Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

FIVE O’CLOCK NA OKÓLNIKU
Anna Radziejewska i jej studenci

20/05/2017 17:00

Sala im. H. Melcera
Wstęp wol­ny

Afisz

 

NOC MUZEÓW NA UMFC

20/05/2017 19:00 — 21/05/2017 02:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich melo­ma­nów na wie­czór z muzy­ką wyko­ny­wa­ną przez pro­fe­so­rów, stu­den­tów i absol­wen­tów Uczelni. Na uni­wer­sy­tec­kim Patio, któ­re ugo­ści publicz­ność Nocy Muzeów po raz trze­ci, roz­brzmie­wać będą naj­prze­róż­niej­sze gatun­ki muzy­ki nie tyl­ko kla­sycz­nej. Żadnych kole­jek – gwa­ran­to­wa­ny miły wie­czór przy naj­pięk­niej­szych utwo­rach słyn­nych pol­skich i zagra­nicz­nych kom­po­zy­to­rów. Brakuje Państwu moż­li­wo­ści ode­rwa­nia się od codzien­nych zmar­twień w cią­gu tygo­dnia? Polecamy usiąść na patio i posłu­chać dobrej muzy­ki! W razie nie­po­go­dy zapra­sza­my do sali kame­ral­nej na pierw­szym pię­trze.

UMFC jest przy­go­to­wa­ny na przy­ję­cie osób nie­peł­no­spraw­nych. Organizator pla­nu­je przy­go­to­wać płat­ną gastro­no­mię.

Program i wyko­naw­cy:
GODZ. 19:00

 • Manuel de Falla — Suita pie­śni hisz­pań­skich, wyk. Weronika Sura — akor­de­on, Wojciech Skóra — wio­lon­cze­la
 • Pablo Sarasate — Introdukcja i Tarantela, wyk. Natalia Ciostek — skrzyp­ce, dr Janusz Grobelny — for­te­pian
 • Francis Poulenc — Sonata na flet i for­te­pian, wyk. Ada Orlikowska — flet, Szymon Ogryzek — for­te­pian
 • Filip Sporniak — “Milczenie” na wio­lon­cze­lę solo, wyk. Filip Sporniak — wio­lon­cze­la
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy — Trio for­te­pia­no­we d‑moll op. 49, cz. I i III, wyk. Judyta Kluza — skrzyp­ce, Filip Sporniak — wio­lon­cze­la, Łukasz Piasecki — for­te­pian
 • Henryk Wieniawski — Polonez A‑dur op. 21 i D dur op. 4, wyk. Karol Lipiński — Polonez e‑moll nr 2, wyk. Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce, Szymon Ogryzek — for­te­pian
 • Jean Françaix – L’Insectarium, cz. II i IV, wyk. Weronika Janyst — kla­we­syn
 • Stanisław Łopuszyński — “Diary of harp­si­chord”, wyk. Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn ampli­fi­ko­wa­ny
 • Georg Philipp Telemann — Paris Quartet no. 6, cz. I i V, wyk. Michalina Szczepkowska — skrzyp­ce, Kacper Dąbrowski — flet, Karolina Pływaczewska — wio­lon­cze­la, Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn

GODZ. 21:30

 • Zespół Zuzi Jurczak: Zuzanna Jurczak — wokal, Konrad Witkowski — skrzyp­ce, Kinga Wojdalska — altów­ka, Małgorzata Latoszek — wio­lon­cze­la, Marek Zawadzki — cajon, Stanley Łopuszyński — pia­no

GODZ. 21:50

 • Master Flamaster — Piotr Rościszewski — wio­lon­cze­la, wokal, pady

GODZ. 22:30

 • Chór Gospel UnderGrace

GODZ. 23:20 — 2:00

 • Jam Session

Organizator: Samorząd Studentów UMFC