Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2019 12:00

 

W pro­gra­mie:


— uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
— wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go


W czę­ści arty­stycz­nej:

Stanisław Moniuszko (1819 – 1872)

ze zbio­ru Siódmy śpiewnik domo­wy (1876) 

Sen
sł. Marceline Desbordes 

Niepewność
sł. Adam Mickiewicz


ze zbio­ru Pierwszy śpiewnik domo­wy (1897) 


Dalibógże
sł. Józef Massalski 

Pieśń wie­czor­na
sł. Józef Massalski


Anna Radziejewska — śpiew
Paweł Sommer — for­te­pian


Wstęp wol­ny