Sezon koncertowy 2018/2019 - Marzec 2019

SZTUKA I EDUKACJA

03/03/2019 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski

VIVALDIEMU NA URODZINY

04/03/2019 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Soliści i Orkiestra Absolwentów Międzywydziałowego Studium
i Zakładu Muzyki Dawnej pod kierunkiem Agaty Sapiechy

W pro­gra­mie utwo­ry A. Vivaldiego:

sona­ty, arie, kon­cer­ty, arie sacrum i pro­fa­num

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Agata Sapiecha

Koncertowi towa­rzy­szy wysta­wa foto­gra­fii, pro­gra­mów i pla­ka­tów
„Muzyka Dawna u Fryderyka Chopina od 1996 r.”

FANTAZJA, MELANCHOLIA I KWIATY…

06/03/2019 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Urszula Janik-Lipińska flet 

Marianna Waszkiewicz for­te­pian 

W pro­gra­mie:

Max Meyer-Olbersleben Fantaisie-Sonate op. 17 na flet i for­te­pian

Paul Hindemith Sonate na flet i for­te­pian

Sigfrid Karg-Elert Sinfonische Kanzone op. 114 w autor­skiej wer­sji na flet i for­te­pian

Franz Schubert Variationen über „Trockne Blumen” aus „Die schöne Müllerin” D. 802

na flet i for­te­pian

 

Afisz

POŻEGNANIE ZIMY – Z GITARĄ

10/03/2019 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Koncert w wykonaniu studentów klas gitary UMFC 

 

Gość spe­cjal­ny: Waldemar Gromolak gita­ra

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

JEDNA EUROPA – WIELE TWARZY

11/03/2019 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Koncert zagranicznych studentów UMFC z programu Erasmus+

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

Koordynacja: mgr Emilia Lipka

KONCERT SYMFONICZNY

13/03/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Jakub Jakowicz skrzyp­ce

Kornelia Figielska skrzyp­ce

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Piotr Sułkowski dyry­gent

 

W pro­gra­mie m.in.:

Alfred Schnittke Concerto gros­so nr 1

Piotr CzajkowskiV Symfonia e-moll op. 64

DZIEŃ OTWARTY UMFC

16/03/2019 10:00 — 16:00

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podob­nie jak więk­szość uczel­ni,
raz w roku w spo­sób szcze­gól­ny otwie­ra swo­je drzwi dla kan­dy­da­tów na stu­dia.

Zgodnie z przy­ję­tym zwy­cza­jem, w tym dniu wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni
mogą uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce ter­mi­nów egza­mi­nów wstęp­nych
i same­go pro­ce­su rekru­ta­cji, jak rów­nież ist­nie­je moż­li­wość odby­cia bez­płat­nych kon­sul­ta­cji w nie­mal wszyst­kich spe­cjal­no­ściach.

Część arty­stycz­na obej­mo­wać będzie wystę­py ist­nie­ją­cych w Uniwersytecie stu­denc­kich zespo­łów muzycz­nych, jak rów­nież Pedagogów naszej Uczelni oraz pre­zen­ta­cje róż­nych wydzia­łów (m.in. Niedzielę fil­mo­wą z Reżyserią Dźwięku).

Z pew­no­ścią nie zabrak­nie też dodat­ko­wych atrak­cji dla wszyst­kich,
któ­rzy pra­gną tego dnia być z nami!

KAMERALNE SPOTKANIA

17/03/2019 17:00

Koncert dwóch Katedr Kameralistyki Fortepianowej –
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Koncert w wykonaniu studentów UMFC i AM Łódź

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

WYŚPIEWANE PTAKI III

18/03/2019 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego
oraz studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

LANDSCAPES OF PATMOS

20/03/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Muzyka na perkusję i organy

 

Wystąpią:

Bartosz Jakubczak orga­ny 

Miłosz Pękala instru­men­ty per­ku­syj­ne

 

W pro­gra­mie:

Marek Jasiński (1949–2010)
Psalmodia na orga­ny, kotły i wibra­fon (2007)                                      

Thierry Escaich (*1965)                     
Ground II na orga­ny i per­ku­sję (2007) 

Aleksandra Chmielewska (*1993)         
Letter from fara­way island na orga­ny i per­ku­sję (2018) — pra­wy­ko­na­nie

Christopher Dean (*1957)  
Mourning Dove Sonnet na wibra­fon solo (1983)                                              

Magdalena Białecka
Krajobraz w bie­li na orga­ny i wibra­fon (2019) — pra­wy­ko­na­nie

Petr Eben (1929–2007)
Landscapes of Patmos na orga­ny i per­ku­sję (1984) 

  1. Landscape with Eagle    
  2. Landscape with the Eldest                                                                      
  3. Landscape with Temple                                                                    
  4. Landscape with Rainbow                                                                      
  5. Landscape with Horses                                                                                

MŁODZI PEDAGODZY KATEDRY FORTEPIANU

24/03/2019 17:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wystąpią:

Karolina Nadolska, Monika Quinn, Tomasz Lupa, Konrad Skolarski, Maciej Wota — for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński

ANTON HEILLER IN MEMORIAM w 40. rocznicę śmierci

25/03/2019 19:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

 

Wystąpią:

Petr Planyavsky orga­ny (Austria)

 

Gabryś & Quinn Piano Duo:

Maria Gabryś, Monika Quinn

 

Bogumiła Dziel-Wawrowska sopran, Adam Kowalski orga­ny

Jarosław Wróblewski, Józef Serafin orga­ny

 

Chór Alla Polacca przy Teatrze Wielkim

Anna Bednarska dyry­gent

Wojciech Bednarski orga­ny

 

Justyna Kreft kla­we­syn

Krzysztof Ostrowski orga­ny

Orkiestra Kameralna UMFC

Petr Planyavsky dyry­gent

 

W pro­gra­mie utwo­ry Antona Heillera:

Fantasia super „Salve Regina”

Zwei geistli­che Gesänge (Optavi, Gaudete)

Toccata für zwei Klaviere

Meditation „Victime pas­cha­li lau­des”

Passionmusik für Kinderchor und Orgel

Ecce lignum cru­cis

Concerto für Cembalo, Orgelpositiv and Kammerorchester

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC

Koordynator: dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

KONCERT SYMFONICZNY

27/03/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Maria Machowska skrzyp­ce 

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Adam Klocek dyry­gent 

 

W pro­gra­mie m.in.:

Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert skrzyp­co­wy A-dur KV 219

Antonin DvořákVII Symfonia d-moll “Londyńska” op. 70

HARFOWE IMPRESJE

31/03/2019 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Koncert w wykonaniu studentek klasy harfy UMFC

 

W pro­gra­mie m.in.:

M. Ravel, C. Debussy, M. Tournier

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Zuzanna Elster