Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

Perły Czeskiej Muzyki Klasycznej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Czechosłowację niepodległości

04/11/2018 17:00

 

Wykonawcy:

Agnieszka Przemyk-Bryła — for­te­pian

Maria Machowska — skrzyp­ce

Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la

Orkiestra Smyczkowa Filharmonii Podkarpackiej

Jiři Petrdlik — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

J. Suk — Medytacje na temat sta­ro­cze­skie­go cho­ra­łu “Święty Wacław” op. 35a

B. Martinů — Koncert na for­te­pian, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i orkie­strę smycz­ko­wą H. 232

A. Dvořák — Serenada smycz­ko­wa E-dur op. 22

 

 

 

 

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

05/11/2018 19:00

 

Wykonawcy:

Aleksander Szopa, Krzysztof Kicior, Maciej Sułecki, Andrzej Karałow, Aleksandra Chmielewska, Żaneta Rydzewska

W pro­gra­mie:

Aleksander Szopa – MISTERIOSO per vio­lon­cel­lo (2017)

Krzysztof Kicior – I Sonata Fortepianowa „Attyla i Leon” (2018)

Andrzej Karałow – Florescence (2018)

Aleksandra Chmielewska – Sonata oni­rycz­na (2018)

Maciej Sułecki – Saxophone Quartet (2018)

Żaneta Rydzewska ­After all (2017) na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian

 

Opieka arty­stycz­na: mgr Andrzej Karałow

KONCERT KAMERALNY w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego

07/11/2018 19:00

 

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Janusz Wawrowski — skrzyp­ce

José Gallardo — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Ignacy Jan Paderewski, Józef Wieniawski, Mieczysław Karłowicz

 

Organizator Festiwalu: Fundacja „Ave Arte”

O tych, którym niepodległość zawdzięczamy…

09/11/2018 19:00
 
Wykonawcy:
 
Łukasz Hajduczenia — bary­ton
Paweł Kucharczyk — tenor
Anna Kubicz — for­te­pian
oraz akto­rzy z Teatru Wolandejski
Piotr Kulczyki — reży­ser
Krzysztof Szmyt — tenor
Mariusz Dubrawski — for­te­pian
Chór CANTATE DOMINO
Róża Szmyt — dyry­gent
 
Organizatorem kon­cer­tu jest NSZZ “Solidarność”.

KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY

11/11/2018 17:00

 

Wykonawcy:

Chór Mieszany UMFC

Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC 

Marcin Piotr Łopacki — for­te­pian

Krzysztof Kusiel-Moroz, Wanda Tchórzewska-Kapała, Jakub Hutek — dyry­gen­ci

 

W pro­gra­mie:

pie­śni patrio­tycz­ne i woj­sko­we z lat 1790–1918

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

KONCERT STYPENDYSTÓW SOCIETE GENERALE

12/11/2018 19:00

 

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie:

Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce

Szymon Ogryzek — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Henryk Wieniawski – Polonez kon­cer­to­wy D-dur op. 4

Siergiej Prokofiew – II Sonata op. 94 bis na skrzyp­ce i for­te­pian

Johannes Brahms – Scherzo z Sonaty „F-A-E”

Cesar Franck – Sonata A-dur na for­te­pian i skrzyp­ce

Koordynator arty­stycz­ny: mgr Mateusz Stankiewicz

KONCERT SYMFONICZNY

14/11/2018 19:00

 

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Karol Radziwonowicz  — for­te­pian

Orkiestra Symfoniczna UMFC

 

W pro­gra­mie m.in.:

Józef Elsner — Uwertura do ope­ry Leszek Biały czy­li Czarownica z Łysej Góry

Ignacy Jan Paderewski — Fantazja pol­ska op. 19 na for­te­pian i orkie­strę

Mieczysław Karłowicz — Poemat sym­fo­nicz­ny Odwieczne pie­śni op. 10

 

Wojciech Rodek — dyry­gent

Z KLAWESYNOWĄ MUZYKĄ ANGIELSKĄ PRZEZ WIEKI

18/11/2018 17:00

 

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów kla­sy kla­we­sy­nu UMFC

 

W pro­gra­mie:

John Bull, William Byrd, Thomas Morley, Henry Purcell, John Jeffreys, Herbert Howells

 

Opieka arty­stycz­na: as. Krzysztof Garstka

MUZYKA PADEREWSKIEGO I SZYMANOWSKIEGO w 100-lecie niepodległości Polski

19/11/2018 17:00

 

Wykonawcy stu­den­ci Katedry Fortepianu UMFC

 

W pro­gra­mie: Ignacy Jan Paderewski, Karol Szymanowski

 

Opieka arty­stycz­na: dr Karolina Nadolska

 

IL VIAGGIO D’AMORE pieśni miłosne z różnych krajów i epok

21/11/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Arianna Savall sopran, har­fa baro­ko­wa

Petter Udland Johansen tenor, cytra, skrzyp­ce nor­we­skie

Michał Nagy gita­ra

 

W pro­gra­mie m.in.:

madry­ga­ły Claudio Monteverdiego

Santiago de Murcia

oraz tra­dy­cyj­ne pie­śni hisz­pań­skie, angiel­skie i nor­we­skie

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA SAKSOFONOWA. Koncert finałowy II Polskiego Kongresu Saksofonowego

25/11/2018 19:00

 

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i zapro­szo­nych Gości

 

W pro­gra­mie: utwo­ry kom­po­zy­to­rów pol­skich

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Paweł Gusnar

ARVO PÄRT. Koncert monograficzny

26/11/2018 19:00

 

Wykonawcy:

Soliści i zespo­ły kame­ral­ne UMFC oraz zapro­sze­ni Goście

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

utwo­ry Arvo Pärta

 

Uroczystość wrę­cze­nia dok­to­ra­tu hono­ris cau­sa Arvo Pärtowi

Sala Koncertowa, godz.12

Wstęp za zapro­sze­nia­mi

Koncert towarzyszący Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rekonstrukcja partytury Adagio et Allegro Concertans op. 24 (1837) na fortepian i orkiestrę smyczkową Franciszka Wincentego Mireckiego, na podstawie odnalezionych przez Artura Słotwińskiego, głosów orkiestrowych i współczesne prawykonanie dzieła”

27/11/2018 19:00
 
Wykonawcy:
Orkiestra smycz­ko­wa stu­den­tów i absol­wen­tów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
Artur Słotwiński — for­te­pian
Jarosław Praszczałek — dyry­gent, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu  
 
Program:
Feliks Janiewicz — Divertimento na orkie­strę smycz­ko­wą (opr. Andrzej Panufnik)
Franciszek Wincenty Mirecki — Adagio et Allegro Concertans op.24 na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą 
 
Opieka arty­stycz­na: mgr Monika Kuchta
 
Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
 

ORKIESTRA DĘTA UMFC

28/11/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Piotr Thieu-Quang — klar­net

Karol Gajda — puzon

Tomasz Stolarczyk — puzon

Orkiestra Dęta UMFC

Robert W. Rumbelow — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Karol Kurpiński – Koncert klar­ne­to­wy B-dur

Richard Strauss – Vienna Philharmonic Fanfare 

Charles Gounod Petite sym­pho­nie op. 90

Bohuslav Martinu – Memorial to Lidice

Maciej Małecki – Polonez dla przy­ja­ciół

Darius Milhaud – Suite Française 

Johan de Meij – Two-Bone Concerto na dwa puzo­ny i orkie­strę