp­nych
i same­go pro­ce­su rekru­ta­cji, jak rów­nież ist­nie­je moż­li­wość odby­cia bez­płat­nych kon­sul­ta­cji w nie­mal wszyst­kich spe­cjal­no­ściach.

Część arty­stycz­na obej­mo­wać będzie wystę­py ist­nie­ją­cych w Uniwersytecie stu­denc­kich zespo­łów muzycz­nych, jak rów­nież Pedagogów naszej Uczelni oraz pre­zen­ta­cje róż­nych wydzia­łów (m.in. Niedzielę fil­mo­wą z Reżyserią Dźwięku).

Z pew­no­ścią nie zabrak­nie też dodat­ko­wych atrak­cji dla wszyst­kich,
któ­rzy pra­gną tego dnia być z nami!

 

Link do wydarzenia na facebooku!