Sezon koncertowy 2017/2018 - Marzec 2018

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA

04/03/2018 17:00

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

Wykonawcy:

 • Łukasz Nowakowski — akor­de­on (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
 • Sara Wienczek — akor­de­on, Konrad Nowakowski — klar­net (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
 • Paweł Ratajek — akor­de­on (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
 • Alina Dzięcioł, Martina Jembrišak — akor­de­on
 • Dawid Rydz, Tobiasz Urbaniak — akor­de­on
 • DUET AKORDEONOWY: Bartosz Kołsut, Łukasz Brzezina
 • Giancarlo Palena — ban­do­ne­on
 • KWARTET SMYCZKOWY: Karolina Gutowska, Mariacarla Vicinanza — skrzyp­ce, Agnieszka Podłucka — altów­ka, Karol Wachnik — wio­lon­cze­la
 • KWINTET AKORDEONOWY: Alina Dzięcioł, Marcin Waszczyk, Tobiasz Urbaniak, Erwin Grzelecki, Adam Maksymienko (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Klaudiusz Baran
Koordynator: dr hab. Rafał Grząka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

JEDNA EUROPA – WIELE TWARZY

05/03/2018 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Wykonawcy: zagra­nicz­ni stu­den­ci UMFC z pro­gra­mu Erasmus+

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

Sala Koncertowe Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT SYMFONICZNY

07/03/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Marianna Żołnacz — flet
 • Chór Mieszany UMFC
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • MICHAŁ DWORZYŃSKI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Zbigniew Bagiński – Liber bel­li et pacis na chór i orkie­strę
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert fle­to­wy G-dur KV 313/285c
 • Ludwig van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

ALESSANDRO STRADELLA – IL TRESPOLO TUTORE
Pierwsze polskie wznowienie od premiery w 1679 roku

09/03/2018 19:00 10/03/2018 19:00 13/03/2018 19:00 14/03/2018 19:00 16/03/2018 19:00 17/03/2018 19:00 18/03/2018 19:00

Spektakl operowy Instytutu Opery AT zrealizowany przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Teatralnej w Warszawie

Wykonawcy:

 • Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC
 • Andrea De Carlo — dyry­gent (Conservatorio Statale di Musica Alessandro Casella, Akwila)
 • Paweł Paszta — reży­se­ria

Pomysłodawca, opie­ka arty­stycz­na: dr hab. Artur Stefanowicz
Opieka reży­ser­ska: prof. dr Ryszard Peryt
Opieka sce­no­gra­ficz­na: dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. ASP
Opieka muzycz­na: dr hab. Artur Stefanowicz; prof. dr hab. Lilianna Stawarz; dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC; mgr Krzysztof Garstka

Teatr Collegium Nobilium, ul. Miodowa 22/24
Bilety dostęp­ne w kasach Teatru Collegium Nobilium, 22/ 635 99 39, www.bilety.at.edu.pl

Afisz
Plakat

 

TYLKO SMYCZKI!
Sinfonia Varsovia w wersji kameralnej

11/03/2018 17:00

Wykonawcy:

 • Kwintet smycz­ko­wy SINFONIA VARSOVIA: Anna Maria Staśkiewicz — skrzyp­ce, Kamil Staniczek — skrzyp­ce, Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka, Marcel Markowski — wio­lon­cze­la, Michał Sobuś — kon­tra­bas
 • Anna Maria Staśkiewicz — skrzyp­ce
 • SINFONIA VARSOVIA

W pro­gra­mie:

 • Dmitrij Szostakowicz – VIII kwar­tet smycz­ko­wy c-moll op. 110 w wer­sji na kwin­tet smycz­ko­wy
 • Krzysztof Penderecki – Quintetto per archi – autor­skie opra­co­wa­nie III Kwartetu smycz­ko­we­go „Kartki z nie­na­pi­sa­ne­go dzien­ni­ka” na kwin­tet smycz­ko­wy
 • Recomposed by Max Richter: Antonio Vivaldi – Cztery pory roku na skrzyp­ce, orkie­strę smycz­ko­wą, har­fę i kla­we­syn

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

PREZENTACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

12/03/2018 19:00

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Ewa Lasocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

O ŻYCIU, MIŁOŚCI, SAMOTNOŚCI I ŚMIERCI

14/03/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Urszula Kryger — mez­zo­so­pran
 • Łukasz Hajduczenia — bary­ton
 • Mateusz Konopelski — skrzyp­ce
 • Michał Borzykowski — wio­lon­cze­la
 • Katarzyna Jankowska-Borzykowska — for­te­pian

W pro­gra­mie: Michaił Glinka, Piotr Czajkowski, Siergiej Rachmaninow, Dmitrij Szostakowicz – pie­śni

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

NIEDZIELA FILMOWA
Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

18/03/2018 16:00

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela

Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Wstęp wol­ny

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

WYŚPIEWANE PTAKI II
Następcy Stanisława Moniuszki do Karola Szymanowskiego

18/03/2018 17:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy: stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz stu­den­ci Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jadwiga Rappé

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program

17 mar­ca 2018, g. 11:00, Audytorium im. Karola Szymanowskiego, wykład prof. dr hab. Sławomiry Żerańskiej-Kominek pt. Ptaki w pie­śniach kom­po­zy­to­rów pol­skich na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku

 

TADEUSZ PACIORKIEWICZ
Muzyka organowa i kameralna w 20. rocznicę śmierci

19/03/2018 19:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Wykonawcy:

 • Sebastian Kuczyński, Paweł Opala, Krzysztof Ostrowski, Szymon Sobutkowski, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa — orga­ny
 • Maciej Wota — for­te­pian
 • Joanna Ławcewicz-Musialik — altów­ka

W pro­gra­mie m.in.: Tadeusz Paciorkiewicz

 • Fantazja gotyc­ka na orga­ny (1968)
 • Duet kon­cer­tu­ją­cy na orga­ny i for­te­pian (1962)
 • Sonata fis-moll na orga­ny (1946)
 • Aria na altów­kę i orga­ny (1988)
 • Dyptyk na orga­ny (1981)

Koordynator: dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT SYMFONICZNY
Zapraszamy na prapremierę!

21/03/2018 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Adrian Janda — klar­net
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • PIOTR BORKOWSKI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Aaron Copland – Koncert klar­ne­to­wy
 • Samuel Barber – Adagio na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Marian Borkowski – Symfonia (2017, pra­wy­ko­na­nie)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne od 8 mar­ca

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Powstanie utwo­ru Mariana Borkowskiego dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „Kolekcje” – prio­ry­tet „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca

 

SZTUKA I EDUKACJA

25/03/2018 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na zakończenie obchodów 90-lecia Wydziału

Wykonawcy: Soliści, Zespoły Wokalne, Taneczne i Instrumentalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

W pro­gra­mie:

 • Stanisław Moniuszko – Sonety krym­skie. Kantata na gło­sy solo­we, chór i orkie­strę do słów Adama Mickiewicza (opr. Stanisław Wiechowicz)
 • Aleksandra Bilińska-Słomkowska, Anna Ignatowicz-Glińska, Aldona Nawrocka, Rafał Janiak, Bartosz Kowalski, Marcin Tadeusz Łukaszewski, Michał Sławecki

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. dr hab. Bogdan Gola, dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC; ad. dr Klaudia Carlos-Machej, ad. dr Aldona Nawrocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

CLAUDE DEBUSSY
Koncert w 100. rocznicę śmierci kompozytora

26/03/2018 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy:

 • stu­den­ci i peda­go­dzy UMFC
 • Zespół Instrumentalny Katedry Instrumentów Dętych
 • Przemysław Marcyniak — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Claude Debussy — Syrinx na flet solo, Rapsodia na klar­net i for­te­pian, Sonata na flet, altów­kę i har­fę, Preludium do „Popołudnia Fauna” w wer­sji na flet i for­te­pian (opr. Gustav Samazeulih),
  Dziewczyna o wło­sach jak len (opr. David Sabourin), Światło księ­ży­ca w wer­sji na kwin­tet dęty bla­sza­ny (opr. Keith D. Snell), Rapsodia na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian, Mała suita w wer­sji na kwin­tet dęty (opr. Gordon Davies)
 • Igor Strawiński — Symfonie instru­men­tów dętych (Im memo­riam C. Debussy) w wer­sji zre­wi­do­wa­nej z 1947 roku

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT PASYJNY

28/03/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • peda­go­dzy, stu­den­ci UMFC oraz zapro­sze­ni Goście przy współ­udzia­le Pracowni Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Joanna Freszel, Paulina Tuzińska, Halina Dubitskaja — sopran
 • Debora Kramarek — skrzyp­ce baro­ko­we
 • Karolina Koślacz, Marcin Zalewski, Paweł Zalewski, Piotr Zalewski — vio­la da gam­ba
 • Karolina Pływaczewska, Karolina Szewczykowska — wio­lon­cze­la baro­ko­wa
 • Lilianna Stawarz — kla­we­syn, pozy­tyw

W pro­gra­mie:

 • François Couperin „Le Grand” – Leçons de ténèbres pour le mer­cre­di saint
 • Marc-Antoine Charpentier – Pour un repo­so­ir H. 508, Concert pour quatre par­ties de vio­les H. 545

Opieka arty­stycz­na: Piotr Welk (mul­ti­me­dia), prof. dr hab. Jadwiga Rappe, dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC, dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC, mgr Tomasz Pokrzywiński, prof. dr hab. Lilianna Stawarz (kie­row­nic­two muzycz­ne)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż