Sezon koncertowy 2018/2019 - Styczeń 2019

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC

#ELEKTROFONIA Koncert Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego

07/01/2019 19:00

 

Najnowsze kom­po­zy­cje elek­tro­nicz­ne i inte­rak­tyw­ne stu­den­tów Studia Muzyki Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego.

Afisz

Program kon­cer­tu

Opieka arty­stycz­na: dr Wojciech Błażejczyk

PIEŚNI ROSYJSKIE

09/01/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Tatiana Hempel — sopran

Robert Gierlach — bas-bary­ton

Robert Morawski —  for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Modest Musorgski – Pieśni i tań­ce śmier­ci, W izbie dzie­cię­cej

Piotr Czajkowski – Ot cze­wo, Noczi bez­um­ny­je, Dien li carit, Ni sło­wa o drug mój,

     Niet, tol­ko tot, kto znal, Serenada Don Juana

Siergiej Rachmaninow – Sen, Polubiła ja, Ja żdu tie­bja

 

Program kon­cer­tu

Afisz

 

PRZED PANEM W BETLEJEM Koncert kolędowy

13/01/2019 17:00

 

Wykonawcy:

Chóry – lau­re­aci kon­kur­sów kolę­do­wych:

 

Chór TIBI DOMINE

Michał Rajewski — dyry­gent

Julia Obrycka — orga­ny

 

Chór Kameralny ARS CANTATA 

Anna Celmer-Falkiewicz — dyry­gent

 

Chór Żeński i Zespół Instrumentalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Bartosz Lisik — bary­ton

Anna Marciniak — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

muzy­ka bożo­na­ro­dze­nio­wa, kolę­dy i pasto­rał­ki

Program kon­cer­tu

Afisz

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

 

GRAŻYNA BACEWICZ IN MEMORIAM. Koncert w 110. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci Kompozytorki

14/01/2019 19:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas skrzy­piec

 

W pro­gra­mie utwo­ry Grażyny Bacewicz, m.in.:

Oberek

Kaprys pol­ski

Taniec mazo­wiec­ki

Sonata skrzyp­co­wa

Sonata na skrzyp­ce solo

Kwartet na czwo­ro skrzy­piec – dedy­ko­wa­ny „stu­den­tom war­szaw­skie­go Konserwatorium”

 

Program kon­cer­tu

Afisz

Opieka arty­stycz­na: dr Wojciech Koprowski

 

Koncert “Goście Big Bandu” jest przeniesiony na 18.01.2019, godz. 19:00

16/01/2019 19:00

KONCERT ODWOŁANY!

 

W związ­ku z ogło­szo­ną w Warszawie żało­bą po śmier­ci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, kon­cert ze śro­dy 16.01 zosta­je prze­ło­żo­ny na pią­tek 18.01 na godz.19:00.


BILETY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ.

GOŚCIE BIG BANDU

18/01/2019 19:00

 

Z powodu żałoby narodowej

KONCERT ODWOŁANY!

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Danuta Błażejczyk — wokal

Chopin University Big Band 

Piotr Kostrzewa — ban­dle­ader

Po raz kolej­ny w Sali Koncertowej zabrzmi ener­ge­tycz­ny Chopin University Big Band. Tym razem stu­den­ci pod dyrek­cją ban­dle­ade­ra Piotra Kostrzewy zapre­zen­tu­ją utwo­ry pol­skich kom­po­zy­to­rów m. in. Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza Korcza, Zbigniewa Górnego ale usły­szy­my rów­nież stan­dar­dy jaz­zo­we.

 

Afisz

WIECZÓR KLASYKÓW WIEDEŃSKICH

20/01/2019 17:00

 

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Kameralistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

 

W pro­gra­mie:

Józef Haydn 

Kwartet op. 76 nr 3 „Cesarski”
Wykonawcy:
Zofia Szlachcikowska , Weronika Wyka — skrzyp­ce
Maria Korczyńska — altów­ka
Agnieszka Kiljan — wio­lon­cze­la

Kwartet op. 33 nr 2 „Żart”
Wykonawcy:
Magdalena Czestkowska, Barbara Stawiarz — skrzyp­ce
Nicol Miękus — altów­ka
Wojciech Bafeltowski — wio­lon­cze­la

Kwartet op. 76 nr 2 „Kwintowy”
Wykonawcy:
Jagoda Tkaczow, Konrad Witkowski — skrzyp­ce
Karolina Pałetko — altów­ka
Maria Leszczyńska — wio­lon­cze­la

Kwartet op. 76 nr 1
Wykonawcy:
Klaudia Maliszewska, Maria Grajewska — skrzyp­ce
Ksenia Bowtruczuk — altów­ka
Alice Valbon — wio­lon­cze­la

Wolfgang Amadeus Mozart

Kwartet KV 421
Wykonawcy:
Emilia Jarocka, Justyna Golus — skrzyp­ce
Martyna Dziechciarz — altów­ka
Agnieszka Kiljan — wio­lon­cze­la

Ludwig van Beethoven

Kwartet op. 59 nr 1
Julia Wrońska, Judyta Kluza — skrzyp­ce
Tomasz Rosiński — altów­ka
Mateusz Błaszczak — wio­lon­cze­la

Grosse Fuge B-dur op. 133
Błażej Bębeńca, Melania Kłos — skrzyp­ce
Joanna Ławcewicz-Musialik — altów­ka
Malwina Jakubowska — wio­lon­cze­la

Program

Afisz

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

MOITIÉ MOINE, MOITIÉ VOYOU. Francis Poulenc w 120. rocznicę urodzin

21/01/2019 19:00

 

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Koncert w wyko­na­niu klas kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej

 

W pro­gra­mie:

dzie­ła kame­ral­ne Francisa Poulenca

 

Program kon­cer­tu

Afisz

Opieka arty­stycz­na: dr Łukasz Chrzęszczyk

 

MECCORE STRING QUARTET

23/01/2019 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU


W pro­gra­mie:

J. Haydn — Kwartet smycz­ko­wy D-dur op. 20 nr 4 
K. Penderecki – Kwartet nr 3 „Kartki z nie­za­pi­sa­ne­go dzien­ni­ka”
P. Czajkowski — Kwartet smycz­ko­wy nr 1 D-dur op. 11
 
Wykonawcy:

Wojciech Koprowski — skrzyp­ce
Aleksandra Bryła — skrzyp­ce
Michał Bryła — altów­ka
Tomasz Daroch — wio­lon­cze­la
 
Program kon­cer­tu