Sezon koncertowy 2018/2019 - Grudzień 2018

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA

02/12/2018 17:00

 

Koncert lau­re­atów

W pro­gra­mie:

I część – solo­we wystę­py lau­re­atów II–VI nagro­dy

II część – wyko­na­nie przez zwy­cięz­cę I nagro­dy kon­cer­tu for­te­pia­no­we­go F. Chopina z orkie­strą

 

Współorganizacja: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 

KONCERT ADWENTOWY Bach i Jego włoskie inspiracje

03/12/2018 19:00

 

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

 

Wykonawcy:

Studenci i peda­go­dzy Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej


W pro­gra­mie:

G.Ph.Telemann, H.Purcell, Ch.Graupner, A.Marcello

 

Opieka arty­stycz­na: mgr Tomasz Pokrzywiński

Od marsza tureckiego do tańców polskich

05/12/2018 19:00

 

Nasi absol­wen­ci w cyklu Środa na Okólniku


Wykonawca:

Joanna Ławrynowicz- for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Liszt, Fryderyk Chopin

KONCERT STUDIUM MUZYKI NOWEJ na zakończenie Międzynarodowej Konferencji „Perkusja i akordeon w muzyce nowej – źródła, konteksty, inspiracje”

09/12/2018 17:00

 

Wykonawcy:

Klaudiusz Baran — akor­de­on

Rafał Grząka —  akor­de­on

Scotty Horey —  per­ku­sja (University of Minnesota, Morris)

Leszek Lorent —  per­ku­sja

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak —  dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Marta Ptaszyńska – Se-ta na dwa akor­de­ony i dwie per­ku­sje (pra­wy­ko­na­nie świa­to­we, 2018)

Ignacy Zalewski – Zły (wg Tyrmanda). Wersja na akor­de­on, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą

   (pra­wy­ko­na­nie, 2018)

Dariusz Przybylski – Nawet gwiaz­dy pła­czą… Wersja na akor­de­on, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą

        (pra­wy­ko­na­nie, 2018)

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Leszek Lorent

 

Czas trwa­nia kon­fe­ren­cji: 08–09.12.2018

Kierownictwo nauko­we: dr hab. Rafał Grząka, dr hab. Leszek Lorent

impre­za towa­rzy­szą­ca kon­fe­ren­cji: wysta­wa pt. Perkusja i akor­de­on w histo­rii muzy­ki 

miej­sce wysta­wy: foy­er sali kon­cer­to­wej

autor wysta­wy: mgr Ludmila Bubanova 

kura­tor wysta­wy: dr Ignacy Zalewski

 

Podczas kon­fe­ren­cji odbę­dzie się pro­mo­cja książ­ki Brzmienie sym­bo­li

prof. dr hab. Klaudiusza Barana oraz dr hab. Leszka Lorenta

POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Kolędy patriotyczne

10/12/2018 19:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i absol­wen­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

z towa­rzy­sze­niem pia­ni­stów Wydziału

we współ­pra­cy z Filharmonią im. Romualda Traugutta

 

Krzysztof Gosztyła —  recy­ta­cje

 

W pro­gra­mie: kolę­dy oraz wier­sze patrio­tycz­ne

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

 

W kon­cer­cie wyko­rzy­sta­ne zosta­ną slaj­dy rycin z Powstania stycz­nio­we­go

ze zbio­ru Krzysztofa Kura wg jego wybo­ru i opi­su

KONCERT SYMFONICZNY

12/12/2018 19:00

 

MISTRZOWIE WOKALISTYKI

w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Urszula Kryger — mez­zo­so­pran

Jadwiga Rappé — alt

Stanislav Mostovoy — tenor (Teatr Bolszoj, Moskwa)

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Michał Klauza — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Roman Palester – Mała uwer­tu­ra

Dymitr Szostakowicz – Z żydow­skiej poezji ludo­wej op. 79a na sopran, alt, tenor z for­te­pia­nem

Dymitr Szostakowicz – V Symfonia d-moll op. 47

 

TWÓRCZOŚĆ SKRZYPCOWA U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI Dzieła skrzypcowe pierwszego 20-lecia XX wieku

16/12/2018 17:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas skrzy­piec UMFC

 

W pro­gra­mie m.in.:

Emil Młynarski, Grzegorz Fitelberg, Henryk Melcer,

Aleksander Zarzycki, Ignacy Jan  Paderewski

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

CHOPIN PIANO DUO

17/12/2018 19:00

 

Wykonawcy:

Anna Boczar —  for­te­pian

Bartłomiej Kominek — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Franz Schubert – Fantazja f-moll D 940 na czte­ry ręce

Dmitrij Szostakowicz – Concertino op. 94 na dwa for­te­pia­ny

Juliusz Zarębski – Travers a Pologne op. 23 na czte­ry ręce

Carlos Guastavino – 3 Romanse argen­tyń­skie na czte­ry ręce

KONCERT WIGILIJNY

19/12/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Chór Kameralny UMFC

Krzysztof Kusiel-Moroz — przy­go­to­wa­nie chó­ru

Zespół smycz­ko­wy

 

W pro­gra­mie:

kolę­dy i mote­ty bożo­na­ro­dze­nio­we w opra­co­wa­niu kom­po­zy­to­rów zwią­za­nych z UMFC

(m.in. Krzysztofa Baculewskiego, Mariana Sawy, Stanisława Moryto, Aleksandry Chmielewskiej)