Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

KONCERT SYMFONICZNY
Zapraszamy na prapremierę!

21/03/2018 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

  • Adrian Janda — klar­net
  • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  • PIOTR BORKOWSKI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • Aaron Copland – Koncert klar­ne­to­wy
  • Samuel Barber – Adagio na orkie­strę smycz­ko­wą
  • Marian Borkowski – Symfonia (2017, pra­wy­ko­na­nie)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne od 8 mar­ca

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Powstanie utwo­ru Mariana Borkowskiego dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „Kolekcje” – prio­ry­tet „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca