Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

Koncert “Nasi Laureaci”

01/10/2018 19:00

Wykonawcy:
Maciej Wota — orga­ny
Karolina Karkucińska — orga­ny
Rafał Tomkiewicz — kon­tra­te­nor
Mateusz Kowalski — gita­ra

Zespół Gradus ad Parnassum: Michał Piotrowski, Joanna Gręziak — skrzyp­ce, Natalia Reichert — altów­ka, Maciej Łukaszuk — wio­lon­cze­la, Anna Bator — kon­tra­bas, Krzysztof Garstka — kla­we­syn

 

W pro­gra­mie:

Georg Friedrich Händel – aria Ptolemeusza Torna sol per un momen­to z ope­ry Tolomeo, re d’Egitto HWV 25,
aria Ottona Dell’onda ai fie­ri moti z ope­ry Ottone HWV 15, aria Dardano Pena tiran­na z ope­ry Amadigi HWV 11

Johann Adolf Hasse – aria Sekstusa Vo dispe­ra­to a mor­te z ope­ry La cle­men­za di Tito IJH 102

Leonardo Vinci – aria Arbace Combatutta da tan­te vin­cen­de z ope­ry Catone in Utica ILV 5

Heinrich Ignaz Franz von Biber – Sonata różań­co­wa nr 1

Joaquín Rodrigo – Sonata gia­co­sa

Astor Piazzolla – Invierno Porteño

Gioacchino Rossini – Uwertura do ope­ry La gaz­za ladra (transkr. M. Marchell)

Gustav Adolf Merkel – Sonata d-moll op. 30 na orga­ny na 4 ręce

Juliusz Zarębski – A Travers Pologne op. 23

Edvard Grieg – Tańce nor­we­skie op. 35 (transkr. M. Wota)

Afisz

Program (PDF)

WŁODEK PAWLIK & FRIENDS „60 lat minęło…” – koncert urodzinowy

03/10/2018 19:00

Inauguracja cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU w sezo­nie arty­stycz­nym 2018/2019

WŁODEK PAWLIK & FRIENDS

„60 lat minę­ło…” – kon­cert uro­dzi­no­wy

 

 

Wykonawcy:

Lora Szafran — wokal

Marek Bałata — wokal

Włodek Pawlik — for­te­pian

Paweł Pańta — kon­tra­bas, gita­ra baso­wa

Cezary Konrad — per­ku­sja

 

W pro­gra­mie:

utwo­ry Włodka Pawlika z płyt: Grand Piano, Anhelli, America,

Night in Calisia oraz Struny na zie­mi

 

 Bilety do naby­cia:

 

 

 

 

W sprze­da­ży inter­ne­to­wej bile­tów już brak, sprze­daż odby­wa się tyl­ko w kasie (Chopin University Press)

Program (PDF)

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

05/10/2018 10:00

 

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny prof. Mieczysławy Demskiej-Trębacz

pt. Zapisane w pamię­ci naszej wspól­no­ty aka­de­mic­kiej…

Związki Ignacego Jana Paderewskiego z macie­rzy­stą uczel­nią

 

 W pro­gra­mie czę­ści arty­stycz­nej:

Claude Debussy – Syrinx na flet solo

Daniel Mieczkowski — flet


Alfredo Piatti – VII Kaprys op. 25 na wio­lon­cze­lę solo

Adam Mazurek — wio­lon­cze­la

 

MSZA ŚWIĘTA INAUGURUJĄCA ROK AKADEMICKI 2018/2019

07/10/2018 09:00

 

Wykonawcy:

Warszawski Chór Chłopięcy

Jakub Hutek — dyry­gent

 

W pro­gra­mie opra­wy muzycz­nej:

Polski hymn śre­dnio­wiecz­ny – Gaude Mater Polonia

Mikołaj Zieleński – Viderunt omnes fines ter­rae

Pierangelo Pelucci – Adorate Dominum

George Friedrich Händel – Hallelujah z ora­to­rium Mesjasz

 

Bazylika Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3

Wstęp wol­ny

NASI LAUREACI

07/10/2018 17:00

Wykonawcy:

Kayetan Cygański-Bolskifagot

Zofia Szlachcikowska — skrzyp­ce

Halina Dubitskaya — sopran

Bizari Quartet

Julia Wrońska, Judyta Kluza- skrzyp­ce

Tomasz Rosiński — altów­ka, Mateusz Błaszczak — wio­lon­cze­la

 

W pro­gra­mie m.in.:

Gustav Schreck – Sonata na fagot i for­te­pian op. 9

Aleksander Tansman – Sonatina na fagot i for­te­pian

Grażyna Bacewicz – IV Kwartet smycz­ko­wy  

Program (PDF)

ZAGRANICZNI GOŚCIE

08/10/2018 19:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru z Wilna.

Program (PDF)

 

VIOLA ORGANISTA — zrealizowany zamysł Leonardo da Vinci

10/10/2018 19:00

 

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Sławomir Zubrzycki — vio­la orga­ni­sta

Lilianna Stawarz — kla­we­syn

 

W pro­gra­mie:

Marin Marais

Les Voix huma­ines (En ron­de­au) Deuxiême Livre de Pièces de vio­le 

La Rêveuse       

Rondeau le BijouQuatriême Livre de Pièces de vio­le 

Johann Christian Bach

Sonata G-dur na 2 Klaviere

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata C-dur  a vio­la di gam­ba e Basso. MS WQ 5634

Sonata D-dur  a vio­la di gam­ba e Basso. MS WQ 5634

Program (PDF)

Bilety do naby­cia:

STANISŁAW MONIUSZKO NIEZNANY

14/10/2018 17:00

 

Recital utwo­rów for­te­pia­no­wych S. Moniuszki w 200. rocz­ni­cę uro­dzin Kompozytora

i 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej

Wykonawcy:

Marcin Tadeusz Łukaszewski — for­te­pian

 

W pro­gra­mie utwo­ry for­te­pia­no­we Stanisława Moniuszki:

Sześć polo­ne­zów

Nokturn As-dur

Fraszki

Polonez Des-dur

Trzy wal­ce

– Elegia Es-dur

– Walce: As-dur, F-dur, As-dur „Pohulanka”

Co mówią obło­ki o księ­ży­cu w pogod­ną noc wio­sen­ną

Mazury: D-dur, C-dur „Weselny”

Mazurki: G-dur, a-moll

Wilanella Des-dur

Polonez d-moll

Program (PDF)

FRYDERYK CHOPIN – DWA OBLICZA

15/10/2018 19:00

 

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy:

Wojciech Kruczek — for­te­pian histo­rycz­ny

Zuzanna Pietrzak — for­te­pian współ­cze­sny

W pro­gra­mie utwo­ry Fryderyka Chopina:

– Polonez gis-moll op. posth.
– Mazurki op. 17
– Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22
– Nokturn g-moll, Nokturn G-dur op. 37
– Sonata h-moll op. 58

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński

Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

KONCERT SYMFONICZNY

17/10/2018 19:00

 

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Rafał Grząka — akor­de­on

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Mirosław Jacek Błaszczyk — dyry­gent

W pro­gra­mie:

Karol Szymanowski – Etiuda b-moll op. 4 nr 3

Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68

Nikola Kołodziejczyk – Koncert akor­de­ono­wy Olgino  

Powstanie utwo­ru Nikoli Kołodziejczyka dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „ Kolekcje” – prio­ry­tet „ Zamówienia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.  

Program (PDF)

 

Recital fortepianowy — Andrzej Stefański

18/10/2018 19:00

 

 

Koncert dedy­ko­wa­ny pamię­ci Profesora Antoniego Karużasa

 

Wykonawca:

Andrzej Stefański–  for­te­pian


W pro­gra­mie:

J. S. Bach, W. A. Mozart, R. Schumann

KONCERT PAPIESKI. 40 rocznica wyboru Papieża Polaka – św. Jana Pawła II

21/10/2018 17:00

 

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

 

Wykonawcy:

Chór Kameralny UMFC, Adam Kowalski — pozy­tyw
Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent

Zespół wokal­ny VOCORE, Kacper Szemraj — lider Zespołu

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Franciszek Szemiec — tenor, Bartosz Lisik — bary­ton
Zespół Instrumentalny
Daniela Ozdarska, Wojciech Pławner — dyry­gen­ci

W pro­gra­mie:

Johann Sebastian Bach, Macin Łukaszewski, Mårten Jansson, Edward Bairstow, Henry Purcell, Michał Malec, Iwona Piątek, Ola Gjeilo, Ariel Ramirez

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Program (PDF)

 

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE

22/10/2018 19:00

 

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (2017):

 

Wykonawcy:

Alicja Kozak (2 nagro­da)

Szymon Barczak (3 nagro­da)

Adam Mazurek (Grand Prix)

oraz Łukasz Brzezina — akor­de­on

Agnieszka Przemyk-Bryła — for­te­pian

Aleksandra Bednarczyk — skrzyp­ce

Bartosz Bednarczyk — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Astor Piazzolla – Le Grand Tango w wer­sji na wio­lon­cze­lę i akor­de­on
Robert Schumann – Adagio i Allegro As-dur op. 70
Benjamin Britten – Suita na wio­lon­cze­lę solo nr 1 op. 72
Zoltán Kodály – Duet op. 7 na skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę
Dymitr Szostakowicz – Trio for­te­pia­no­we c-moll op. 8 nr 1

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Tomasz Strahl

 

THE REST IS SILENCE. Muzyka perkusyjna Dariusza Przybylskiego

24/10/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Leszek Lorent, Rafał Kozyra,Tamara Kurkiewicz — per­ku­sja

Aleksander Dębicz, Andrzej Karałow — for­te­pian

Zespół instru­men­tal­ny

Michał Szostakowski reali­za­cja war­stwy elek­tro­nicz­nej

Dawid Runtz — dyry­gent

 

W pro­gra­mie utwo­ry Dariusza Przybylskiego:

Rituals na 2 per­ku­sje

Subkontur na per­ku­sję i taśmę

Nekya na 4 puzo­ny i 3 per­ku­sje

The rest is silen­ce… na 2 for­te­pia­ny i 2 per­ku­sje

Program (PDF)

 

Koncert pro­mu­ją­cy pły­tę …the rest is silen­ce (wyd. Chopin University Press, 2018)

Patronat medial­ny: Program 2 Polskiego Radia

 

Koncert w wykonaniu zespołów kameralnych studentów UMFC

27/10/2018 17:00

 

Wykonawcy:

Katarzyna Denkiewicz-Stawujak — skrzyp­ce

Maurycy Stawujak — for­te­pian

Aneta Stefańska — wio­lon­cze­la

Adam Goździewski — for­te­pian

Zofia Szlachcikowska, Konrad Witkowski — skrzyp­ce

Jakub Ćwikliński — altów­ka

Adam Szymański — wio­lon­cze­la

Jan Wachowski — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

W. A. Mozart, F. Poulenc, L. van Beethoven, Jan Wachowski

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Andrzej Guz, prof UMFC

 

Program (PDF)

 

NASZA MŁODA KAMERALISTYKA W UMFC

28/10/2018 17:00

 

Koncert dedy­ko­wa­ny 40. rocz­ni­cy powsta­nia Katedry Kameralistyki Fortepianowej w UMFC

Koncert towa­rzy­szy kon­fe­ren­cji kie­row­ni­ków katedr kame­ra­li­sty­ki pol­skich uczel­ni muzycz­nych

Koncert w wyko­na­niu asy­sten­tów i dok­to­ran­tów UMFC oraz zapro­szo­nych gości.

 

Wykonawcy:

Aleksandra Świgut — for­te­pian

Jan Lewandowski — wio­lon­cze­la (AM Gdańsk)

Dawid Głowacki — klar­net (AM Gdańsk)

Przygotowanie zespo­łu: prof. Anna Prabucka-Firlej i dr hab. Grzegorz Wieczorek

 

Mischa Kozłowski — for­te­pian

Amelia Maszońska — skrzyp­ce (Hochschule der Künste, Bern)

Magdalena Pluta — mez­zo­so­pran (Akademia Operowa, Warszawa)

 

 W pro­gra­mie:

Ludwig van Beethoven – Trio klar­ne­to­we B-dur op. 11

Johannes Brahms – Trio a-moll op. 114

Brahms — III Sonata d-moll na skrzyp­ce i for­te­pian op. 108

Benjamin Britten – Cabaret songs

Program (PDF)

ENRIQUE GRANADOS – GOYESCAS. Koncert inscenizowany

29/10/2018 19:00

 

Spektakl w wyko­na­niu stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

 

Wykonawcy:

Heng Liu — sopran
Anita Szwacińska — sopran
Alejandrina Vázquez — sopran
Agata Rumińska — mez­zo­so­pran
Marta Stachyra — mez­zo­so­pran
Dionizy Wincenty Płaczkowski — tenor
Bartosz Szwaciński — tenor
Wen Jun — tenor
Edwin Nowak-Grelow — bary­ton
Bartosz Sarna — bary­ton
Emilio Bayón — for­te­pian


CHOPIN UNIVERSITY DANCE COMPANY:
Anita Anna Wasilewska, Marta Śliwińska, Daria Siemianowska, Anna Noga, Anna Kopeć, Elżbieta Wojakowska,
Marta Przybylska, Marta Urbanowicz, Ludwika Kryczka. Justyna Nowak, Adriana Le Hoang, Ewa Duda,
Aleksandra Gałązka, Kinga Flisek, Aleksandra Małyszek

 

W pro­gra­mie:

Enrique Granados – ope­ra Goyescas

 

Opieka arty­stycz­na: dr Małgorzata Kubala

Kierownictwo muzycz­ne: dr Emilio Bayón

Choreografia: Agata Kisiel

Opieka cho­re­ogra­ficz­na: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC

Video-sce­no­gra­fia: Dariusz Kaliński

Tłumaczenie libret­ta: mgr Monika Kolenda

Koncert pod hono­ro­wym patro­na­tem Ambasady Hiszpanii w Polsce.

Program (PDF)