Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

INTERAKTYWNIE 3.0

03/02/2019 17:00
 
Spektakl w wyko­na­niu stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca, zespo­łu Chopin University Dance Company oraz stu­den­tów kom­po­zy­cji, reży­se­rii dźwię­ku i zapro­szo­nych gości
 
Opieka cho­re­ogra­ficz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
Opieka muzycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Knittel, dr Aldona Nawrocka
Opieka reali­za­tor­ska: mgr Andrzej Kopeć
 
Koncert towa­rzy­szy Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej
„Cunnigham / Cage – meto­da twór­cza opar­ta na zbli­żo­nych narzę­dziach
cho­re­ogra­fa i kom­po­zy­to­ra”

TRIBUTE TO JOHN CAGE

04/02/2019 19:00

 

Koncert Studium Muzyki Nowej oraz Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur przy Katedrze Edukacji Muzycznej

 

Wykonawcy:

Kuba Sokołowski — for­te­pian
Robert Jędrzejewski — wio­lon­cze­la
Leszek Lorent — per­ku­sja
Bartosz Martyna — aktor, reży­se­ria


W pro­gra­mie:

John Cage


Koordynacja: dr Aldona Nawrocka, dr hab. Leszek Lorent


Koncert towa­rzy­szy Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej
„Cunnigham / Cage – meto­da twór­cza opar­ta na zbli­żo­nych narzę­dziach
cho­re­ogra­fa i kom­po­zy­to­ra”

GAMELAN 2.0

10/02/2019 17:00

 

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Wykonawcy:

David Martin (gościn­nie)
Michał Bator, Mateusz Bednarczyk, Jan Gralla,
Eugeniusz Karetka, Rafał Kozyra, Tamara Kurkiewicz,
Agata Partyka, Miłosz Pękala, Marianna Zagrodzka per­ku­sja

W pro­gra­mie:

indo­ne­zyj­ska muzy­ka tra­dy­cyj­na z Jawy
Per Nøgård – Whirls, Easy Beats
Aurél Holló – Gamelan-bound/beFOReJOHN2
Opieka arty­stycz­na: dr Miłosz Pękala

KONCERT KAMERALNEJ ORKIESTRY SMYCZKOWEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU CONCERT GIVEN BY CHAMBER STRING ORCHESTRA

11/02/2019 19:00

 

Wykonawcy:

Klaudiusz Baran — akor­de­on
Kameralna Orkiestra Smyczkowa Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Marcin Suszycki kon­cert­mistrz, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie:

Alina Kubik – Poemat poznań­ski (kom­po­zy­cja zamó­wio­na przez Akademię Muzyczną
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
Bela Bartók – Rumuńskie tań­ce ludo­we BB 68, Sz. 56
Marcin Błażewicz – Koncert na akor­de­on i orkie­strę smycz­ko­wą
Mieczysław Karłowicz – Serenada na smycz­ki op. 2

OD BRAHMSA DO LIGETIEGO

13/02/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Tomasz Bińkowski — wal­tor­nia
Jakub Haufa — skrzyp­ce
Michał Francuz — for­te­pian

W pro­gra­mie:

Johannes Brahms – Trio Es-dur op. 40 na wal­tor­nię, skrzyp­ce i for­te­pian
György Ligeti – Trio na wal­tor­nię, skrzyp­ce i for­te­pian Hommage à Johannes Brahms

Goście Big Bandu

16/02/2019 19:00 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Danuta Błażejczyk — wokal

Chopin University Big Band 

Piotr Kostrzewa — ban­dle­ader

Po raz kolej­ny w Sali Koncertowej zabrzmi ener­ge­tycz­ny Chopin University Big Band. Tym razem stu­den­ci pod dyrek­cją ban­dle­ade­ra Piotra Kostrzewy zapre­zen­tu­ją utwo­ry pol­skich kom­po­zy­to­rów m. in. Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza Korcza, Zbigniewa Górnego ale usły­szy­my rów­nież stan­dar­dy jaz­zo­we.

 

Bilety do naby­cia od 4 lute­go!

 

Afisz

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA

17/02/2019 17:00

 

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów pol­skich uczel­ni muzycz­nych

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Klaudiusz Baran

KOMPOZYTOROM UCZELNI IN MEMORIAM

18/02/2019 19:00

 

Koncert Katedry Fortepianu

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu


W pro­gra­mie m.in.:


Grażyna Bacewicz, Roman Statkowski


Opieka arty­stycz­na: dr Monika Quinn

KONCERT ORATORYJNY

20/02/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT ORATORYJNY

 

Wykonawcy:

Soliści – stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Orkiestra Symfoniczna UMFC
Chór Mieszany UMFC, Krzysztof Kusiel-Moroz przy­go­to­wa­nie chó­ru
Massimiliano Caldi — dyry­gent

W pro­gra­mie:

Gioacchino Rossini – Stabat Mater na sopran, mez­zo­so­pran,

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2019 12:00

 

W pro­gra­mie:


— uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
— wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go


W czę­ści arty­stycz­nej:


Aneta Stefańska wio­lon­cze­la
Adam Goździewski for­te­pian


W pro­gra­mie:


Fryderyk Chopin – Sonata g-moll na for­te­pian i wio­lon­cze­lę op. 65


Wstęp wol­ny

MUZYKA W RUCHU

24/02/2019 17:00

 

Koncert Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

 

Studenci i pedagodzy specjalności Rytmika
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

 

W pro­gra­mie:

inter­pre­ta­cje rucho­we utwo­rów muzycz­nych, impro­wi­za­cje rucho­we

oraz impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

PREZENTACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

25/02/2019 19:00

 

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

 

Opieka arty­stycz­na: dr Ewa Olejnik

Wstęp wol­ny!

AFTER ALL Recital muzyki kameralnej na saksofon i fortepian

27/02/2019 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Pablo Sanchez-Escariche Gasch sak­so­fon 

Andrzej Karałow for­te­pian

W pro­gra­mie:

P. Hindemith Sonata F-dur op. 11 nr 4 na altów­kę i for­te­pian (wer­sja na sak­so­fon)

A. Karałow Geometria Nocy

W. Albright Sonata na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian

Ż. Rydzewska   After All

K. Szymanowski Słopiewnie op. 46-bis (trans­kryp­cja na sak­so­fon sopra­no­wy)