Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

Pamięci tych, którym niepodległość zawdzięczamy…

09/11/2018 19:00
 
Wykonawcy kon­cer­tu

Chóry i Teatr Wolandejski

Chór Alla Polacca przy Teatrze Wielkim  w Operze Narodowej w Warszawie pod dyrek­cją Anny Bednarskiej

Chór Cantate Domino pod dyrek­cją Adrianny Róży Szmyt 

Teatr Wolandejski Szef Artystyczny Piotr Kulczycki 

oraz

Mariusz Dubrawski — for­te­pian

Łukasz Hajduczenia — śpiew

Arnold Kłymkiw — śpiew 

Adam Kowalski — orga­ny 

Paweł Kucharczyk — śpiew

Anna Kubicz — for­te­pian 

Joanna Lalek — śpiew 

Bartosz Martyna — sło­wo i pro­wa­dze­nie 

Krzysztof Szmyt — śpiew

Maciej Wota — for­te­pian   

Plakat pro­mu­ją­cy

 
Organizatorem kon­cer­tu jest NSZZ “Solidarność”.
 
Bezpłatne bile­ty wstę­pu moż­na odbie­rać w dniach:
7 listo­pa­da (w godzi­nach  15.00–19.00)
9 listo­pa­da (w godzi­nach  15.00–19.00)
w gma­chu UMFC — Foyer przy wej­ściu do Sali Koncertowej