Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

INTERAKTYWNIE 4.0

03/02/2019 17:00
 
Spektakl w wyko­na­niu stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca, zespo­łu Chopin University Dance Company oraz stu­den­tów kom­po­zy­cji, reży­se­rii dźwię­ku i zapro­szo­nych gości
 
Opieka cho­re­ogra­ficz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Opieka muzycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Knittel, dr Aldona Nawrocka
Opieka reali­za­tor­ska: mgr Andrzej Kopeć
Koordynacja kon­cer­tu: dr Klaudia Carlos-Machej
 
Program kon­cer­tu
Afisz
 
Koncert towa­rzy­szy Konferencji Naukowo-Artystycznej „Cunnigham / Cage: Idea twór­czo­ści w cza­sie real­nym” (03–04.02.2019, UMFC)

TRIBUTE TO JOHN CAGE

04/02/2019 19:00

 

Koncert Studium Muzyki Nowej oraz Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur przy Katedrze Edukacji Muzycznej

 

Wykonawcy:

Kuba Sokołowski — for­te­pian
Aldona Nawrocka — for­te­pian
Angela Gołaszewska — skrzyp­ce
Robert Jędrzejewski — wio­lon­cze­la
Leszek Lorent — per­ku­sja
Eugeniusz Karetka — per­ku­sja
Jan Gralla — per­ku­sja
Bartosz Martyna — aktor, reży­se­ria


W pro­gra­mie:

John Cage

Program kon­cer­tu

Afisz


Koordynacja: dr Aldona Nawrocka, dr hab. Leszek Lorent


Koncert towa­rzy­szy Konferencji Naukowo-Artystycznej „Cunnigham / Cage: Idea twór­czo­ści w cza­sie real­nym” (03–04.02.2019, UMFC)

Koncert Pianistów Japońskich na zakończenie 81. Kursu Mistrzowskiego POLJA

09/02/2019 12:00 — 13:00

Zapraszamy ser­decz­nie na Koncert Pianistów Japońskich na zakoń­cze­nie 81. Kursu Mistrzowskiego POLJA.

W pro­gra­mie utwo­ry Johanna Sebastiana Bacha oraz Fryderyka Chopina.

Wykonawcy:

 • Rika Ishii
 • Yuka Ishii
 • Urara Kono
 • Nanaho Tatsuno
 • Nao Mieno
 • Akane Imai
 • Yuko Goto Bernhard
 • Asaka Miyoshi
 • Yukari Kitaura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Koncertowa UMFC.

Wstęp wol­ny!

GAMELAN 3.0

10/02/2019 17:00

 

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Wykonawcy:

David Martin (gościn­nie)
Michał Bator, Mateusz Bednarczyk, Jan Gralla, Eugeniusz Karetka, Rafał Kozyra, Agata Partyka, Miłosz Pękala, Marianna Zagrodzka — per­ku­sja

W pro­gra­mie:

Ivan Trevino – Shared Space

Ladrang Uga-Uga kala­jen­ga­ken lan­ca­ran Ricik-Ricik

laras pelog pathet barang

Per Nørgård – Easy Beats

Ladrang Roning Tawang laras pelog pathet nem

Aurel Hollo – Gamelan Bound

Program kon­cer­tu

Afisz


Opieka arty­stycz­na: dr Miłosz Pękala

KONCERT KAMERALNEJ ORKIESTRY SMYCZKOWEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU CONCERT GIVEN BY CHAMBER STRING ORCHESTRA

11/02/2019 19:00

 

Wykonawcy:

Klaudiusz Baran — akor­de­on
Kameralna Orkiestra Smyczkowa Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Marcin Suszycki kon­cert­mistrz, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie:

Alina Kubik – Poemat poznań­ski (kom­po­zy­cja zamó­wio­na przez Akademię Muzyczną
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
Bela Bartók – Rumuńskie tań­ce ludo­we BB 68, Sz. 56
Marcin Błażewicz – Koncert na akor­de­on i orkie­strę smycz­ko­wą
Mieczysław Karłowicz – Serenada na smycz­ki op. 2

Marek Niewiedział – sło­wo o muzy­ce

Afisz

Program kon­cer­tu

OD BRAHMSA DO LIGETIEGO

13/02/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Tomasz Bińkowski — wal­tor­nia
Jakub Haufa — skrzyp­ce
Michał Francuz — for­te­pian

W pro­gra­mie:

Johannes Brahms – II Sonata A‑dur op. 100 na skrzyp­ce i for­te­pian
György Ligeti  – Musica Ricercata
Johannes Brahms – Trio Es-dur op. 40 na wal­tor­nię, skrzyp­ce i for­te­pian

Afisz

Program kon­cer­tu

Goście Big Bandu

16/02/2019 18:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Danuta Błażejczyk — wokal

Chopin University Big Band 

Piotr Kostrzewa — ban­dle­ader

Po raz kolej­ny w Sali Koncertowej zabrzmi ener­ge­tycz­ny Chopin University Big Band. Tym razem stu­den­ci pod dyrek­cją ban­dle­ade­ra Piotra Kostrzewy zapre­zen­tu­ją utwo­ry pol­skich kom­po­zy­to­rów m. in. Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza Korcza, Zbigniewa Górnego ale usły­szy­my rów­nież stan­dar­dy jaz­zo­we.

 

Afisz

Program

Fotoreportaż

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA

17/02/2019 17:00

 

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów pol­skich uczel­ni muzycz­nych

 

Wykonawcy:

Paweł Ratajek akor­de­on (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Łukasz Pieniążek, Oskar Krzywonos akor­de­on (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

Paweł Sławiński akor­de­on (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

Iwo Jedynecki akor­de­on (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Erwin Grzelecki, Marcin Waszczyk, Dawid Rydz akor­de­on
Agata Krystek skrzyp­ce, Weronika Sura ban­do­ne­on
Mateusz Kowalski gita­ra, Michalina Krasowska, Konrad Witkowski skrzyp­ce
Karolina Paletko altów­ka, Sylwia Spodobalska wio­lon­cze­la
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

 

W pro­gra­mie: Erwin Grzelecki, Ole Schmidt, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Krzysztof Penderecki, Mikołaj Majkusiak, Edvard Grieg, Dymitr Szostakowicz, Astor Piazzolla

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Klaudiusz Baran

 

Program

Afisz

KOMPOZYTOROM UCZELNI IN MEMORIAM

18/02/2019 19:00

 

Koncert Katedry Fortepianu

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu


W pro­gra­mie m.in.:

 • WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI — 2 Morceaux de salon op.11, wyk. Szymon Orliński
 • ROMAN STATKOWSKI — Capriccio Des-dur op.16 nr 1, Toccata fis-moll op. 33, Preludia op.37 nr 1–4, wyk. Marta Kostrych
 • JULIUSZ WERTHEIM — Variations sur un théme ori­gi­nal f‑moll op. 4, wyk. Paweł Pawlik
 • GRAŻYNA BACEWICZ — II Sonata for­te­pia­no­wa, wyk. Risa Okiguchi
 • MARIAN SAWA — Prelud sty­li­zo­wa­ny, wyk. Emma Pilch

Afisz

Program

Opieka arty­stycz­na: dr Monika Quinn

KONCERT ORATORYJNY

20/02/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT ORATORYJNY

 

Wykonawcy:

Soliści:
Agnieszka Grala — sopran
Zuzanna Nalewajek — mez­zo­so­pran
Adam Zdunikowski — tenor
Antoni Olszewski – bas

Orkiestra Symfoniczna UMFC
Chór Mieszany UMFC, Wanda Tchórzewska-Kapała, Krzysztof Kusiel-Moroz — przy­go­to­wa­nie chó­ru
Massimiliano Caldi — dyry­gent

W pro­gra­mie:

Gioacchino Rossini – Stabat Mater na sopran, mez­zo­so­pran, tenor, bas, chór mie­sza­ny i orkie­strę

Afisz

Program

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2019 12:00

 

W pro­gra­mie:


— uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
— wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go


W czę­ści arty­stycz­nej:

Stanisław Moniuszko (1819 – 1872)

ze zbio­ru Siódmy śpiewnik domo­wy (1876) 

Sen
sł. Marceline Desbordes 

Niepewność
sł. Adam Mickiewicz


ze zbio­ru Pierwszy śpiewnik domo­wy (1897) 


Dalibógże
sł. Józef Massalski 

Pieśń wie­czor­na
sł. Józef Massalski


Anna Radziejewska — śpiew
Paweł Sommer — for­te­pian


Wstęp wol­ny

MUZYKA W RUCHU

24/02/2019 17:00

 

Koncert Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

 

Studenci i pedagodzy specjalności Rytmika
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

 

W pro­gra­mie:

inter­pre­ta­cje rucho­we utwo­rów muzycz­nych, impro­wi­za­cje rucho­we

oraz impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

 

Afisz

Program

W NIEWYMIERNEJ PRZESTRZENI WIELOZNACZNE FORMY. PREZENTACJA NAGRAŃ

25/02/2019 19:00

 

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

 

W pro­gra­mie:


Samuel Barber – Adagio for Strings
Aleksandra Blachno – Perfect
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville – Sonata C‑dur op. 3 nr 4 na kla­we­syn i skrzyp­ce
Claude Debussy – Reflets dans l’eau z I zeszy­tu Images
Ricardo Eizirik – re / wind / re / wri­te (fast-bre­ak ver­sion)
Anna Maria Huszcza – Zorya na sak­so­fon alto­wy, elek­tro­ni­kę i głos
Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre – Sonata d‑moll na skrzyp­ce i bas­so con­ti­nuo
Witold Lutosławski – Dmuchawce
Paul Mealor – Ubi Caritas
Carolin Mrugała – The Ritual of Kaer Tiele
Arvo Pärt – Trisagion na orkie­strę smycz­ko­wą
Maciej Sułecki – My River Runs To Thee

 

Autorzy nagrań:
Mateusz Banasiuk, Miłosz Bogić, Helena Czerwińska, Paweł Dudziak, Aleksandra Koniuch, Diana Kuls, Przemysław Kunda, Jędrzej Luciński, Izabela Mazur, Szymon Nawrocki, Jakub Niedźwiedź, Filip Podgórski, Ignacy Przech, Krzysztof Ptak, Emilian Rymarowicz, Maciej Wiejaczka, Filip Zaborowski, Łukasz Zięba

 

Opieka arty­stycz­na: dr Ewa Olejnik

Wstęp wol­ny!

Afisz

Program

AFTER ALL Recital muzyki kameralnej na saksofon i fortepian

27/02/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Pablo Sanchez-Escariche Gasch sak­so­fon 

Andrzej Karałow for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

P. Hindemith Sonata F‑dur op. 11 nr 4 na altów­kę i for­te­pian (wer­sja na sak­so­fon)

A. Karałow Geometria Nocy

W. Albright Sonata na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian

Ż. Rydzewska   After All

K. Szymanowski Słopiewnie op. 46-bis (trans­kryp­cja na sak­so­fon sopra­no­wy)

 

Afisz