Sezon koncertowy 2018/2019 - Grudzień 2018

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA

02/12/2018 17:00

 

Koncert lau­re­atów

W pro­gra­mie:

I część – solo­we wystę­py lau­re­atów II–VI nagro­dy

II część – wyko­na­nie przez zwy­cięz­cę I nagro­dy kon­cer­tu for­te­pia­no­we­go F. Chopina z orkie­strą

Afisz kon­kur­su

 

Współorganizacja: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 

BAROKOWE SUITY NA ORKIESTRĘ

03/12/2018 19:00

 

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

 

Tytus Wojnowicz — obój

Orkiestra Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej pod kie­run­kiem Tomasza Pokrzywińskiego.

W pro­gra­mie:

Alessandro Marcello – Koncert d-moll na obój, smycz­ki i b.c.
Christoph Graupner – Suita orkie­stro­wa a-moll GWV 478
Georg Philipp Telemann – Koncert pol­ski G-dur TWV 43:G7
Georg Philipp Telemann – Suita orkie­stro­wa Es-dur TWV 55:Es1
Henry Purcell – Suita Abdelazer Z 570

Opieka arty­stycz­na: mgr Tomasz Pokrzywiński

Program kon­cer­tu

Od marsza tureckiego do tańców polskich

05/12/2018 19:00

 

Nasi absol­wen­ci w cyklu Środa na Okólniku


Wykonawca:

Joanna Ławrynowicz- for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata A-dur KV 331
Ferenc Liszt – Funerailles z cyklu „Harmonies poeti­qu­es et reli­gieu­ses”
Fryderyk Chopin
– Polonez B-dur op. posth
– Polonez g-moll op. posth
– Polonez fis-moll op. 44
– Mazurki op. 17
– Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Program kon­cer­tu

KONCERT STUDIUM MUZYKI NOWEJ na zakończenie Międzynarodowej Konferencji „Perkusja i akordeon w muzyce nowej – źródła, konteksty, inspiracje”

09/12/2018 17:00

 

Wykonawcy:

Klaudiusz Baran — akor­de­on

Rafał Grząka —  akor­de­on

Scotty Horey —  per­ku­sja (University of Minnesota, Morris)

Leszek Lorent —  per­ku­sja

Chopin University Chamber Orchestra

Dawid Runtz —  dyry­gent

 

W pro­gra­mie m.in.:

Marta Ptaszyńska – Se-ta na dwa akor­de­ony i dwie per­ku­sje (pra­wy­ko­na­nie świa­to­we, 2018)
Ignacy Zalewski – Zły (wg Tyrmanda). Wersja na akor­de­on, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą  (pra­wy­ko­na­nie, 2018)
Dariusz Przybylski – Nawet gwiaz­dy pła­czą… Wersja na akor­de­on, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą (pra­wy­ko­na­nie, 2018)
Zbigniew Bargielski — Traumvogel na akor­de­on i per­ku­sję

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Leszek Lorent

 

Czas trwa­nia kon­fe­ren­cji: 08–09.12.2018

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Rafał Grząka, dr hab. Leszek Lorent

impre­za towa­rzy­szą­ca kon­fe­ren­cji: wysta­wa pt. Perkusja i akor­de­on w histo­rii muzy­ki 

miej­sce wysta­wy: foy­er sali kon­cer­to­wej

autor wysta­wy: mgr Ludmila Bubanova 

kura­tor wysta­wy: dr Ignacy Zalewski

 

Podczas kon­fe­ren­cji odbę­dzie się pro­mo­cja książ­ki Brzmienie sym­bo­li

prof. dr hab. Klaudiusza Barana oraz dr hab. Leszka Lorenta

Afisz

Program kon­cer­tu

POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Kolędy patriotyczne

10/12/2018 19:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i absol­wen­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

z towa­rzy­sze­niem pia­ni­stów Wydziału

we współ­pra­cy z Filharmonią im. Romualda Traugutta

 

Krzysztof Gosztyła —  recy­ta­cje

 

W pro­gra­mie: kolę­dy oraz wier­sze patrio­tycz­ne

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

 

W kon­cer­cie wyko­rzy­sta­ne zosta­ną slaj­dy rycin z Powstania stycz­nio­we­go

ze zbio­ru Krzysztofa Kura wg jego wybo­ru i opi­su.

Afisz

Program kon­cer­tu

KONCERT SYMFONICZNY

12/12/2018 19:00

 

MISTRZOWIE WOKALISTYKI

w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Urszula Kryger — mez­zo­so­pran

Jadwiga Rappé — alt

Stanislav Mostovoy — tenor (Teatr Bolszoj, Moskwa)

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Michał Klauza — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Roman Palester – Mała uwer­tu­ra

Dymitr Szostakowicz – Z żydow­skiej poezji ludo­wej op. 79a na sopran, alt, tenor z for­te­pia­nem

Dymitr Szostakowicz – V Symfonia d-moll op. 47

 

Koncert studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

16/12/2018 12:00

Gościnny koncert w ramach wymiany Katedr uczelni muzycznych Kraków – Warszawa

WYKONAWCY:

Mieczysław SZLEZER skrzyp­ce, pro­wa­dze­nie

Małgorzata STASZEWSKA-JANIK skrzyp­ce

Marek POLAŃSKI skrzyp­ce

Błażej KOCIUBAN skrzyp­ce

Paulina BUJOK skrzyp­ce

„Ad Hoc” Camerata

stu­den­ci kla­sy skrzy­piec prof. M. Szlezera

oraz zapro­sze­ni goście

PROGRAM

Antonio Vivaldi  (1678 – 1741)

L’Estro Armonico  op.3

* Koncert  D-dur na 4 skrzy­piec  RV 549

(M. Szlezer, A. Bester, N. Stęposz, A. Lukashevich)

* Koncert  g-moll na 2 skrzy­piec  RV 578

(B. Kociuban, K. Marks)

* Koncert  G-dur na skrzyp­ce  RV 310

(M. Polański)

* Koncert  e-moll na 4 skrzy­piec  RV 550

( M. Staszewska-Janik, Z .Bolon,A. Panasiuk, M. Zajączkowska )

* Koncert   A-dur na 2 skrzy­piec  RV 519

(P. Bujok, A. Bester)

* Koncert  a-moll na skrzyp­ce  RV 356

(M. Szleser)

* Koncert  F-dur na 4 skrzy­piec  RV 567

(M. Polański, N. Stęposz, M. Frach, Z. Bolon)

* Koncert  a-moll na 2 skrzy­piec  RV 522

(M Szlezer, B Kociuban)

* Koncert  D-dur na skrzyp­ce  RV 230

(P. Bujok)

* Koncert  h-moll na 4 skrzy­piec  RV 580

(M .Szlezer, K. Marks, M. Polański, A. Lukashevich)

* Koncert  d-moll na 2 skrzy­piec  RV 565

( M. Staszewska-Janik, M. Zajączkowska)

* Koncert  E-dur na skrzyp­ce  RV 265

(B. Kociuban)

 

Afisz

Program kon­cer­tu

 

UMFC 16 grud­nia 2018, godz. 12.00, Sala Koncertowa,

Wstęp wol­ny

TWÓRCZOŚĆ SKRZYPCOWA U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI

16/12/2018 17:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas skrzy­piec UMFC

 

W pro­gra­mie m.in.:

Emil Młynarski, Grzegorz Fitelberg, Henryk Melcer,

Aleksander Zarzycki, Ignacy Jan  Paderewski

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

Afisz

KONCERT WIGILIJNY

19/12/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

fot. Robert Żełaniec

Wykonawcy:

Adam Kowalski — impro­wi­za­cje orga­no­we

Kateřina Juřenová — sopran

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent

W pro­gra­mie:

kolę­dy i mote­ty bożo­na­ro­dze­nio­we w opra­co­wa­niu kom­po­zy­to­rów zwią­za­nych z UMFC
(Stanisław Moryto, Krzysztof Baculewski, Paweł Łukaszewski, Marian Sawa, Feliks Rączkowski)

Afisz

Program kon­cer­tu