Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

CHÓRY ABSOLWENTÓW DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

07/05/2017 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

 • Chór Kameralny Ab Imo Pectore
  Mariusz Latek — dyry­gent
 • Chór Kameralny TIBI DOMINE przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
  Justyna Pakulak — dyry­gent
 • Chór Szkoły Głównej Handlowej
  Tomasz Hynek, Jakub Szafrański, Beata Żukowska-Szaruga, Justyna Abramczyk, Agnieszka Ceglińska — dyry­gen­ci

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

GEORG PHILIPP TELEMANN 12 Fantazji na skrzypce solo

08/05/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: Aleksandra Buczna, Katarzyna Olszewska, Maria Jeżewska, Kinga Zlot, Agata Janczy, Weronika Wyka, Zuzanna Jurczak, Kamila Fediuk, Ada Dobrowolska, Agata Frysz, Agata Krystek, Marek Rymarz — skrzyp­ce

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

Koncertowi towa­rzy­szy pro­mo­cja pły­ty

 

CHOPIN CHAMBER ORCHESTRA Debiut!

10/05/2017 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Anna Farysej — sopran
 • Chopin Chamber Orchestra
 • RAFAŁ JANIAK — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Aleksander Tansman – Wariacje na temat Frescobaldiego w autor­skiej wer­sji na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Benjamin Britten – Les illu­mi­na­tions op. 18 na głos wyso­ki i orkie­strę smycz­ko­wą
 • Krzysztof Penderecki – Sinfonietta na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Dmitrij Szostakowicz – Symfonia kame­ral­na op. 110a na orkie­strę smycz­ko­wą

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2017
Koncert Inauguracyjny

12/05/2017 19:00

Wykonawcy: Kapela ze Wsi Warszawa, Bum Bum Orkestar, Klaudiusz Baran — akor­de­on, Paweł Gusnar — sak­so­fon, Martyna Szymczak — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Folk — suita dla Kapeli ze Wsi Warszawa (komp. Andrzej Karałow)
 • A Jewish Suite (komp. Zuzanna Koziej), z zespo­łem Bum Bum Orkestar
 • Stara Warszawa (komp. Dominik Lasota)

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Bilety: umfc.bilety24.pl

Juwenalia Artystyczne 2017 — pro­gram
Afisz

 

JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2017
Widowisko muzyczne „Łojdyrydy”

13/05/2017 19:00

Wykonawcy: Teatr Pijana Sypialnia

Scenariusz: Karolina Lichocińska / Sławomir Narloch
Choreografia: Mariusz Żwierko
Kierownik muzycz­ny: Daniel Zieliński
Reżyseria / Scenografia: Stanisław Demski

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Bilety: umfc.bilety24.pl

Juwenalia Artystyczne 2017 — pro­gram

 

MUZYKA KAMERALNA XX WIEKU

14/05/2017 17:00

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

Wykonawcy: stu­denc­kie zespo­ły kame­ral­ne

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

SZYMANOWSKI & RAVEL w osiemdziesięciolecie śmierci

15/05/2017 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy:

 • Jan Pietkiewicz — skrzyp­ce, Zuzanna Pietrzak — for­te­pian
 • Dorota Błaszczyńska — skrzyp­ce, Aleksandra Płaczek — for­te­pian
 • Monika Łopuszyńska — mez­zo­so­pran, Aleksandra Płaczek — for­te­pian
 • Kornelia Figielska — skrzyp­ce, Adam Mikołaj Goździewski — for­te­pian
 • Irena Martyn — for­te­pian, Sergey Preobrazgensky — for­te­pian
 • Szymanowski Piano Trio: Maurycy Stawujak — for­te­pian, Katarzyna Denkiewicz — skrzyp­ce, Antonina Przybyszewska — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie:

 • Karol Szymanowski — Nokturn i Tarantela op. 28, Mity. Trzy poema­ty op. 30, Cztery pie­śni op. 11, Rymy dzie­cię­ce. 20 pio­se­nek dla dzie­ci op. 49
 • Maurice Ravel — Chansons madécas­ses, Trio for­te­pia­no­we in A

Opieka arty­stycz­na: as. Łukasz Chrzęszczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

GOŚCIE CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND

17/05/2017 19:00

„Środa na Okólniku”

BILETÓW BRAK

Wykonawcy:

 • GRUPA MoCarta: Filip Jaślar, Michał Sikorski — skrzyp­ce, Paweł Kowaluk — altów­ka, Bolesław Błaszczyk — wio­lon­cze­la
 • CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND
 • Piotr Kostrzewa — pro­wa­dze­nie, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie: dla każ­de­go coś miłe­go

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

FIVE O’CLOCK NA OKÓLNIKU
Anna Radziejewska i jej studenci

20/05/2017 17:00

Sala im. H. Melcera
Wstęp wol­ny

Afisz

 

NOC MUZEÓW NA UMFC

20/05/2017 19:00 — 21/05/2017 02:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich melo­ma­nów na wie­czór z muzy­ką wyko­ny­wa­ną przez pro­fe­so­rów, stu­den­tów i absol­wen­tów Uczelni. Na uni­wer­sy­tec­kim Patio, któ­re ugo­ści publicz­ność Nocy Muzeów po raz trze­ci, roz­brzmie­wać będą naj­prze­róż­niej­sze gatun­ki muzy­ki nie tyl­ko kla­sycz­nej. Żadnych kole­jek – gwa­ran­to­wa­ny miły wie­czór przy naj­pięk­niej­szych utwo­rach słyn­nych pol­skich i zagra­nicz­nych kom­po­zy­to­rów. Brakuje Państwu moż­li­wo­ści ode­rwa­nia się od codzien­nych zmar­twień w cią­gu tygo­dnia? Polecamy usiąść na patio i posłu­chać dobrej muzy­ki! W razie nie­po­go­dy zapra­sza­my do sali kame­ral­nej na pierw­szym pię­trze.

UMFC jest przy­go­to­wa­ny na przy­ję­cie osób nie­peł­no­spraw­nych. Organizator pla­nu­je przy­go­to­wać płat­ną gastro­no­mię.

Program i wyko­naw­cy:
GODZ. 19:00

 • Manuel de Falla — Suita pie­śni hisz­pań­skich, wyk. Weronika Sura — akor­de­on, Wojciech Skóra — wio­lon­cze­la
 • Pablo Sarasate — Introdukcja i Tarantela, wyk. Natalia Ciostek — skrzyp­ce, dr Janusz Grobelny — for­te­pian
 • Francis Poulenc — Sonata na flet i for­te­pian, wyk. Ada Orlikowska — flet, Szymon Ogryzek — for­te­pian
 • Filip Sporniak — “Milczenie” na wio­lon­cze­lę solo, wyk. Filip Sporniak — wio­lon­cze­la
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy — Trio for­te­pia­no­we d‑moll op. 49, cz. I i III, wyk. Judyta Kluza — skrzyp­ce, Filip Sporniak — wio­lon­cze­la, Łukasz Piasecki — for­te­pian
 • Henryk Wieniawski — Polonez A‑dur op. 21 i D dur op. 4, wyk. Karol Lipiński — Polonez e‑moll nr 2, wyk. Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce, Szymon Ogryzek — for­te­pian
 • Jean Françaix – L’Insectarium, cz. II i IV, wyk. Weronika Janyst — kla­we­syn
 • Stanisław Łopuszyński — “Diary of harp­si­chord”, wyk. Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn ampli­fi­ko­wa­ny
 • Georg Philipp Telemann — Paris Quartet no. 6, cz. I i V, wyk. Michalina Szczepkowska — skrzyp­ce, Kacper Dąbrowski — flet, Karolina Pływaczewska — wio­lon­cze­la, Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn

GODZ. 21:30

 • Zespół Zuzi Jurczak: Zuzanna Jurczak — wokal, Konrad Witkowski — skrzyp­ce, Kinga Wojdalska — altów­ka, Małgorzata Latoszek — wio­lon­cze­la, Marek Zawadzki — cajon, Stanley Łopuszyński — pia­no

GODZ. 21:50

 • Master Flamaster — Piotr Rościszewski — wio­lon­cze­la, wokal, pady

GODZ. 22:30

 • Chór Gospel UnderGrace

GODZ. 23:20 — 2:00

 • Jam Session

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

 

POKAZ PRAC STUDENTÓW, PEDAGOGÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI MIĘDZYUCZELNIANEJ SPECJALNOŚCI MULTIMEDIALNEJ
Multimedialna majówka (3)

21/05/2017 16:00 — 22:00

Różne miej­sca uczel­ni
Wstęp wol­ny

Afisz
Program

 

SOUND PATTERNS
Multimedialna majówka (1)

21/05/2017 17:00

Koncert dyplomowy interpretacji ruchowych muzyki, zrealizowany wraz z Międzywydziałową Specjalnością Multimedia

Program i wyko­naw­cy:

 • Pauline Oliveros, Sound Patterns, inter­pre­ta­cja rucho­wa: Konstancja Snopczyńska, Alex Vorsoba — akor­de­on, Krzysztof Knittel — media elek­tro­nicz­ne
 • Alfred Schnittke, Concerto Grosso no. 1 — II. Toccata, inter­pre­ta­cja rucho­wa: Zuzanna Kupidura
 • Sofia Gubaidulina, Toccata — Troncata, inter­pre­ta­cja rucho­wa: Agnieszka Podsiadło, Agata Kurzyk — wio­lon­cze­la solo
 • Natasha Brofsky, Musical Banquet – I. First fughet­ta, inter­pre­ta­cja rucho­wa: Konstancja Snopczyńska
 • Joaquin Turina, Ninerias op. 21 – I. Preludium i Fuga, inter­pre­ta­cja rucho­wa: Agnieszka Podsiadło, Agata Kurzyk, CROSSWORD w wyko­na­niu zespo­łu kame­ral­ne­go
 • Franz Schubert, Kwartet smycz­ko­wy d‑moll „Śmierć i Dziewczyna”, inter­pre­ta­cja rucho­wa: Zuzanna Kupidura
 • Mason Bates, Bagatelles na kwar­tet smycz­ko­wy i elek­tro­ni­kę, inter­pre­ta­cja rucho­wa: Zuzanna Kupidura, Agnieszka Podsiadło, Konstancja Snopczyńska
 • SOUNDPAINTING – kom­po­zy­cja two­rzo­na na żywo przez zespół kame­ral­ny, Pamina Milewska — dyry­gent
 • Autorzy łącz­ni­ków (soun­de­sign): Ewa Wrzesińska, Paweł Dudziak, Jędrzej Podolak

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
Współpraca: as. Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu w dys­try­bu­cji od 15 maja 2017

Afisz
Program

 

ANONYMUS
Multimedialna majówka (2)

21/05/2017 19:00

Opera na dwóch aktorów, dwa głosy, zespół instrumentalny, elektronikę i wizualizacje. Rafał Ryterski

Kompozytor: Rafał Ryterski
Wizualizacje: Jakub Wróblewski
Dyrygent: Nadim Husni
Wykonawcy: Monika Łopuszyńska, Rafał Supiński, Agnieszka Nowakowska, Zespół Instrumentalny Studentów UMFC
Reżyserzy dźwię­ku: Przemysław Kunda, Remigiusz Czechowicz

Studio S1 UMFC
Wstęp wol­ny

Afisz
Program

POCZTÓWKI Z WIEDNIA

22/05/2017 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy:

 • Anna Mikołajczyk-Niewiedział — sopran
 • Jakub Jakowicz — skrzyp­ce
 • Piotr Zawadzki — klar­net
 • Robert Morawski, Łukasz Chrzęszczyk, Bartosz Bednarczyk — for­te­pian

W pro­gra­mie: J. Brahms, F. Schubert, G. Mahler, A. Berg

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT SYMFONICZNY

24/05/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”
Zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017

Wykonawcy:

 • Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka
 • Orkiestra SINFONIA VARSOVIA
 • JERZY MAKSYMIUK — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Piotr Moss – Concerto élégia­que na altów­kę i orkie­strę (pre­mie­ra świa­to­wa)
 • Siergiej Rachmaninow – II Symfonia e‑moll op. 27

Partner: Orkiestra Sinfonia Varsovia
Sponsor: Instytut Muzyki i Tańca

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Prawykonanie kom­po­zy­cji dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „Kolekcje” – prio­ry­tet „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

IMiT_logo_150logo SV plus Warszawamkidn_01_cmyk_150

 

 

 

MUZYKA NASZYCH CZASÓW

26/05/2017 19:00

Program:

 • Ewa Fabiańska-Jelińska (Poznań) — Trzy Tańce Polskie (Mazur — Kujawiak — Oberek) (kwin­tet dęty bla­sza­ny)
 • Kamil Kruk (Kraków) — Strzępy snu (flet, wibra­fon)
 • Aleksandra Kaca (Radom/Warszawa) — Smugi cie­nia (har­fa, wio­lon­cze­la, for­te­pian)
 • Michał Dobrzyński (Bydgoszcz) — Mgnienie III (sak­so­fon altowy/sopranowy i kwar­tet smycz­ko­wy)
 • Szymon Godziemba-Trytek (Bydgoszcz) — Contemplation of One’s Man Martyrdom (kwin­tet dęty drew­nia­ny)
 • Mateusz Śmigasiewicz (Warszawa) — Wariacje na for­te­pian solo

Kuratorzy:

 • Dariusz Przybylski — Figure vene­zia­ne (flet solo)
 • Ignacy Zalewski — Kaprys w for­mie mazur­ka (wio­lon­cze­la solo)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

 

NADZWYCZAJNY KONCERT CHÓRU AMERICAN UNIVERSITY CHAMBER SINGERS
International Concert Tour in Poland

27/05/2017 19:00

Wykonawcy:

 • American University Chamber Singers
 • Orkiestra Kameralna Studentów UMFC
 • Daniel Abraham — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • J.S. Bach — Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226
 • A. Caldara — Salve Regina in c‑moll
 • J.D. Zelenka — Missa Purifications Beatae Virginis Mariae in D‑dur ZWV 16

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

BILETY-CEGIEŁKI w cenie 15 zł do naby­cia na sta­no­wi­sku bile­to­wym (pn.-pt. godz. 12:00–19:00) od 22 maja 2017 r.  oraz przez inter­net: www.umfc.bilety24.pl  od 13 maja 2017 r.
Zysk ze sprze­da­ży zosta­nie prze­ka­za­ny na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Afisz

 

KOMPOZYTORZY WARSZAWSCY

28/05/2017 17:00

Koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w ramach Jubileuszu 90-lecia powstania Wydziału

Wykonawcy:

 • Zespół Wokalny Kół Naukowych Wydziału I i V UMFC
  dyry­gen­ci: Aleksandra Ignaczak, Krystyna Misiukiewicz, Ola Ptaszyńska, Monika Tragosz, Jakub Szafrański
 • Chór Mieszany Wydziału V
  dyry­gen­ci: Joanna Korczago, Ilina Sawicka, Paweł Choina
 • Aleksandra Traczyńska — har­fa

W pro­gra­mie m.in.: M. Bembinow, B. Kowalski, Z. Koziej, J. Krutul, D. Lasota, M.T. Łukaszewski, P. Łukaszewski, M. Malec, S. Moryto, J.Szafrański

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ewa Marchwicka, prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, mgr Tomasz Hynek

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

SPEKTAKL DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC
Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

29/05/2017 19:00

Wykonawcy: ucznio­wie ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych, stu­den­ci spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca oraz zapro­sze­ni goście

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
Opracowanie muzycz­ne, kon­sul­ta­cje: dr Aldona Nawrocka, mgr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
Koordynator kon­cer­tu: dr Klaudia Carlos-Machej

Organizator: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator: Teatr Wielki — Opera Narodowa

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, Plac Teatralny 1
Bilety na spek­takl (15 zł) zosta­ną udo­stęp­nio­ne do sprze­da­ży w dniu 23 maja 2017 w Chopin University Press

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż