Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

Perły Czeskiej Muzyki Klasycznej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Czechosłowację niepodległości

04/11/2018 17:00

 

Wykonawcy:

Agnieszka Przemyk-Bryła — for­te­pian

Maria Machowska — skrzyp­ce

Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la

Orkiestra Smyczkowa Filharmonii Podkarpackiej

Jiři Petrdlik — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

J. Suk — Medytacje na temat sta­ro­cze­skie­go cho­ra­łu “Święty Wacław” op. 35a

B. Martinů — Koncert na for­te­pian, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i orkie­strę smycz­ko­wą H. 232

A. Dvořák — Serenada smycz­ko­wa E-dur op. 22

Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

05/11/2018 19:00

 

Wykonawcy:

Aleksander Szopa, Krzysztof Kicior, Maciej Sułecki, Andrzej Karałow, Aleksandra Chmielewska, Żaneta Rydzewska

W pro­gra­mie:

Aleksander Szopa – MISTERIOSO per vio­lon­cel­lo (2017)

Krzysztof Kicior – I Sonata Fortepianowa „Attyla i Leon” (2018)

Andrzej Karałow – Florescence (2018)

Aleksandra Chmielewska – Sonata oni­rycz­na (2018)

Maciej Sułecki — Little Piano Quintet

 

 

Opieka arty­stycz­na: mgr Andrzej Karałow

KONCERT KAMERALNY w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego

07/11/2018 19:00

 

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Janusz Wawrowski — skrzyp­ce

Mischa Kozłowski — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Ignacy Jan Paderewski, Józef Wieniawski, Mieczysław Karłowicz

 

Organizator Festiwalu: Fundacja „Ave Arte”

Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego- pro­gram

Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego — pla­kat festi­wa­lu

Program (PDF)

Pamięci tych, którym niepodległość zawdzięczamy…

09/11/2018 19:00
 
Wykonawcy kon­cer­tu

Chóry i Teatr Wolandejski

Chór Alla Polacca przy Teatrze Wielkim  w Operze Narodowej w Warszawie pod dyrek­cją Anny Bednarskiej

Chór Cantate Domino pod dyrek­cją Adrianny Róży Szmyt 

Teatr Wolandejski Szef Artystyczny Piotr Kulczycki 

oraz

Mariusz Dubrawski — for­te­pian

Łukasz Hajduczenia — śpiew

Arnold Kłymkiw — śpiew 

Adam Kowalski — orga­ny 

Paweł Kucharczyk — śpiew

Anna Kubicz — for­te­pian 

Joanna Lalek — śpiew 

Bartosz Martyna — sło­wo i pro­wa­dze­nie 

Krzysztof Szmyt — śpiew

Maciej Wota — for­te­pian   

Plakat pro­mu­ją­cy

 
Organizatorem kon­cer­tu jest NSZZ “Solidarność”.
 
Bezpłatne bile­ty wstę­pu moż­na odbie­rać w dniach:
7 listo­pa­da (w godzi­nach  15.00–19.00)
9 listo­pa­da (w godzi­nach  15.00–19.00)
w gma­chu UMFC — Foyer przy wej­ściu do Sali Koncertowej

KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY

11/11/2018 17:00

Uroczysty koncert w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 

Wykonawcy:

Chór Mieszany UMFC

Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC 

Marcin Piotr Łopacki — for­te­pian

Wanda Tchórzewska-Kapała, Jakub Hutek — dyry­gen­ci

 

W pro­gra­mie:

pie­śni patrio­tycz­ne i woj­sko­we z lat 1790–1918

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

 

Program (PDF)

KONCERT STYPENDYSTÓW SOCIETE GENERALE

12/11/2018 19:00

 

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie:

Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce

Szymon Ogryzek — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Henryk Wieniawski – Polonez kon­cer­to­wy D-dur op. 4

Siergiej Prokofiew – II Sonata op. 94 bis na skrzyp­ce i for­te­pian

Johannes Brahms – Scherzo z Sonaty „F-A-E”

Cesar Franck – Sonata A-dur na for­te­pian i skrzyp­ce

Koordynator arty­stycz­ny: mgr Mateusz Stankiewicz

Program (PDF)

KONCERT SYMFONICZNY

14/11/2018 19:00

 

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Karol Radziwonowicz  — for­te­pian

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Wojciech Rodek — dyry­gent

 

W pro­gra­mie m.in.:

Józef Elsner — Uwertura do ope­ry Leszek Biały czy­li Czarownica z Łysej Góry

Ignacy Jan Paderewski — Fantazja pol­ska op. 19 na for­te­pian i orkie­strę

Mieczysław Karłowicz — Poemat sym­fo­nicz­ny Odwieczne pie­śni op. 10

 

 

Program (PDF)

Z KLAWESYNOWĄ MUZYKĄ ANGIELSKĄ PRZEZ WIEKI

18/11/2018 17:00

 

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów kla­sy kla­we­sy­nu UMFC

 

Wykonawcy:

Nicolas Parle, Katarzyna Szyszka, Maria Suwała, Piotr Zientarski — kla­we­syn
PIPE FUSION DUO: Julia Mielczarek — sak­so­fon, Jakub Jastrzębski — kla­we­syn

W pro­gra­mie:
H. Purcell, W. Byrd, J. Bull, P. Philips, T. Arne, A. Scott

Opieka arty­stycz­na: as. Krzysztof Garstka

 

MUZYKA PADEREWSKIEGO I SZYMANOWSKIEGO w 100-lecie niepodległości Polski

19/11/2018 19:00

 

Wykonawcy stu­den­ci Katedry Fortepianu UMFC

 

Wykonawcy:

Jan Wachowski, Wojciech Kruczek, Mateusz Krzyżowski, Szymon Orliński, Katarzyna Kopiejek, Julia Romanowska, Hinako Namaizawa

Program:

Ignacy Jan Paderewski – Miscellanea op. 16, Polonez H-dur op. 9 nr 6, Krakowiak fan­ta­stycz­ny op. 14 nr 6
Karol Szymanowski – Fantazja C-dur op. 14, Etiudy op. 4 (wybór), Mazurki op. 50 (wybór), Metopy op. 29

 

Opieka arty­stycz­na: dr Karolina Nadolska

 

Program kon­cer­tu (PDF)

 

Afisz

IL VIAGGIO D’AMORE pieśni miłosne z różnych krajów i epok

21/11/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Arianna Savall sopran, har­fa baro­ko­wa

Petter Udland Johansen tenor, man­do­li­na, skrzyp­ce nor­we­skie

Michał Nagy gita­ra

 

W pro­gra­mie m.in.:

madry­ga­ły Claudio Monteverdiego

Santiago de Murcia

oraz tra­dy­cyj­ne pie­śni hisz­pań­skie, angiel­skie i nor­we­skie

 

 

 

Program kon­cer­tu (PDF)

II Polski Kongres Saksofonowy Koncert: SPOTKANIE Z KOMPOZYTORKĄ — ANNA MARIA HUSZCZA (*1987)

23/11/2018 17:30 — 19:00

 

Intercosmic na sak­so­fon sopra­no­wy i elek­tro­ni­kę (2015)
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi

Pablo Sánchez-Escariche Gasch — sak­so­fon sopra­no­wy

SaHarBAD na sak­so­fon alto­wy i har­fę (2011)
Dedykacja: Zuzannie Elster i Pawłowi Gusnarowi

Trefon Gmyrek Duo:
Maria Gmyrek — sak­so­fon alto­wy
Wojciech Trefon — har­fa

Zorya na sak­so­fon alto­wy, elek­tro­ni­kę i głos (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Weronice Partyce

Weronika Partyka — sak­so­fon alto­wy, głos

Sonosfera na kwar­tet sak­so­fo­no­wy, śpiewokrzyk i elek­tro­ni­kę (2015)
Dedykacja: LadieSaxophone Quartet

Weronika Partyka — głos
Kwartet sak­so­fo­no­wy „Brzewski”:
Oskar Rzążewski — sak­so­fon sopra­no­wy
Mateusz Warzecha — sak­so­fon alto­wy
Karol Mastalerz — sak­so­fon teno­ro­wy
Kacper Puczko — sak­so­fon bary­to­no­wy

Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina, godz. 17:30, Wstęp wol­ny

Afisz kon­gre­su

II Polski Kongres Saksofonowy: KONCERT PRAWYKONAŃ

23/11/2018 19:30 — 21:00

 

Wojciech Chałupka (*1999)
The Poem of Night na sak­so­fon alto­wy i akor­de­on (2018) pra­wy­ko­na­nie

Wojciech Chałupka — sak­so­fon alto­wy
Przemysław Chałupka — akor­de­on

Marian Borkowski (*1934)
Cantus na sześć saksofonów (2012) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi

Alicja Wołyńczyk — sak­so­fon sopra­no­wy 
Oskar Rzążewski — sak­so­fon sopra­no­wy
Mateusz Warzecha — sak­so­fon alto­wy
Karol Mastalerz — sak­so­fon teno­ro­wy
Wojciech Chałupka — sak­so­fon bary­to­no­wy
Kacper Puczko — sak­so­fon bary­to­no­wy

Artur Cieślak (*1968)
Dialog na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Włodzimierzowi Spodymkowi

Michał Grabowski (*1986)
LAID Island na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Włodzimierzowi Spodymkowi

Sax-Piano Duo:
Włodzimierz Spodymek — sak­so­fon alto­wy
Agnieszka Spodymek — for­te­pian

Kamil Kosecki (*1984)
Transmogrification na sak­so­fon alto­wy i elek­tro­ni­kę (2017) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Weronice Partyce

Jacek Sotomski (*1987)
Life 2 na sak­so­fon alto­wy i media elek­tro­nicz­ne (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Weronice Partyce

Weronika Partyka — sak­so­fon alto­wy

Jakub Muras
We’ll see na kwar­tet sak­so­fo­no­wy (2018) pra­wy­ko­na­nie

Krzysztof Koszowski
Parallax na kwar­tet sak­so­fo­no­wy (2018) pra­wy­ko­na­nie

Mieczysław Wajnberg
Kwartet smycz­ko­wy op. 3 nr 2 (trans­kryp­cja: Krzysztof Koszowski, 2018) pra­wy­ko­na­nie

  • cz. III. Allegretto
  • cz. IV. Presto

The Whoop Group:
Jakub Muras — sak­so­fon sopra­no­wy
Mateusz Dobosz — sak­so­fon alto­wy
Krzysztof Koszowski — sak­so­fon teno­ro­wy
Szymon Zawodny — sak­so­fon bary­to­no­wy

Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina, godz. 19:30, Wstęp wol­ny

Afisz kon­gre­su

II Polski Kongres Saksofonowy. Koncert: SPOTKANIE Z KOMPOZYTOREM — ŁUKASZ WOŚ (*1967)

24/11/2018 17:00 — 18:30

Program kon­cer­tu:

Aria (1996), wer­sja na sak­so­fon sopra­no­wy i orga­ny (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi

Paweł Gusnar — sak­so­fon sopra­no­wy
Bartosz Jakubczak — orga­ny

L’affaire Przybylska — Fantazja na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: dla Julity Przybylskiej

Julita Przybylska — sak­so­fon alto­wy
Urszula Świętosława Szyryńska — for­te­pian

Ballada na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: dla Rafała Rachwała

Rafał Rachwał — sak­so­fon alto­wy
Joanna Balewska — for­te­pian

Intermezzo na sak­so­fon alto­wy i orga­ny (2013) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi i Bartoszowi Jakubczakowi

Romans (1996), wer­sja na sak­so­fon alto­wy i orga­ny (2001) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: dla Żony — Justyny Woś

Paweł Gusnar — sak­so­fon alto­wy
Bartosz Jakubczak — orga­ny

Nokturn na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (w oprac. Marka Grucki i Grzegorza Szymca, 2018)
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi

The Six & Sax Duo:
Magdalena Jakubska-Szymiec — sak­so­fon alto­wy
Grzegorz Szymiec — gita­ra

Ballada i Rondo na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2013)
Dedykacja: Piotrowi Wysockiemu

Sonata–Fantazja nr 4 na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2015) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Magdalenie Jakubskiej-Szymiec

Magdalena Jakubska-Szymiec — sak­so­fon alto­wy
Joanna Balewska — for­te­pian

Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina, godz. 17:00, Wstęp wol­ny

Afisz kon­gre­su

II Polski Kongres Saksofonowy. Koncert: SCENA MŁODYCH

24/11/2018 19:00 — 21:00

Program koncertu:

Elżbieta Sikora (*1943)
Lisboa Tramway 28 na sak­so­fon sopra­no­wy, alto­wy i elek­tro­ni­kę (1999)
Dedykacja: Fernando Pessoa

Karol Mastalerz — sak­so­fon sopra­no­wy i alto­wy

Przemysław Scheller (*1990)
Dwa tańce pol­skie na sak­so­fon sopra­no­wy i har­fę (2015)

Trefon Gmyrek Duo:
Maria Gmyrek — sak­so­fon sopra­no­wy
Wojciech Trefon — har­fa

Alojzy Thomys (1929–2005)
Miniatury w różnych sty­lach na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (1962)

Szymon Lizak — sak­so­fon alto­wy
Anna Materniak — for­te­pian

Weronika Ratusińska-Zamuszko (*1977)
Impressions I na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2014)
Dedykacja: Pawłowi Gusnarowi

Aleksandra Bukowska — sak­so­fon alto­wy
Agnieszka Spodymek — for­te­pian

Michał Pawełek (*1978)
Gioco na dwa sak­so­fo­ny alto­we
Dedykacja: Andrzejowi Rzymkowskiemu

Piotr Gruszecki — sak­so­fon alto­wy
Krzysztof Guńka — sak­so­fon alto­wy

Maciej Jabłoński (*1974)
Studium kolo­ru na sak­so­fon sopra­no­wy i dwa sak­so­fo­ny alto­we
Dedykacja: Andrzejowi Rzymkowskiemu

Wisuwat Pruksavanich — sak­so­fon sopra­no­wy
Piotr Gruszecki — sak­so­fon alto­wy

Jaromir Gajewski (*1961)
Duo na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2010)
Dedykacja: The ArtSax Duo (Dariusz Samól — sak­so­fon, Ewa Ruszała — for­te­pian)

Iwona Grysak — sak­so­fon alto­wy
Kacper Odrobny — for­te­pian

Marcin Kopczyński (*1973)
Sonata „…słuchając morza i lasu” op. 87 na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2018) pra­wy­ko­na­nie
Dedykacja: Justynie Jażdżyk i Michałowi Maślakowi

I. Andantino
II. Andantino
III. Lento espres­si­vo IV. Tempo giu­sto
V. Vivo, con forza

Michał Maślak — sak­so­fon alto­wy
Justyna Jażdżyk — for­te­pian

Ewa Fabiańska-Jelińska (*1989)
Baby’s Expressions na sak­so­fon alto­wy solo (2018) Dedykacja: Magdalenie Jakubskiej-Szymiec

I. Śmiech
II. Płacz
III. Gaworzenie IV. Kołysanka

Mateusz Wrzosek — sak­so­fon alto­wy

Marcin Tadeusz Łukaszewski (*1972)
…love as bre­ad, life as death… na sak­so­fon sopra­no­wy i kla­we­syn (2017)
Dedykacja: PipeFusion Duo

PipeFusion Duo:
Julia Mielczarek — sak­so­fon sopra­no­wy
Jakub Jastrzębski — kla­we­syn

Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina, godz. 19:00, Wstęp wol­ny

Afisz kon­gre­su

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA SAKSOFONOWA. Koncert finałowy II Polskiego Kongresu Saksofonowego

25/11/2018 17:00

Program koncertu:

Karol Szymanowski (1887–1937)
Romans op. 23 na skrzyp­ce i for­te­pian (trans­kryp­cja: Aleksandra Mańkowska, 2017)

Aleksandra Mańkowska — sak­so­fon alto­wy
Dorota Mańkowska — for­te­pian

Dariusz Przybylski (*1984)
We will all laugh at gil­ded but­ter­flies op. 60 na sak­so­fon, per­ku­sję i for­te­pian (2010)
Dedykacja: cre­ation ensem­ble

Alicja Wołyńczyk — sak­so­fon
Magdalena Kordylasińska-Pękala — per­ku­sja
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz — for­te­pian

Marek Pasieczny (*1980)
Winter’s Tale na sak­so­fon sopra­no­wy i gita­rę (2007)

The Six & Sax Duo:
Magdalena Jakubska-Szymiec — sak­so­fon alto­wy
Grzegorz Szymiec — gita­ra

Żaneta Rydzewska (*1991)
after all na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian pre­pe­ro­wa­ny (2017)
Dedykacja: Pablo Sánchez-Escariche Gasch i Andrzej Karałow

Pablo Sánchez-Escariche Gasch — sak­so­fon alto­wy
Andrzej Karałow — for­te­pian pre­pa­ro­wa­ny

Janusz Brych
Duo
na sak­so­fon i for­te­pian pra­wy­ko­na­nie

Janusz Brych — sak­so­fon
Łukasz Perek — for­te­pian

***PRZERWA***

Olga Hans (*1971)
Moment muzycz­ny na flet, sak­so­fon alto­wy i trąbkę (2016) pra­wy­ko­na­nie

Joanna Woszczyk-Garbacz — flet
Jacek Delong — sak­so­fon alto­wy
Konrad Boniński — trąbka

Andrzej Rzymkowski (*1955)
Gentle Breeze na sak­so­fon alto­wy solo (2018)

Andrzej Rzymkowski — sak­so­fon

Tomasz Skweres (*1984)
Coffin Ship na sak­so­fon i akor­de­on (2018) Dedykacja: Duo Aliada

Duo Aliada:
Michał Knot — sak­so­fon
Bogdan Laketic — akor­de­on

Marilyn Shrude (*1946)
Evolution V na kwar­tet sak­so­fo­no­wy i sak­so­fon alto­wy solo (1987)

Impression Saxophone Ensemble:
Dariusz Samól — sak­so­fon alto­wy solo
Mateusz Sawicki — sak­so­fon sopra­no­wy
Julita Przybylska — sak­so­fon alto­wy
Agnieszka Jutkiewicz — sak­so­fon teno­ro­wy
Michał Maślak — sak­so­fon bary­to­no­wy

Maciej Małecki (*1940)
Europa suita na 12 saksofonów (2008)

Warsaw Saxophone Orchestra:
Pablo Sánchez-Escariche Gasch — sopra­ni­no
Alicja Wołyńczyk — sak­so­fon sopra­no­wy
Paulina Młynarska — sak­so­fon sopra­no­wy
Oskar Rzążewski — sak­so­fon alto­wy
Kateřina Juřenová — sak­so­fon alto­wy
Celia Castro Roldan — sak­so­fon alto­wy
Karol Mastalerz — sak­so­fon teno­ro­wy
Iga Drąg — sak­so­fon teno­ro­wy
Karol Denkiewicz — sak­so­fon teno­ro­wy
Jakub Wydrzyński — sak­so­fon bary­to­no­wy
Kacper Puczko — sak­so­fon bary­to­no­wy
Wojciech Chałupka — sak­so­fon baso­wy

Paweł Gusnar — dyry­gent

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Paweł Gusnar

Program kon­cer­tu

Afisz

Sala Koncertowa im. Fryderyka Chopina, godz. 17:00

ARVO PÄRT. Koncert monograficzny

26/11/2018 19:00

 

Wykonawcy:

Roksana Kwaśnikowska, Wojciech Koprowski — skrzyp­ce

Jakub Waszczeniuk — trąb­ka

Chopin University Chamber Orchestra

Rafał Janiak — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Trisagion na orkie­strę smycz­ko­wą
Concerto Piccolo über B-A-C-H na trąb­kę, orkie­strę smycz­ko­wą, kla­we­syn i for­te­pian
Festina Lente na orkie­strę smycz­ko­wą i har­fę ad libi­tum
Tabula Rasa kon­cert  na dwo­je skrzy­piec, for­te­pian pre­pa­ro­wa­ny i orkie­strę smycz­ko­wą
Cantus in Memoriam Benjamin Britten na dzwo­ny i orkie­strę smycz­ko­wą

 

Program kon­cer­tu

 

Uroczystość wrę­cze­nia dok­to­ra­tu hono­ris cau­sa Arvo Pärtowi

Sala Koncertowa, godz.12

Zapraszamy ser­decz­nie!

Koncert towarzyszący Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rekonstrukcja partytury Adagio et Allegro Concertans op. 24 (1837) na fortepian i orkiestrę smyczkową Franciszka Wincentego Mireckiego, na podstawie odnalezionych przez Artura Słotwińskiego, głosów orkiestrowych i współczesne prawykonanie dzieła”

27/11/2018 19:00
 
Wykonawcy:
Orkiestra smycz­ko­wa stu­den­tów i absol­wen­tów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
Artur Słotwiński — for­te­pian
Jarosław Praszczałek — dyry­gent, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu  
 
Program:
Feliks Janiewicz — Divertimento na orkie­strę smycz­ko­wą (opr. Andrzej Panufnik)
Franciszek Wincenty Mirecki — Adagio et Allegro Concertans op.24 na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą 
 
Opieka arty­stycz­na: mgr Monika Kuchta
 
Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
 

ORKIESTRA DĘTA UMFC

28/11/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Piotr Thieu-Quang — klar­net

Karol Gajda — puzon

Tomasz Stolarczyk — puzon

Orkiestra Dęta UMFC

Robert W. Rumbelow — dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Karol Kurpiński – Koncert klar­ne­to­wy B-dur

Richard Strauss – Vienna Philharmonic Fanfare 

Charles Gounod Petite sym­pho­nie op. 90

Bohuslav Martinu – Memorial to Lidice

Maciej Małecki – Polonez dla przy­ja­ciół

Darius Milhaud – Suite Française 

Johan de Meij – Two-Bone Concerto na dwa puzo­ny i orkie­strę

 

Afisz

Program kon­cer­tu