Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

RECITAL FORTEPIANOWY

01/10/2017 17:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Wykonawca: Adam Wodnicki (University of North Texas, USA) — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Joseph Haydn – Sonata C‑dur Hob XVI: 50
 • Fryderyk Chopin – Bolero a‑moll op. 19, Fantazja f‑moll op. 49
 • Robert Muczynski – Desperate measu­res (Wariacje na temat Paganiniego) op. 48
 • Siergiej Prokofiew – VI Sonata A‑dur op. 82

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

DAMY PRZY FORTEPIANIE

02/10/2017 19:00

Wykonawcy:

 • Jolanta Ewa Sosnowska — skrzyp­ce histo­rycz­ne
 • Maria Ludwika Gabryś — for­te­pian histo­rycz­ny

W pro­gra­mie: J. (?) Andrychowicz, Emilia Potocka, Józefina Wejnert, Marianna Martines, Francesca Lebrun, Maria Theresia von Paradis, Maria Szymanowska, Tekla Bądarzewska, Adolpha Le Beau, Fanny Hensel Mendelssohn, Clara Josephine Schumann

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Skrzypaczka zagra na instru­men­tach:
— 1 cz. reci­ta­lu: Johann Christian Ficker, Markneukirchen 1770;
— 2 cz. reci­ta­lu: Samuel Nemessányi (kopia Guarneriego), Budapeszt 1870 uży­czo­ne przez Geigenbau Cai von Stietencron w Wiedniu.
Recital zosta­nie wyko­na­ny na for­te­pia­nach histo­rycz­nych z kolek­cji Andrzeja Włodarczyka:
— kopii wie­deń­skie­go for­te­pia­nu Antona Waltera z 1795 roku, wyko­na­nej przez pra­cow­nię Andrzeja Włodarczyka według for­te­pia­nu z Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze;
— for­te­pia­nie Broadwooda zbu­do­wa­nym w Londynie w 1846 roku (instru­ment iden­tycz­ny z for­te­pia­nem, na któ­rym kon­cer­to­wał Chopin w cza­sie poby­tu w Anglii), odre­stau­ro­wa­nym przez pra­cow­nię Andrzeja Włodarczyka.

 

RECITAL WIOLONCZELOWY

04/10/2017 19:00

Inauguracja cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Marcel Markowski — wio­lon­cze­la
 • Wojciech Kubica — for­te­pian
 • Michał Sobuś — kon­tra­bas (bas­so con­ti­nuo)

W pro­gra­mie:

 • Luigi Boccherini – Sonata wio­lon­cze­lo­wa C‑dur G 17 z towa­rzy­sze­niem wio­lon­cze­li
 • György Ligeti – Sonata na wio­lon­cze­lę solo
 • Zoltán Kodály – Sonata op. 8 na wio­lon­cze­lę solo (cz. III)
 • Igor Strawiński – Suita wło­ska z bale­tu Pulcinella na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (par­tia wio­lon­cze­li opra­co­wa­na we współ­pra­cy z Grigorijem Piatigorskim)
 • Dmitrij Szostakowicz – Sonata d‑moll op. 40 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

05/10/2017 10:30

Tytuł Doktora Honoris Causa otrzyma Profesor Szabolcs Esztényi

W pro­gra­mie czę­ści arty­stycz­nej: Szabolcs Esztényi – Ad hoc (impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa)

Organizator: Biuro Rektora i Senatu

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Uroczysta Msza Święta inau­gu­ru­ją­ca rok aka­de­mic­ki 2017/2018 odbę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w Bazylice Świętego Krzyża o godzi­nie 9:00 (trans­mi­sja w Programie I Polskiego Radia)

 

NASI LAUREACI

08/10/2017 17:00

Wykonawcy:

 • Rafał Żurek — tenor
 • Alicja Kozak — wio­lon­cze­la
 • Adam Maksymienko — akor­de­on
 • Maciej Wota — orga­ny

W pro­gra­mie:

 • Piotr Czajkowski, Michaił Glinka, Maurice Ravel – wybór pie­śni
 • Siergiej Prokofiew – Sonata C‑dur op. 119 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Krzysztof Penderecki – Divertimento na wio­lon­cze­lę solo
 • Władysław Zołotariow – Sonata nr 3 na akor­de­on
 • Alexandre Guilmant – IV Sonata orga­no­wa d‑moll op. 61

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

SPOTKANIE Z IMPROWIZACJĄ
Szabolcs Esztényi zaprasza

09/10/2017 19:00

Koncert Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Wykonawcy:

 • Szabolcs Esztényi, Mária Apagyi, Tomasz Januchta, Wojciech Kaleta, Iwona Mironiuk, Kuba Sokołowski, Julia Tołwińska, Agnieszka Widlarz — for­te­pian
 • Marta Bogusławska — wokal, for­te­pian
 • Hanna Śleszyńska — wokal
 • Hubert Zemler — per­ku­sja

W pro­gra­mie: Szabolcs Esztényi

Koordynacja: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

PROFESOR ANDRZEJ DUTKIEWICZ
Koncert jubileuszowy

11/10/2017 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Aleksandra Resztik — sopran, Krzysztof Szmyt — tenor, Tomasz Piętak — bary­ton
 • Elżbieta Gajewska, Magdalena Irmińska — flet, Olivier Andruszczenko — klar­net
 • Pablo Sanchez-Escariche Gasch — sak­so­fon alto­wy
 • Miłosz Wieliński, Andrzej Gębski, Krzysztof Bąkowski — skrzyp­ce
 • Małgorzata Duź, Andrzej Wróbel, Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Elżbieta Karaś-Krasztel, Iwona Mironiuk, Roma Orłowska — for­te­pian
 • Andrzej Dutkiewicz, Janusz Grobelny — for­te­pian, Jarosław Wróblewski — orga­ny
 • Leszek Lorent — per­ku­sja, Barbara Okoń-Makowska — par­tia taśmy
 • Chór Kameralny UMFC, Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent
 • Michał Śmigielski — dyry­gent

W pro­gra­mie: Andrzej Dutkiewicz

 • Romance na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Trzy szki­ce w retro­spek­cji na for­te­pian
 • Trzy pie­śni do poezji Wacława Oszajcy na bary­ton, flet i for­te­pian
 • Sekstet na flet, klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę, for­te­pian i instru­men­ty per­ku­syj­ne
 • Hymnus in hono­rem Sancti Andre Bobola na chór a cap­pel­la
 • Sophie’s Music for Four na taśmę i trio for­te­pia­no­we
 • Tango mon Amour na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Danse Triste na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian
 • Music For Two na dwa for­te­pia­ny
 • Dwie pie­śni na sopran i orga­ny

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

WARSAW DANCE DAYS
VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

14/10/2017 00:00

Festiwal jest częścią obchodów 90-lecia działalności Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

 • 14.10.2017, sobo­ta, godz. 19:00, Sala Koncertowa
  PREZENTACJE TANECZNE
  A‑CH. 9 Arena Choreografów – pokaz etiud cho­re­ogra­ficz­nych twór­ców mło­de­go poko­le­nia
  W pro­gra­mie: wyko­naw­cy z Austrii, Białorusi, Czech, Gibraltaru, Hiszpanii, Kolumbii, Litwy, Niemiec, Polski i Włoch
 • 14.10.2017, sobo­ta, godz. 17:00, Sala Operowa
  MIĘDZYNARODOWY PANEL DYSKUSYJNY
  Rola edu­ka­cji tań­ca współ­cze­sne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go tan­ce­rza
 • 14.10.2017 i 15.10.2017, Foyer Sali Koncertowej
  WYSTAWA MULTIMEDIALNA “RUCHbezRUCH”
  Projekt przy­go­to­wa­ła gru­pa arty­stów-pla­sty­ków dzia­ła­ją­cych na Wydziale Sztuki Mediów (ASP w Warszawie) we współ­pra­cy ze stu­dent­ka­mi spe­cjal­no­ści Rytmika (UMFC)

Dyrektor Festiwalu: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Zastępca Dyrektora Festiwalu: dr Bartosz Martyna
Koordynator: Alicja Berejowska

Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Strefa Otwarta, Warszawski Teatr Tańca, UMFC
Partner: Austriackie Forum Kultury, Fundacja PZU, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Afisz

   

 

WARSAW DANCE DAYS
VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

15/10/2017 00:00

Festiwal jest częścią obchodów 90-lecia działalności Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

 • 15.10.2017, nie­dzie­la, godz. 17:00, Sala Koncertowa
  PREZENTACJE TANECZNE
  A‑CH. 9 Arena Choreografów – pokaz etiud cho­re­ogra­ficz­nych twór­ców mło­de­go poko­le­nia
  W pro­gra­mie: wyko­naw­cy z Austrii, Białorusi, Czech, Gibraltaru, Hiszpanii, Kolumbii, Litwy, Niemiec, Polski i Włoch
 • 15.10.2017, nie­dzie­la, Sala Rytmiki i Tańca
  WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
  Masterclass na bazie tech­ni­ki Marthy Graham, Merce’a Cunninghama i José Limóna
 • 14.10.2017 i 15.10.2017, Foyer Sali Koncertowej
  WYSTAWA MULTIMEDIALNA “RUCHbezRUCH”
  Projekt przy­go­to­wa­ła gru­pa arty­stów-pla­sty­ków dzia­ła­ją­cych na Wydziale Sztuki Mediów (ASP w Warszawie) we współ­pra­cy ze stu­dent­ka­mi spe­cjal­no­ści Rytmika (UMFC)

Dyrektor Festiwalu: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Zastępca Dyrektora Festiwalu: dr Bartosz Martyna
Koordynator: Alicja Berejowska
Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Strefa Otwarta, Warszawski Teatr Tańca, UMFC
Partner: Austriackie Forum Kultury

Afisz

   

 

WIECZÓR CHOPINOWSKI

16/10/2017 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy:

 • Aleksandra Czerniecka — for­te­pian
 • Patrycja Gajek — for­te­pian
 • Aleksandra Janusz — for­te­pian
 • Miho Nishimura — for­te­pian
 • Jan Wachowski — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

 • 2 Nokturny op. 27, Ballada g‑moll op. 23
 • 4 Mazurki op. 17
 • Barkarola Fis-dur op. 60, Nokturn c‑moll op. 48 nr 1
 • Nokturn Es-dur op. 55 nr 2, Ballada f‑moll op. 52
 • Etiuda E‑dur op. 10 nr 3, Scherzo b‑moll op. 31

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Tomasz Lupa

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT SYMFONICZNY

18/10/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Wojciech Koprowski — skrzyp­ce
 • Michał Bryła — altów­ka
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • MONIKA WOLIŃSKA — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Zygmunt Noskowski – Uwertura kon­cer­to­wa Morskie Oko op. 19
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia kon­cer­tu­ją­ca Es-dur KV 364/320d na skrzyp­ce, altów­kę i orkie­strę
 • Anton Bruckner – VI Symfonia A‑dur WAB 106 (wer­sja pier­wot­na w edy­cji Leopolda Nowaka)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

COSÌ FAN TUTTE
Prezentacja inscenizowana

22/10/2017 17:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

 • Fiordiligi: Alejandrina Vasquez (kla­sa prof. E. Iżykowskiej-Lipińskiej), Małgorzata Pawłowska (kla­sa prof. Ryszarda Cieśli)
 • Dorabella: Marta Stachyra (kla­sa prof. M. Marczewskiej)
 • Despina: Katarzyna Drelich (kla­sa prof. Ryszarda Cieśli), Gabriela Gołaszewska (kla­sa dr hab. Jolanty Janucik)
 • Ferrando: Arnold Kłymkiw (kla­sa prof. Jerzego Knetiga)
 • Guglielmo: JinHwan Hwang (kla­sa prof. Ryszarda Cieśli), Linho Qin (kla­sa prof. Roberta Cieśli)
 • don Alfonso: Przemysław Szkodziński (absol­went UMFC z kla­sy prof. Roberta Cieśli)
 • Ryszard Cieśla — reży­se­ria
 • Karolina Fandrejewska — sce­no­gra­fia
 • Zofia Lubińska — kostiu­my
 • Monika Kolasińska — kore­pe­ty­tor woka­li­stów, for­te­pian
 • Piotr Welk — mul­ti­me­dia

W pro­gra­mie: kon­cer­to­we wyko­na­nie frag­men­tów ope­ry Wolfganga Amadeusa Mozarta

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Przed wielkim konkursem

23/10/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych
Koncert kandydatów do 10. edycji konkursów: Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego i Kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego (Poznań, 12–19.11.2017)

Wykonawcy:

 • Adam Mazurek — wio­lon­cze­la
 • Aneta Stefańska — wio­lon­cze­la
 • Daria Grzegorz — wio­lon­cze­la
 • Maciej Dobrzański — kon­tra­bas
 • Anna Bator — kon­tra­bas
 • Agnieszka Przemyk-Bryła, Agnieszka Kozło, Ewa Skardowska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Richard Strauss – Sonata F‑dur op. 6 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Fryderyk Chopin – Sonata g‑moll op. 65 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Dmitrij Szostakowicz – Sonata d‑moll op. 40 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Adolf Mišek – II Sonata e‑moll op. 6 na kon­tra­bas i for­te­pian
 • Stefan Bolesław Poradowski — Kaprys nr 1 na kon­tra­bas solo
 • Giovanni Bottesini — Fantazja na tema­ty z ope­ry „Lunatyczka” Vincenzo Belliniego w wer­sji na kon­tra­bas i for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Tomasz Strahl

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

RECITAL WOKALNY

25/10/2017 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Michał Sławecki — kon­tra­te­nor
 • Joanna Wicherek — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Sebastian Krajewski – Trzy pie­śni do słów Bolesława Leśmiana na głos i for­te­pian
 • Mieczysław Wajnberg – Aptekarz majo­wy, Dwa wia­try, Ślepcy z cyklu Biblia cygań­ska op. 57 na głos i for­te­pian
 • Leoš Janáček – Sonata „1 X 1905” na for­te­pian
 • Paweł Mykietyn – Sonety Szekspira na sopran męski i for­te­pian
 • Sławomir Kupczak — Widziałem Cię na głos i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

NASI LAUREACI

29/10/2017 17:00

Wykonawcy:

 • Roksana Kwaśnikowska — skrzyp­ce
 • Szymon Michalik — fagot
 • Łukasz Dyczko — sak­so­fon
 • KOTZ-BRZEZINA DUO: Celina Kotz — skrzyp­ce, Łukasz Brzezina — akor­de­on
 • Krzysztof Stanienda, Joanna Kacperek, Romana Orłowska, Grzegorz Skrobiński — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Philip Glass – Sonata skrzyp­co­wa w trans­kryp­cji na sak­so­fon i for­te­pian (opr. Łukasz Dyczko)
 • Antonio Vivaldi – V Sonata e‑moll RV 40 (cz. I i II) w wer­sji na fagot i for­te­pian
 • Franz Berwald – Konzertstück op. 2 w wer­sji na fagot i for­te­pian
 • Ernest Chausson – Poème op. 25 w wer­sji na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Ferenc Liszt – Grand duo con­cer­tant sur le ”Le marin” S. 128 na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Graziane Finzi – Impression tan­go na skrzyp­ce i akor­de­on
 • Astor Piazzolla – Invierno Porteño, Primavera Porteña w wer­sji na skrzyp­ce i akor­de­on (opra­co­wa­nie zespo­łu według wer­sji na skrzyp­ce i orkie­strę Leonida Desyatnikova)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

BERNO–WARSZAWA
Koncert studentów Hochschule der Künste Bern (HKB)

30/10/2017 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Wykonawcy:

 • Sergey Chesnokov — skrzyp­ce
 • Antonin Musset — wio­lon­cze­la
 • Valentin Cotton — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Maurice Ravel – Miroirs M. 43 na for­te­pian (frag­men­ty)
 • Maurice Ravel – Sonata M. 73 na skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę
 • Piotr Czajkowski – Trio for­te­pia­no­we a‑moll op. 50 na for­te­pian, skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż