Sezon koncertowy 2018/2019 - Marzec 2019

VIVALDIEMU NA URODZINY

04/03/2019 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Soliści i Orkiestra Absolwentów Międzywydziałowego Studium
i Zakładu Muzyki Dawnej pod kierunkiem Agaty Sapiechy

W pro­gra­mie utwo­ry A. Vivaldiego:

sona­ty, arie, kon­cer­ty, arie sacrum i pro­fa­num

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Agata Sapiecha

Koncertowi towa­rzy­szy wysta­wa foto­gra­fii, pro­gra­mów i pla­ka­tów
„Muzyka Dawna u Fryderyka Chopina od 1996 r.”

 

Program