Sezon koncertowy 2017/2018 - Luty 2018

INTERAKTYWNIE 3
Wieczór ruchu i dźwięku w trzech odsłonach: Omega, AlfaChemia miłości

05/02/2018 19:00

Koncert Specjalności Choreografia i Teoria Tańca w ramach jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wykonawcy:

 • stu­den­ci spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca: Ewa Bartusevic, Agata Dulęba, Magdalena Jelonek, Hanna Korzik, Iryna Kupriianova, Anna Mishchenko, Sylwia Nosarzewska, Volodymyr Ryga, Weronika Szczurowska, Klara Wojciechowska
 • Chopin University Dance Company: Anita Anna Wasilewska, Anna Mishchenko, Zuzanna Kupidura, Aleksandra Gałązka, Ewa Duda, Daria Gaj, Hnna Korzik, Marta Urbanowicz, Zuzanna Dąbkowska
 • Nadezhda Mazur z Zespołem
 • Małgorzata Kubala — sopran (gościn­nie)
 • Marta Bogusławska, Kuba Sokołowski — for­te­pian
 • Aleksander Słojewski — dyry­gent

Opieka cho­re­ogra­ficz­na: prof. dr hab. EWA WYCICHOWSKA, dr hab. ALEKSANDRA DZIUROSZ, prof. UMFC
Opieka muzycz­na: prof. dr hab. KRZYSZTOF KNITTEL
Muzyka: ad. dr ALDONA NAWROCKA, mgr MARZENA MAJCHER, mgr JAKUB SOKOŁOWSKI, ENRIQUE MORENTE, LAGARTIJA NICK oraz muzycz­ne impro­wi­za­cje dyry­go­wa­ne w wyko­na­niu tan­ce­rzy
Współpraca cho­re­ogra­ficz­na: mgr Zuzanna Kupidura
Współpraca reali­za­tor­ska: as. mgr Andrzej Kopeć
Wizualizacje fil­mo­we: mgr Andrzej Wojciechowski, Robert Pożoga
Koordynacja: ad. dr Aldona Nawrocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

PERKUSYJNY KARNAWAŁ

07/02/2018 19:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji z cyklu PERKUSJA, PERKUSJA…

Wykonawcy: Michał Bator, Jan Gralla, Yauheni Karetka, Rafał Kozyra, Jarema Jarosiński, Tamara Kurkiewicz, Agata Partyka, Miłosz Pękala, Pavel Vasilenia

W pro­gra­mie

 • suita tań­ców afry­kań­skich: Djaa, Kassa
 • Aurél Holló — Josè / beFORe JOHN 5
 • Per Nørgård — Whirls
 • 三木 稔 / Minoru Miki — Marimba Spiritual (1983–1984) na marim­bę solo i trio per­ku­syj­ne
 • suita tań­ców bra­zy­lij­skich: Pagode, Bartucada

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Stanisław Skoczyński, ad. dr Miłosz Pękala

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne na dwa tygo­dnie przed kon­cer­tem

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

FORTEPIANOWE MOZAIKI

09/02/2018 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Enrique Granados (1867- 1916), Goyescas, I Los Requiebros (The Compliments), II Coloquio en la Reja (Conversation at the Window)
  wyk. Małgorzata Kruczek, Akademia Muzyczna w Krakowie, kla­sa prof. dr hab. Andrzeja Pikula
 • Joaquín Turina (1882- 1949), Danzas gita­nas op. 55, I Zambra, II Danza de la seduc­ción, III Danza ritu­al, IV Generalife, V Sacro-mon­te
  wyk. Maciej Kiełpiński, Akademia Muzyczna w Krakowie, kla­sa dr Mileny Kędry
 • Ludwig van Beethoven (1770- 1827), Sonata for­te­pia­no­wa C‑dur op. 53, I – Allegro con brio, II – Introduzione. Adagio mol­to, III – Rondo. Allegretto mode­ra­to. Prestissimo
  wyk. Justyna Wróblewska, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, kla­sa for­te­pia­nu dr hab. Macieja Pabicha, prof. AM
 • Claude Debussy (1862- 1918), Suite Bergamasque, I Prélude, II Minuet, III Clair de lune, IV Passepied
  wyk. Wiktoria Szczepkowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, kla­sa for­te­pia­nu dr hab. J. Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
 • Isaac Albéniz (1860- 1909), Suita „Iberia”, II zeszyt: Rondena, Alemria, Triana
  wyk. Marian Michalski, Akademia Muzyczna w Krakowie, kla­sa prof. dr hab. Andrzeja Pikula
 • Siergiej Prokofiew (1891- 1953), Sonata for­te­pia­no­wa nr 6 op. 82, I Allegro mode­ra­to, II Allegretto, III Tempo di val­zer len­tis­si­mo, IV Vivace
  wyk. Vladyslava Udod, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, kla­sa for­te­pia­nu prof. zw. dr hab. Alicji Kledzik

Organizator: Koło Pianistów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

W KRĘGU TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI

11/02/2018 17:00

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej w ramach jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Program i wyko­naw­cy:

 • Aldona Nawrocka – Sonata il mez­zo del suono na for­te­pian (2012)
  wyk. Anna Starzec-Makandasis – for­te­pian (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)
 • Anna Ignatowicz-Glińska – Po trzy­kroć… na sak­so­fon sopra­no­wy i kla­we­syn (2017, pra­wy­ko­na­nie)
  wyk. Paweł Gusnar – sak­so­fon, Alina Ratkowska – kla­we­syn
 • Rafał Janiak – Con vigo­re na for­te­pian (2007), Etiuda w sty­lu Czernego na for­te­pian (2005)
  wyk. Radosław Sobczak – for­te­pian
 • Weronika Ratusińska-Zamuszko – Impressions I na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian (2014)
  wyk. Paweł Gusnar – sak­so­fon alto­wy, Agnieszka Przemyk-Bryła – for­te­pian
 • Bartosz Kowalski-Banasewicz – Kwartet sak­so­fo­no­wy „Alla Polacca” (2017, pra­wy­ko­na­nie)
  wyk. Paweł Gusnar – sak­so­fon sopra­no­wy, Pablo Sanchez Escariche Gasch – sak­so­fon alto­wy, Michał Ochab – sak­so­fon teno­ro­wy, Konrad Gzik – sak­so­fon bary­to­no­wy
 • Aleksandra Bilińska – Deep Dancing albo Andron/r/-ja – muzy­ka elek­tro­nicz­na (2016/2017)
  cho­re­ogra­fia i wyko­na­nie oraz reali­za­cja war­stwy wideo: Andrzej Morawiec
  Utwór dedy­ko­wa­ny pamię­ci Pauline Oliveiros w pierw­szą rocz­ni­cę jej śmier­ci
 • Jakub Szafrański – Agnus Dei (2013)
  wyk. Archikatedralny Męski Chór “Cantores Minores”, Jakub Szafrański – dyry­gent
 • Jan Kanty Pawluśkiewicz — Dni, któ­rych nie zna­my, pio­sen­ka z reper­tu­aru Marka Grechuty
  tekst: Marek Grechuta, aran­ża­cja: Jakub Szafrański
  wyk. Archikatedralny Męski Chór “Cantores Minores”, Jakub Szafrański – dyry­gent
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Non so più cosa son, cosa fac­cio Aria Cherubina z I aktu ope­ry Wesele Figara KV 492 (1786)
  wyk. Aleksandra Ignaczak — sopran (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go wykł. Joanny Łukaszewskiej), Marcin Łopacki – for­te­pian
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Non più andrai, far­fal­lo­ne amo­ro­so aria Figara z I aktu ope­ry Wesele Figara KV 492 (1786)
  wyk. Michał Rajewski — bary­ton (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go dra hab. Piotra Olecha), Gabriela Machowska-Kopietz – for­te­pian
 • Piotr Czajkowski – Нет, ничего не надо… – Отчего это прежде не знала… [Niet, nicze­go nie nado — Otczego eto prież­die nie zna­ła] aria Jolanty z ope­ry Иоланта / Jolanta (1892)
  wyk. Małgorzata Krutul — sopran (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go wykł. Joanny Łukaszewskiej), Marcin Łopacki – for­te­pian
 • Richard Strauss – Allerseelen op. 10 nr 8 TrV 141 (1885)
  wyk. Katarzyna Bochyńska-Wojdył — sopran (Wokalistyka Chóralna, rok I kla­sa śpie­wu indy­wi­du­al­ne­go dra hab. Piotra Olecha), Gabriela Machowska-Kopietz – for­te­pian
 • Vytautas Miškinis – Tu es qui ven­tu­rus es in alium (2005), tekst: litur­gicz­ny
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Giovanni Pierluigi da Palestrina – Pueri Hebraeorum, motet na Niedzielę Palmową, tekst: litur­gicz­ny
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Miklós Kocsár – Sub Tuum pra­esi­dium, tekst: litur­gicz­ny
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy – Laudate Pueri, nr 2 z Drei Motetten op. 39 MWV B 30 (1830), tekst: biblij­ny (Ps. 113)
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent
 • Bartosz Kowalski-Banasewicz – Gdzie ten kot (2006), tekst: Bartosz Kowalski-Banasewicz
  wyk. Zespół Żeński spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna, Dariusz Zimnicki – dyry­gent

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC — kie­row­nik Katedry Edukacji Muzycznej, ad. dr hab. Piotr Olech, ad. dr hab. Dariusz Zimnicki, ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak, ad. dr Bartosz Kowalski-Banasewicz, wykł. Joanna Łukaszewska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

ALTÓWKA W MINIATURZE

12/02/2018 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: Weronika Bobotek, Ksenia Bowtruczuk, Jan Czyżewski, Jakub Ćwikliński, Mateusz Doniec, Martyna Dziechciarz, Natalia Gidlewska, Gustaw Klubczewski, Dominika Kotlicka, Magdalena Krawczyk, Anna Krzyżak, Dominika Marciniak, Tomasz Rosiński, Marcin Studniarz, Roman Żuchowicz — altów­ka

W pro­gra­mie m.in.: Carl Maria von Weber, Max Bruch, Henri Vieuxtemps

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Katarzyna Budnik-Gałązka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

ORIENT W MUZYCE EUROPEJSKIEJ POPRZEZ WIEKI

14/02/2018 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Agnieszka Marucha — skrzyp­ce
 • Ewa Skardowska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Ryszard Sielicki – Reverie. Legenda hebraj­ska na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Aleksandr Arutunian – Andante soste­nu­toAllegrettoKoncertu skrzyp­co­we­go „Armenia-88” w autor­skiej wer­sji na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Naji Hakim – Sonata na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Henryk Wieniawski – Fantaisie orien­ta­le / Fantazja wschod­nia op. 24 (opr. gło­su skrzy­piec: Mieczysław Ławrynowicz, opr. gło­su for­te­pia­nu: Krystyna Makowska-Ławrynowicz)
 • Karol Szymanowski – Pieśń Roksany z ope­ry Król Roger (opr. gło­su skrzy­piec: Paweł Kochański)
 • Pancho Vladigerov – Sonata D‑dur na skrzyp­ce i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT PRAWYKONAŃ
Mikołaj Majkusiak, Dariusz Przybylski, Katarzyna Szwed, Ignacy Zalewski

18/02/2018 17:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Wykonawcy:

 • # Ensemble: Ania Karpowicz — flet, flet pic­co­lo, Adam Eljasiński — klar­net, Oliwier Andruszczenko — klar­net baso­wy, Wojciech Psiuk — sak­so­fo­ny, Paweł Janas — akor­de­on, Leszek Lorent — per­ku­sja, Dariusz Przybylski — orga­ny Hammonda, Krzysztof Kozłowski — for­te­pian, Wojciech Błażejczyk — gita­ra elek­trycz­na, Marta Grzywacz — głos, Kamila Wąsik-Janiak — skrzyp­ce, Marta Piórkowska — skrzyp­ce, Aleksandra Demowska-Madejska — altów­ka, Dominik Płociński — wio­lon­cze­la, Ignacy Zalewski — dyry­gent
 • Gościnnie: Joanna Freszel — sopran, BRZEZINA-KOTZ DUO: Łukasz Brzezina — akor­de­on, Celina Kotz — skrzyp­ce

W pro­gra­mie:

 • Mikołaj Majkusiak – Sonata na skrzyp­ce i akor­de­on (2015)
 • Katarzyna Szwed – Ja, rze­ka na sopran i zespół kame­ral­ny (2017)
 • Dariusz Przybylski – Chamber Concerto (2017, pre­mie­ra)
 • Ignacy Zalewski – II Koncert kame­ral­ny. Pamięci Zniknionego (2017, pre­mie­ra)

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Leszek Lorent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Koncert dofi­nan­so­wa­no w ramach pro­gra­mu Kompozytor-Rezydent Instytutu Muzyki i Tańca 2017–2018

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

GITARA SOLO I KAMERALNIE

19/02/2018 19:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Wykonawcy: stu­den­ci klas gita­ry oraz gość spe­cjal­ny: Jorge Castañeda — gita­ra

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

WIECZÓR OPEROWY w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej

21/02/2018 18:00

Spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w ramach cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KART WSTĘPU BRAK

Wykonawcy:

 • Soliści — stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC:
  Łarina — Kamila Marynowicz (kla­sa prof. UMFC dr hab. Krystyny Jaźwińskiej-Dobosz)
  Tatiana — Małgorzata Pawłowska (kla­sa prof. dr hab. Ryszarda Cieśli)
  Olga — Justyna Ołów (kla­sa dr Magdaleny Idzik)
  Filipiewna, nia­nia — Zuzanna Nalewajek (kla­sa prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej)
  Eugeniusz Oniegin — Michał Janicki (kla­sa dr Roberta Gierlacha)
  Włodzimierz Leński — Jacek Szponarski (kla­sa prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej)
  ksią­żę Griemin — Karol Skwara (kla­sa prof. dr hab. Mikołaja Moroza)
  Triquet — Bartosz Szwaciński (kla­sa prof. dr hab. Roberta Cieśli)
  Zariecki — Edwin Nowak-Grelow (kla­sa prof. dr hab. Jerzego Knetiga)
  Los — Weronika Szczurowska (rola nie­ma)
 • Chór Kameralny UMFC
 • Chopin University Dance Company
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • RAFAŁ JANIAK — kie­row­nic­two muzycz­ne / dyry­gent
 • Ryszard Cieśla — reży­se­ria
 • Karolina Fandrejewska — sce­no­gra­fia / kostiu­my
 • Paulina Góral — reży­se­ria świa­teł
 • Aleksandra Dziurosz — cho­re­ogra­fia / ruch sce­nicz­ny
 • Monika Kolasińska — kore­pe­ty­tor soli­stów
 • Krzysztof Kusiel-Moroz — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Bartosz Martyna — asy­stent reży­se­ra
 • Maria Kuleszo — tłu­ma­cze­nie i reali­za­cja tek­stu do wyświe­tle­nia

W pro­gra­mie: Piotr Czajkowski – Eugeniusz Oniegin

Partner: Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sponsorzy: Yarus Invested Limited, Taxways Group

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej

Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne w Chopin University Press na dwa tygo­dnie przed wyda­rze­niem (od 9 lute­go). Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż — pró­ba
Fotoreportaż

 

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2018 12:00

W pro­gra­mie: uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów, wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go

Część arty­stycz­na:
Fryderyk Chopin — Andante spia­na­to i Polonez Es-dur op. 22 na for­te­pian solo
wyk. Sabina Bury

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

GDYBY 1000 KLARNETÓW…
Koncert poświęcony pamięci Profesorów Ludwika Kurkiewicza i Ryszarda Sztajerwalda

25/02/2018 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy:

 • Adrian Janda — klar­net
 • TRIO KLARNETOWE: Helena Baran, Antoni Grajewski, Leon Łunkiewicz  — ucznio­wie ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie
 • KWINTET KLARNETOWY: Mateusz Zieliński, Dariusz Patrykus, Aleksandra Skierska, Katarzyna Ogorzałek, Michał Szlaga — ucznio­wie ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
 • Szymon Parulski — klar­net, uczeń PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku
 • TRIO KLARNETOWE: Jan Tomaszuk, Władysław Lech, Krzysztof Galbarczyk — ucznio­wie ZPSM im. G. Bacewicz w Warszawie
 • WIELOPOKOLENIOWY SEKSTET KLARNETOWY: Adrian Janda, Grzegorz Wołczański, Maurycy Hartman, Jan Tomaszuk — klar­ne­ty, Mirosław Pokrzywiński — base­thorn,  Krystyna Sakowska — klar­net baso­wy
 • Piotr Zawadzki — klar­net, Grzegorz Wołczański — klar­net, Krzysztof Grzybowski — klar­net
 • Henryk Miśkiewicz — sak­so­fon sopra­no­wy i alto­wy
 • Warszawska Orkiestra Klarnetowa
 • Mirosław Pokrzywiński — pro­wa­dze­nie
 • Elżbieta Gajewska, Romuald Gołębiowski, Dorota Boruch-Żołnacz — wspo­mnie­nie o Mistrzach

W pro­gra­mie m.in.: N. Resanovic, J. Kolasiński, L. van Beethoven, Z. Abreu, G. Miluccio, P. Czajkowski, L. Bernstein, G. Gershwin, C. M. von Weber, A. Ponchielli, G. Gershwin / A. Jagodziński, H. Miśkiewicz, J. Zawinul / A. Jagodziński

Pomysłodawca i kie­row­nik arty­stycz­ny: Mirosław Pokrzywiński

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

CLAUDE DEBUSSY
100. rocznica śmierci Kompozytora

26/02/2018 19:00

Koncert Katedry Fortepianu z cyklu POEZJA W MUZYCE – MUZYKA W POEZJI

Wykonawcy:

 • Julia Romanowska — for­te­pian
 • Aleksandra Iwanow — for­te­pian
 • Miho Nishimura — for­te­pian
 • Wiktoria Szczepkowska — for­te­pian
 • Szymon Orliński — for­te­pian
 • Jan Wachowski — for­te­pian
 • Katarzyna Krzyżanowska — recy­ta­cja

W pro­gra­mie: Claude Debussy

 • Études (wybór), Les estam­pes, L’isle joy­eu­se, Pour le pia­no, Préludes (wybór), Suite ber­ga­ma­sque oraz poezja sym­bo­li­stów

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

RECITAL WOKALNY
Muzyczne dedykacje – kiedy głos bywa inspiracją…

28/02/2018 19:00

MISTRZOWIE WOKALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Anna Radziejewska — mez­zo­so­pran
 • Grzegorz Lalek — I skrzyp­ce
 • Alicja Sierpińska — II skrzyp­ce
 • Natalia Reichert — altów­ka, altów­ka baro­ko­wa
 • Tomasz Pokrzywiński — wio­lon­cze­la baro­ko­wa
 • Grzegorz Zimak — kon­tra­bas baro­ko­wy
 • Lilianna Stawarz — kla­we­syn
 • Agata Igras — flet
 • Romuald Gołębiowski — klar­net
 • Aleksandra Traczyńska — har­fa
 • Piotr Hausenplas — wio­lon­cze­la
 • Klaudiusz Baran — akor­de­on
 • Leszek Lorent — per­ku­sja
 • Tamara Kurkiewicz — per­ku­sja

W pro­gra­mie:

 • Antonio Vivaldi – kan­ta­ta Cessate, arie z oper: Farnace, Tito Manlio, Griselda
 • Dariusz Przybylski – Chansons d’Apollo. Trzy pie­śni na mez­zo­so­pran, wio­lon­cze­lę i akor­de­on (2017)
 • Luciano Berio – Folk Songs na mez­zo­so­pran, flet, klar­net, har­fę, altów­kę, wio­lon­cze­lę i per­ku­sję (1964)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż