Sezon koncertowy 2018/2019 - Marzec 2019

SZTUKA I EDUKACJA

03/03/2019 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski

Program

VIVALDIEMU NA URODZINY

04/03/2019 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Soliści i Orkiestra Absolwentów Międzywydziałowego Studium
i Zakładu Muzyki Dawnej pod kierunkiem Agaty Sapiechy

W pro­gra­mie utwo­ry A. Vivaldiego:

sona­ty, arie, kon­cer­ty, arie sacrum i pro­fa­num

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Agata Sapiecha

Koncertowi towa­rzy­szy wysta­wa foto­gra­fii, pro­gra­mów i pla­ka­tów
„Muzyka Dawna u Fryderyka Chopina od 1996 r.”

 

Program

FANTAZJA, MELANCHOLIA I KWIATY…

06/03/2019 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Urszula Janik-Lipińska flet 

Marianna Waszkiewicz for­te­pian 

W pro­gra­mie:

Max Meyer-Olbersleben Fantaisie-Sonate op. 17 na flet i for­te­pian

Paul Hindemith Sonate na flet i for­te­pian

Sigfrid Karg-Elert Sinfonische Kanzone op. 114 w autor­skiej wer­sji na flet i for­te­pian

Franz Schubert Variationen über „Trockne Blumen” aus „Die schöne Müllerin” D. 802

na flet i for­te­pian

 

Afisz

Program kon­cer­tu

POŻEGNANIE ZIMY – Z GITARĄ

10/03/2019 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Koncert w wykonaniu studentów klas gitary UMFC 

 

Gość spe­cjal­ny: Waldemar Gromolak gita­ra

 

W pro­gra­mie:

solo­wa i kame­ral­na muzy­ka gita­ro­wa

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

 

Program

LUNCH CONCERT

11/03/2019 14:00 — 15:00

LUNCH CONCERT — sala im. H.Melcera

 

PROGRAM

Manuel Palau — Marcha Burlesca

Antonín Dvořák — Symphony No.9 in E minor, Op.95 “From the New World”
(arr. Mi-Bemol Saxophone Ensemble)
cz. II Largo

Béla Bartók — Divertimento (arr. Miha Ferk)
cz. III Allegro assai

Maciej Małecki — Europa — Suita

Krzysztof Koszowski — Movie Medley

Maurice Ravel — Bolero (arr. Mi-Bemol Saxophone Ensemble) 

 

Warsaw Saxophone Orchestra

Pablo Sanchez-Escariche Gasch — sak­so­fon sopra­no­wy
Michał Ochab – sak­so­fon sopra­no­wy
Paulina Młynarska – sak­so­fon sopra­no­wy
Jakub Muras – sak­so­fon alto­wy
Oskar Rzążewski – sak­so­fon alto­wy
Kateřina Juřenová  — sak­so­fon alto­wy                                                    
Krzysztof Koszowski – sak­so­fon teno­ro­wy                                           
Karol Mastalerz — sak­so­fon teno­ro­wy
Karol Denkiewicz – sak­so­fon teno­ro­wy
Jakub Wydrzyński – sak­so­fon bary­to­no­wy
Kacper Puczko – sak­so­fon bary­to­no­wy
Wojciech Chałupka – sak­so­fon baso­wy

Paweł Gusnar — dyry­gent

Wstęp wol­ny

 

JEDNA EUROPA – WIELE TWARZY

11/03/2019 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Koncert zagranicznych studentów UMFC z programu Erasmus+

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

Koordynacja: mgr Emilia Lipka

KONCERT SYMFONICZNY

13/03/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Jakub Jakowicz skrzyp­ce

Kornelia Figielska skrzyp­ce

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Piotr Sułkowski dyry­gent

 

W pro­gra­mie m.in.:

Alfred Schnittke Concerto gros­so nr 1

Piotr CzajkowskiV Symfonia e‑moll op. 64

 

Afisz

Program

DZIEŃ OTWARTY UMFC

16/03/2019 11:30 — 17:00

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podob­nie jak więk­szość uczel­ni,
raz w roku w spo­sób szcze­gól­ny otwie­ra swo­je drzwi dla kan­dy­da­tów na stu­dia.

Zgodnie z przy­ję­tym zwy­cza­jem, w tym dniu wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni
mogą uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce ter­mi­nów egza­mi­nów wstęp­nych
i same­go pro­ce­su rekru­ta­cji, jak rów­nież ist­nie­je moż­li­wość odby­cia bez­płat­nych kon­sul­ta­cji w nie­mal wszyst­kich spe­cjal­no­ściach.

Część arty­stycz­na obej­mo­wać będzie wystę­py ist­nie­ją­cych w Uniwersytecie stu­denc­kich zespo­łów muzycz­nych, jak rów­nież Pedagogów naszej Uczelni oraz pre­zen­ta­cje róż­nych wydzia­łów (m.in. Niedzielę fil­mo­wą z Reżyserią Dźwięku).

Z pew­no­ścią nie zabrak­nie też dodat­ko­wych atrak­cji dla wszyst­kich,
któ­rzy pra­gną tego dnia być z nami!

 

Link do wydarzenia na facebooku!

 

KAMERALNE SPOTKANIA

17/03/2019 17:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Koncert w wykonaniu studentów UMFC

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

 

Program

WYŚPIEWANE PTAKI III. Symbolika ptaków w pieśniach polskich od Szymanowskiego do współczesności

18/03/2019 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego
oraz studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

 

Afisz

LANDSCAPES OF PATMOS

20/03/2019 19:00

ProgramŚRODA NA OKÓLNIKU

Muzyka na perkusję i organy

 

Wystąpią:

Bartosz Jakubczak orga­ny 

Miłosz Pękala instru­men­ty per­ku­syj­ne

 

W pro­gra­mie:

Marek Jasiński (1949–2010)
Psalmodia na orga­ny, kotły i wibra­fon (2007)                                      

Thierry Escaich (*1965)                     
Ground II na orga­ny i per­ku­sję (2007) 

Aleksandra Chmielewska (*1993)         
Letter from fara­way island na orga­ny i per­ku­sję (2018) — pra­wy­ko­na­nie

Christopher Dean (*1957)  
Mourning Dove Sonnet na wibra­fon solo (1983)                                              

Magdalena Białecka
Krajobraz w bie­li na orga­ny i wibra­fon (2019) — pra­wy­ko­na­nie

Petr Eben (1929–2007)
Landscapes of Patmos na orga­ny i per­ku­sję (1984) 

 1. Landscape with Eagle    
 2. Landscape with the Eldest                                                                      
 3. Landscape with Temple                                                                    
 4. Landscape with Rainbow                                                                      
 5. Landscape with Horses                                                                      

   

  Afisz

  Program

Benefis prof. Elżbiety Dastych-Szwarc

22/03/2019 18:00

Wykonawcy

Absolwenci i przy­ja­cie­le

W pro­gra­mie

Muzyka kame­ral­na z fle­tem w roli głów­nej

 

Program

MŁODZI PEDAGODZY KATEDRY FORTEPIANU

24/03/2019 17:00

Koncert Katedry Fortepianu

W pro­gra­mie:

Franciszek Lessel – Polonaise nouvel­le D‑dur
Karol Kurpiński – Polonez a‑moll
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata for­te­pia­no­wa A‑dur KV 331
Robert Schumann – Sceny dzie­cię­ce op. 15
Fryderyk Chopin – Mazurki (wybór)
Fryderyk Chopin – Ballada g‑moll op. 23
Juliusz Zarębski – Ballada g‑moll op.18
Ignacy Zalewski – Mazurek nr 4 (pra­wy­ko­na­nie)

 

Wystąpią:

Karolina Nadolska, Monika Quinn, Tomasz Lupa,  Maciej Wota — for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński

 

Afisz

Program

ANTON HEILLER IN MEMORIAM w 40. rocznicę śmierci

25/03/2019 19:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

 

Wystąpią:

Peter Planyavsky orga­ny (Austria)

 

Gabryś & Quinn Piano Duo:

Maria Gabryś, Monika Quinn

 

Bogumiła Dziel-Wawrowska sopran, Adam Kowalski orga­ny

Jarosław Wróblewski, Józef Serafin orga­ny

 

Chór Alla Polacca przy Teatrze Wielkim

Anna Bednarska dyry­gent

Wojciech Bednarski orga­ny

 

Justyna Kreft kla­we­syn

Krzysztof Ostrowski orga­ny

Orkiestra Kameralna UMFC

Peter Planyavsky dyry­gent

 

W pro­gra­mie utwo­ry Antona Heillera:

Fantasia super „Salve Regina”

Zwei geistli­che Gesänge (Optavi, Gaudete)

Toccata für zwei Klaviere

Meditation „Victime pas­cha­li lau­des”

Passionmusik für Kinderchor und Orgel

Ecce lignum cru­cis

Concerto für Cembalo, Orgelpositiv und Kammerorchester

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

Koordynator: dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

 

Afisz

Program

KONCERT SYMFONICZNY

27/03/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Maria Machowska skrzyp­ce 

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Adam Klocek dyry­gent 

 

W pro­gra­mie:

Wolfgang Amadeus Mozart — Uwertura do ope­ry Wesele Figara KV 492

Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert skrzyp­co­wy A‑dur KV 219

Antonin DvořákVII Symfonia d‑moll “Londyńska” op. 70

 

Program

Afisz

HARFOWE IMPRESJE

31/03/2019 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Koncert w wykonaniu studentek klasy harfy UMFC

 

W pro­gra­mie m.in.:

M. Ravel, C. Debussy, M. Tournier

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Zuzanna Elster

Program

Afisz