Sezon koncertowy 2017/2018 - Luty 2018

W KRĘGU TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI

11/02/2018 17:00

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej w ramach jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Program i wyko­naw­cy:

 • Aldona Nawrocka – Sonata il mez­zo del suono na for­te­pian (2012)
  wyk. Anna Starzec-Makandasis – for­te­pian (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)
 • Anna Ignatowicz-Glińska – Po trzy­kroć… na sak­so­fon sopra­no­wy i kla­we­syn (2017, pra­wy­ko­na­nie)
  wyk. Paweł Gusnar – sak­so­fon, Alina Ratkowska – kla­we­syn
 • Rafał Janiak – Con vigo­re na for­te­pian (2007), Etiuda w sty­lu Czernego na for­te­pian (2005)
  wyk. Radosław Sobczak – for­te­pian
 • Weronika Ratusińska-Zamuszko – Impressions I na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2014)
  wyk. Paweł Gusnar – sak­so­fon alto­wy, Agnieszka Przemyk-Bryła – for­te­pian
 • Bartosz Kowalski-Banasewicz – Kwartet sak­so­fo­no­wy „Alla Polacca” (2017, pra­wy­ko­na­nie)
  wyk. Paweł Gusnar – sak­so­fon sopra­no­wy, Pablo Sanchez Escariche Gasch – sak­so­fon alto­wy, Michał Ochab – sak­so­fon teno­ro­wy, Konrad Gzik – sak­so­fon bary­to­no­wy
 • Aleksandra Bilińska – Deep Dancing albo Andron/r/-ja – muzy­ka elek­tro­nicz­na (2016/2017)
  cho­re­ogra­fia i wyko­na­nie oraz reali­za­cja war­stwy wideo: Andrzej Morawiec
  Utwór dedy­ko­wa­ny pamię­ci Pauline Oliveiros w pierw­szą rocz­ni­cę jej śmier­ci
 • Jakub Szafrański – Agnus Dei (2013)
  wyk. Archikatedralny Męski Chór “Cantores Minores”, Jakub Szafrański – dyry­gent
 • Jan Kanty Pawluśkiewicz — Dni, któ­rych nie zna­my, pio­sen­ka z reper­tu­aru Marka Grechuty
  tekst: Marek Grechuta, aran­ża­cja: Jakub Szafrański
  wyk. Archikatedralny Męski Chór “Cantores Minores”, Jakub Szafrański – dyry­gent
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Non so più cosa son, cosa fac­cio Aria Cherubina z I aktu ope­ry Wesele Figara KV 492 (1786)
  wyk. Aleksandra Ignaczak — sopran (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go wykł. Joanny Łukaszewskiej), Marcin Łopacki – for­te­pian
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Non più andrai, far­fal­lo­ne amo­ro­so aria Figara z I aktu ope­ry Wesele Figara KV 492 (1786)
  wyk. Michał Rajewski — bary­ton (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go dra hab. Piotra Olecha), Gabriela Machowska-Kopietz – for­te­pian
 • Piotr Czajkowski – Нет, ничего не надо… – Отчего это прежде не знала… [Niet, nicze­go nie nado — Otczego eto prież­die nie zna­ła] aria Jolanty z ope­ry Иоланта / Jolanta (1892)
  wyk. Małgorzata Krutul — sopran (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go wykł. Joanny Łukaszewskiej), Marcin Łopacki – for­te­pian
 • Richard Strauss – Allerseelen op. 10 nr 8 TrV 141 (1885)
  wyk. Katarzyna Bochyńska-Wojdył — sopran (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go dra hab. Piotra Olecha), Gabriela Machowska-Kopietz – for­te­pian
 • Vytautas Miškinis – Tu es qui ven­tu­rus es in alium (2005), tekst: litur­gicz­ny
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Giovanni Pierluigi da Palestrina – Pueri Hebraeorum, motet na Niedzielę Palmową, tekst: litur­gicz­ny
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Miklós Kocsár – Sub Tuum pra­esi­dium, tekst: litur­gicz­ny
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy – Laudate Pueri, nr 2 z Drei Motetten op. 39 MWV B 30 (1830), tekst: biblij­ny (Ps. 113)
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Bartosz Kowalski-Banasewicz – Gdzie ten kot (2006), tekst: Bartosz Kowalski-Banasewicz
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC — kie­row­nik Katedry Edukacji Muzycznej, ad. dr hab. Piotr Olech, ad. dr hab. Dariusz Zimnicki, ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak, ad. dr Bartosz Kowalski-Banasewicz, wykł. Joanna Łukaszewska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra