Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

Koncert “Nasi Laureaci”

01/10/2018 19:00

Wykonawcy:
Maciej Wota — orga­ny
Karolina Karkucińska — orga­ny
Rafał Tomkiewicz — kon­tra­te­nor
Mateusz Kowalski — gita­ra

Zespół Gradus ad Parnassum: Michał Piotrowski, Joanna Gręziak — skrzyp­ce, Natalia Reichert — altów­ka, Maciej Łukaszuk — wio­lon­cze­la, Anna Bator — kon­tra­bas, Krzysztof Garstka — kla­we­syn

 

W pro­gra­mie:

Georg Friedrich Händel – aria Ptolemeusza Torna sol per un momen­to z ope­ry Tolomeo, re d’Egitto HWV 25,
aria Ottona Dell’onda ai fie­ri moti z ope­ry Ottone HWV 15, aria Dardano Pena tiran­na z ope­ry Amadigi HWV 11

Johann Adolf Hasse – aria Sekstusa Vo dispe­ra­to a mor­te z ope­ry La cle­men­za di Tito IJH 102

Leonardo Vinci – aria Arbace Combatutta da tan­te vin­cen­de z ope­ry Catone in Utica ILV 5

Heinrich Ignaz Franz von Biber – Sonata różań­co­wa nr 1

Joaquín Rodrigo – Sonata gia­co­sa

Astor Piazzolla – Invierno Porteño

Gioacchino Rossini – Uwertura do ope­ry La gaz­za ladra (transkr. M. Marchell)

Gustav Adolf Merkel – Sonata d-moll op. 30 na orga­ny na 4 ręce

Juliusz Zarębski – A Travers Pologne op. 23

Edvard Grieg – Tańce nor­we­skie op. 35 (transkr. M. Wota)

Afisz

WŁODEK PAWLIK & FRIENDS „60 lat minęło…” – koncert urodzinowy

03/10/2018 19:00

 

Inauguracja cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU w sezo­nie arty­stycz­nym 2018/2019

WŁODEK PAWLIK & FRIENDS

„60 lat minę­ło…” – kon­cert uro­dzi­no­wy

 

Wykonawcy:

Lora Szafran wokal

Marek Bałata wokal

Włodek Pawlik for­te­pian

Paweł Pańta kon­tra­bas, gita­ra baso­wa

Cezary Konrad per­ku­sja

 

W pro­gra­mie:

utwo­ry Włodka Pawlika z płyt: Grand Piano, Anhelli, America,

Night in Calisia oraz Struny na zie­mi

 

 Bilety do naby­cia:

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

05/10/2018 10:00

 Wykład inau­gu­ra­cyj­ny prof. Mieczysławy Demskiej-Trębacz

pt. Zapisane w pamię­ci naszej wspól­no­ty aka­de­mic­kiej…

Związki Ignacego Jana Paderewskiego z macie­rzy­stą uczel­nią

 W pro­gra­mie czę­ści arty­stycz­nej:

Claude Debussy – Syrinx na flet solo

Daniel Mieczkowski flet


Alfredo Piatti – VII Kaprys op. 25 na wio­lon­cze­lę solo

Adam Mazurek wio­lon­cze­la

 

MSZA ŚWIĘTA INAUGURUJĄCA ROK AKADEMICKI 2018/2019

07/10/2018 09:00

 

Warszawski Chór Chłopięcy

Jakub Hutek dyry­gent

 

W pro­gra­mie opra­wy muzycz­nej:

Polski hymn śre­dnio­wiecz­ny – Gaude Mater Polonia

Mikołaj ZieleńskiViderunt omnes fines ter­rae

Pierangelo PelucciAdorate Dominum

George Friedrich HändelHallelujah z ora­to­rium Mesjasz

 

Bazylika Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3

Wstęp wol­ny

NASI LAUREACI

07/10/2018 17:00

 

Kayetan Cygański-Bolski — fagot

Zofia Szlachcikowska — skrzyp­ce

Halina Dubitskaya — sopran

 

Bizari Quartet

Julia Wrońska, Judyta Kluza- skrzyp­ce

Tomasz Rosiński — altów­ka, Mateusz Błaszczak — wio­lon­cze­la

 

W pro­gra­mie m.in.:

Gustav SchreckSonata na fagot i for­te­pian op. 9

Aleksander TansmanSonatina na fagot i for­te­pian

Grażyna Bacewicz IV Kwartet smycz­ko­wy  

 

ZAGRANICZNI GOŚCIE

08/10/2018 19:00

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru z Wilna.

 

VIOLA ORGANISTA — zrealizowany zamysł Leonardo da Vinci

10/10/2018 19:00

 

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Sławomir Zubrzycki vio­la orga­ni­sta

Lilianna Stawarz kla­we­syn

 

W pro­gra­mie:

Marin Marais

Les Voix huma­ines (En ron­de­au) Deuxiême Livre de Pièces de vio­le 

La Rêveuse       

Rondeau le BijouQuatriême Livre de Pièces de vio­le 

Johann Christian Bach

Sonata G-dur na 2 Klaviere

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata C-dur  a vio­la di gam­ba e Basso. MS WQ 5634

Sonata D-dur  a vio­la di gam­ba e Basso. MS WQ 5634

 

Bilety do naby­cia:

9 paź­dzier­ni­ka, godz. 17

Prezentacja instru­men­tu vio­la orga­ni­sta – spo­tka­nie ze Sławomirem Zubrzyckim

wstęp wol­ny

STANISŁAW MONIUSZKO NIEZNANY

14/10/2018 17:00

 

Recital utwo­rów for­te­pia­no­wych S. Moniuszki w 200. rocz­ni­cę uro­dzin Kompozytora

i 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści

 

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej

Marcin Tadeusz Łukaszewski for­te­pian

 

W pro­gra­mie utwo­ry for­te­pia­no­we Stanisława Moniuszki:

Sześć polo­ne­zów

Nokturn As-dur

Fraszki

Polonez Des-dur

Trzy wal­ce

– Elegia Es-dur

– Walce: As-dur, F-dur, As-dur „Pohulanka”

Co mówią obło­ki o księ­ży­cu w pogod­ną noc wio­sen­ną

Mazury: D-dur, C-dur „Weselny”

Mazurki: G-dur, a-moll

Wilanella Des-dur

Polonez d-moll

 

FRYDERYK CHOPIN – DWA OBLICZA

15/10/2018 19:00

 

Koncert Katedry Fortepianu

Wojciech Kruczek for­te­pian histo­rycz­ny

Zuzanna Pietrzak for­te­pian współ­cze­sny

 

W pro­gra­mie utwo­ry Fryderyka Chopina:

Ballada g-moll op. 23

Etiuda h-moll op. 25 nr 10

Mazurek e-moll op.17

Mazurek a-moll op.17

Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op.22

Nokturn g-moll op.37

Nokturn G-dur op.37

Sonata h-moll op. 58

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński

KONCERT SYMFONICZNY

17/10/2018 19:00

 

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Rafał Grząka akor­de­on

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Mirosław Jacek Błaszczyk dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Karol Szymanowski Etiuda b-moll op. 4 nr 3

Johannes Brahms I Symfonia c-moll op. 68

Nikola Kołodziejczyk Koncert akor­de­ono­wy Olgino  

Powstanie utwo­ru Nikoli Kołodziejczyka dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „ Kolekcje” – prio­ry­tet „ Zamówienia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.  

 

KONCERT PAPIESKI. 40 rocznica wyboru Papieża Polaka – św. Jana Pawła II

21/10/2018 17:00

 

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

 

Zespół Wokalny Vocore

Chór Kameralny UMFC

Adam Kowalski pozy­tyw

Krzysztof Kusiel-Moroz dyry­gent

 

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej,

Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Daniela Ozdarska, Magdalena Krakowiak,

Wojciech Pławner, Adrianna Żołnierczuk dyry­gen­ci

 

W pro­gra­mie:

Johann Sebastian Bach, Rafał Janiak, Marcin Łukaszewski, Paweł Łukaszewski, Bartosz Kowalski, Iwona Piątek, Michał Malec, Mårten Jansson, Edward Bairstow, Henry Purcell, Ola Gjeilo, Ariel Ramirez

 

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE

22/10/2018 19:00

 

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

 

Laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (2017):

 

Alicja Kozak (2 nagro­da)

Szymon Barczak (3 nagro­da)

Adam Mazurek (Grand Prix)

oraz Łukasz Brzezina akor­de­on

Agnieszka Przemyk-Bryła for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Astor Piazzolla Le Grand Tango w wer­sji na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

György Ligeti Sonata na wio­lon­cze­lę solo

Robert SchumannAdagio i Allegro As-dur op. 70

Benjamin Britten – Suita na wio­lon­cze­lę solo nr 1 op. 72

Sergei Prokofiew Sonata wio­lon­cze­lo­wa c-moll op. 119

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Tomasz Strahl

 

THE REST IS SILENCE. Muzyka perkusyjna Dariusza Przybylskiego

24/10/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Leszek Lorent, Rafał Kozyra,Tamara Kurkiewicz per­ku­sja

Aleksander Dębicz, Andrzej Karałow for­te­pian

Zespół instru­men­tal­ny

Michał Szostakowski reali­za­cja war­stwy elek­tro­nicz­nej

Dawid Runtz dyry­gent

 

W pro­gra­mie utwo­ry Dariusza Przybylskiego:

Rituals na 2 per­ku­sje

Subkontur na per­ku­sję i taśmę

Nekya na 4 puzo­ny i 3 per­ku­sje

The rest is silen­ce… na 2 for­te­pia­ny i 2 per­ku­sje

 

Koncert pro­mu­ją­cy pły­tę …the rest is silen­ce (wyd. Chopin University Press, 2018)

Patronat medial­ny: Program 2 Polskiego Radia

Koncert w wykonaniu zespołów kameralnych studentów UMFC oraz Koncert w wykonaniu asystentów i doktorantów UMFC:

27/10/2018 17:00

Koncert dedy­ko­wa­ny 40. rocz­ni­cy powsta­nia Katedry Kameralistyki Fortepianowej w UMFC

Koncert towa­rzy­szy kon­fe­ren­cji kie­row­ni­ków katedr kame­ra­li­sty­ki pol­skich uczel­ni muzycz­nych

 

Aleksandra Świgut for­te­pian

Jan Lewandowski wio­lon­cze­la

Dawid Głowacki klar­net

Mischa Kozłowski for­te­pian

Amelia Maszońska skrzyp­ce

Marianna Sikorska wio­lon­cze­la

Magdalena Pluta mez­zo­so­pran

 

W pro­gra­mie:

Ludwig van BeethovenTrio klar­ne­to­we B-dur op. 11

Johannes BrahmsTrio a-moll op. 114

Felix Mendelssohn-BartholdyI Trio for­te­pia­no­we d-moll op. 49

Benjamin BrittenCabaret songs

Koncert w wyko­na­niu zespo­łów kame­ral­nych stu­den­tów UMFC

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Andrzej Guz, prof. UMFC

NASZA MŁODA KAMERALISTYKA W UMFC

28/10/2018 17:00

 

Koncert dedy­ko­wa­ny 40. rocz­ni­cy powsta­nia Katedry Kameralistyki Fortepianowej w UMFC

Koncert towa­rzy­szy kon­fe­ren­cji kie­row­ni­ków katedr kame­ra­li­sty­ki pol­skich uczel­ni muzycz­nych

Koncert w wyko­na­niu asy­sten­tów i dok­to­ran­tów UMFC:

 

Aleksandra Świgut for­te­pian

Jan Lewandowski wio­lon­cze­la

Dawid Głowacki klar­net

Mischa Kozłowski for­te­pian

Amelia Maszońska skrzyp­ce

Marianna Sikorska wio­lon­cze­la

Magdalena Pluta mez­zo­so­pran

 

W pro­gra­mie:

Ludwig van BeethovenTrio klar­ne­to­we B-dur op. 11

Johannes BrahmsTrio a-moll op. 114

Felix Mendelssohn-BartholdyI Trio for­te­pia­no­we d-moll op. 49

Benjamin BrittenCabaret songs

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Andrzej Guz, prof. UMFC

ENRIQUE GRANADOS – GOYESCAS. Koncert inscenizowany

29/10/2018 19:00

 

Spektakl w wyko­na­niu stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

 

W pro­gra­mie:

Enrique Granados – ope­ra Goyescas

 

Opieka arty­stycz­na: dr Małgorzata Kubala

Kierownictwo muzycz­ne / for­te­pian: dr Emilio Bayón

Choreografia: dr hab. Aleksandra Dziurosz

Zespół tanecz­ny: Chopin University Dance Company

Konsultacja języ­ko­wa: mgr Monika Kolenda

 

Koncert pod hono­ro­wym patro­na­tem Ambasady Hiszpanii w Polsce.