Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

WARSAW DANCE DAYS
VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

14/10/2017 00:00

Festiwal jest częścią obchodów 90-lecia działalności Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

 • 14.10.2017, sobo­ta, godz. 19:00, Sala Koncertowa
  PREZENTACJE TANECZNE
  A‑CH. 9 Arena Choreografów – pokaz etiud cho­re­ogra­ficz­nych twór­ców mło­de­go poko­le­nia
  W pro­gra­mie: wyko­naw­cy z Austrii, Białorusi, Czech, Gibraltaru, Hiszpanii, Kolumbii, Litwy, Niemiec, Polski i Włoch
 • 14.10.2017, sobo­ta, godz. 17:00, Sala Operowa
  MIĘDZYNARODOWY PANEL DYSKUSYJNY
  Rola edu­ka­cji tań­ca współ­cze­sne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go tan­ce­rza
 • 14.10.2017 i 15.10.2017, Foyer Sali Koncertowej
  WYSTAWA MULTIMEDIALNA “RUCHbezRUCH”
  Projekt przy­go­to­wa­ła gru­pa arty­stów-pla­sty­ków dzia­ła­ją­cych na Wydziale Sztuki Mediów (ASP w Warszawie) we współ­pra­cy ze stu­dent­ka­mi spe­cjal­no­ści Rytmika (UMFC)

Dyrektor Festiwalu: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Zastępca Dyrektora Festiwalu: dr Bartosz Martyna
Koordynator: Alicja Berejowska

Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Strefa Otwarta, Warszawski Teatr Tańca, UMFC
Partner: Austriackie Forum Kultury, Fundacja PZU, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Afisz