Sezon koncertowy 2016/2017 - Marzec 2017

KONCERT CHOPINOWSKI

01/03/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Piotr Paleczny — for­te­pian
 • kwin­tet smycz­ko­wy: Krzysztof Bąkowski — I skrzyp­ce, Wojciech Koprowski — II skrzyp­ce, Piotr Reichert — altów­ka, Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la, Adam Bogacki — kon­tra­bas

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin – Koncert for­te­pia­no­wy e‑moll op. 11, Koncert for­te­pia­no­wy f‑moll op. 21 w wer­sji z kwin­te­tem smycz­ko­wym (trans­kryp­cja: Jan Lewtak)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Uczelnia skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia na ręce Dyrektora fir­my YAMAHA za nie­od­płat­ne wypo­ży­cze­nie instru­men­tu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

SZTUKA I EDUKACJA
Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w roku 90-lecia Wydziału

05/03/2017 17:00

Część ofi­cjal­na: wrę­cze­nie przez JM Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana tytu­łów „Profesora Honorowego” zasłu­żo­nym Pedagogom Wydziału
Część arty­stycz­na: pre­zen­ta­cje spe­cjal­no­ści i kie­run­ków: pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, muzy­ka kościel­na, ryt­mi­ka i taniec

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

JEDNA EUROPA – WIELE TWARZY

06/03/2017 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Wykonawcy: Antonia Mallach — skrzyp­ce (Niemcy), Iacopo Carosella — klar­net (Włochy), İrem Yalçıner — for­te­pian (Turcja), Pamina Milewska — ryt­mi­ka (Austria), María Magdalena Tapiador Tejedor — for­te­pian (Hiszpania), José Manuel Ruiz Navarro — skrzyp­ce (Hiszpania), Justyna Ołów — mez­zo­so­pran, Dominika Majerska — altów­ka, Roma Orłowska, Grzegorz Skrobiński — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Johannes Brahms – Sonata G‑dur op. 78 na for­te­pian i skrzyp­ce
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert klar­ne­to­wy A‑dur KV 622 w wer­sji na klar­net i for­te­pian
 • Domenico Scarlatti – Sonata d‑moll K 1
 • Claude Debussy – Minstrels – 12 pre­lu­dium z I zeszy­tu Préludes
 • Improwizacja eks­pe­ry­men­tal­na z ele­men­ta­mi Soundpainting
 • Johannes Brahms – Gestillte Sehnsucht op. 91 nr 1 na głos, altów­kę i for­te­pian
 • Johann Sebastian Bach – I Sonata g‑moll BWV 1001 na skrzyp­ce solo

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Robert Cieśla
Koordynator: mgr Justyna Zając

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT SYMFONICZNY
Spór między harmonią a wyobraźnią

08/03/2017 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Orkiestra Kameralna UMFC
 • MARIO HOSSEN — skrzyp­ce, dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento D‑dur KV 136/125a na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Johann Sebastian Bach – III Koncert bran­den­bur­ski G‑dur BWV 1048 na tro­je skrzy­piec, trzy altów­ki, trzy wio­lon­cze­le i con­ti­nuo
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Adagio i Fuga c‑moll KV 546 na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Antonio Vivaldi – 4 pory roku na skrzyp­ce, orkie­strę smycz­ko­wą i con­ti­nuo

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

NASI LAUREACI

12/03/2017 15:00

Wykonawcy:

 • Roksana Kwaśnikowska — skrzyp­ce
 • Grzegorz Skrobiński — for­te­pian
 • Marek Smoczyński — orga­ny

W pro­gra­mie: Bach, Nowowiejski, Brahms, Schumann, Bružaitė, Penderecki, Gershwin, Ernst

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

NIEDZIELA FILMOWA
Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

12/03/2017 17:00

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela, dr hab. Krzysztof Jastrząb

Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Wstęp wol­ny

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

BARWY PRZESTRZENI
Koncert nagrań studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

13/03/2017 19:00

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Ewa Lasocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

INTENDE VOCI ORATIONIS MEAE
Pieśni z towarzyszeniem organów

15/03/2017 19:00

MISTRZYNIE WOKALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Urszula Kryger — mez­zo­so­pran
 • Piotr Wilczyński  — orga­ny

W pro­gra­mie: John Cage, Maurice Duruflé, Petr Eben, Sigfrid Karg-Elert, Andrzej Kurylewicz, Frank Martin, Stanisław Moniuszko, Stanisław Moryto, Hugo Wolf

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Zmiana wyko­naw­ców wie­czo­ru spo­wo­do­wa­na jest cho­ro­ba­mi arty­stów.

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

ARMONAS USS DUO Muzyka litewska

19/03/2017 17:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

KONCERT ODWOŁANY

Wykonawcy:

 • Rimantas Armonas — wio­lon­cze­la, Irena Uss — for­te­pian — peda­go­dzy Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie

W pro­gra­mie:

 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 3 Preludia na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Anatolijus Šenderovas – 4 Miniatury op. 18 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Vytautas Germanavičius – 13 haiku, 12 haiku na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Vytautas Barkauskas – Suite de con­cert op. 98 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Jurgis Juozapaitis – Nostalgia na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Bronius Kutavičius – Perpetuum mobi­le na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Anatolijus Šenderovas – Two Songs of Shulamith na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

Akademia Wileńska

 

HOMMAGE À J.S. BACH

20/03/2017 19:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Program i wyko­naw­cy:

 • Franz Liszt — Präludium und Fuge über den Namen “B‑A-C‑H” S. 260/2, wyk. Maciej Wota
 • Johann Sebastian Bach — Sonata na skrzyp­ce i kla­we­syn obbli­ga­to h‑moll BWV 1014, wyk. Katarzyna Denkiewicz — skrzyp­ce, Maurycy Maria Stawujak — kla­we­syn
 • Franz Liszt – Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S. 673, wyk. Karolina Karkucińska 
 • Robert Schumann — 6 Fugen über den Namen “B‑A-C‑H” op. 60, wyk. Adrian Gala, Agata Misiuk, Paweł Opala

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Alina Ratkowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

ORKIESTRA DĘTA UMFC

22/03/2017 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Agata Igras — flet
 • Sebastian Aleksandrowicz — obój
 • Adrian Janda — klar­net
 • Artur Kasperek — fagot
 • Orkiestra Dęta UMFC
 • ROBERT W. RUMBELOW — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Alfred Cohen – Gabrieli Infusion na orkie­strę dętą
 • Robert Rumbelow – Chain Reaction na kwar­tet instru­men­tów dętych i orkie­strę dętą
 • Arnold Schönberg – Theme and Variations op. 43a na orkie­strę dętą
 • Joaquin Rodrigo – Adagio para Orquestra de Instrumentos de Viento
 • John Williams – Star Wars Trilogy w opra­co­wa­niu na orkie­strę dętą (arr. Donald Hunsberger)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

DROGA…
Misteria Męki Pańskiej. Stanisław Moryto, Marius Constant

26/03/2017 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji
PERKUSJA, PERKUSJA…

Wykonawcy:

 • Maciej Świnoga, Krzysztof Niezgoda, Jakub Hejnicki, Paweł Vasilenia, Xaloc Marí Vivó, Stanisław Skoczyński — per­ku­sja
 • Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn
 • Robert Prokopowicz — gita­ra
 • Błażej Bębeńca — skrzyp­ce
 • Marcin Marchewka — altów­ka
 • Filip Sporniak — wio­lon­cze­la
 • Jakub Gumiński — puzon
 • Paweł Choina — dyry­gent
 • ks. prof. Kazimierz Szymonik — sło­wo wstęp­ne

W pro­gra­mie:

 • Stanisław Moryto – Carmina Crucis do słów Andrzeja Zielińskiego na per­ku­sję solo
 • Marius Constant – 14 sta­tions na per­ku­sję i 6 instru­men­tów

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

3 x MANON

27/03/2017 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

 • Karolina Ciwis, Hongyu Cui, Anna Farysej, Gabriela Gołaszewska, Karolina Róża Kowalczyk, Anita Opłocka, Hasmik Sahakyan, Paulina Tuzińska, Alejandrina Vázquez — sopran, Justyna Ołów — mez­zo­so­pran, Sergio Bettas, Wen Jun, Chaoran Zuo — tenor, Michał Przygoński, Linhao Qin, Paweł Trojak — bary­ton
 • Monika Kolasińska — for­te­pian
 • Tomasz Pawłowski — for­te­pian
 • JANUSZ PRZYBYLSKI — kie­row­nic­two muzycz­ne, dyry­gent

W pro­gra­mie: wybra­ne arie i sce­ny z oper Daniela Aubera, Jules’a Masseneta i Giacomo Pucciniego

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Jolanta Janucik
Konsultacje języ­ko­we: prof. UMFC dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

Lwowska Orkiestra Kameralna AKADEMIA

29/03/2017 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Jozsef Örmeny — for­te­pian
 • Nazar Pylatiuk — skrzyp­ce
 • Artur Mykitka — kie­row­nik i kon­cert­mistrz
 • Lwowska Orkiestra Kameralna „Akademia”
 • Myrosław Skoryk — kie­row­nik arty­stycz­ny
 • IGOR PYLATIUK — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Wiktor Kamiński — Adagio na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Myrosław Skoryk – Dyptyk w autor­skiej wer­sji na orkie­strę kame­ral­ną
 • Igor Szczerbakow – I Koncert na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą
 • Richard Strauss – Sekstet TrV 279a z ope­ry Capriccio op. 85 w wer­sji na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Henryk Wieniawski – Fantazja na tema­ty z ope­ry „Faust” Charles’a Gounoda op. 20 w wer­sji na skrzyp­ce i orkie­strę smycz­ko­wą, oprac. Igor Szczerbakow
 • Nathan Milstein – Paganiniana w wer­sji na skrzyp­ce i orkie­strę smycz­ko­wą, oprac. Jarosław Oleksiw
 • Jurij Łaniuk – Szczedryk na orkie­strę smycz­ko­wą, oprac. ludo­wej szcze­drow­ki Mykoły Łeontowycza

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

MSZA ŚWIĘTA inaugurująca obchody 20-lecia Muzyki Kościelnej na UMFC

30/03/2017 19:00

Celebrans: ks. prof. Kazimierz Szymonik
Wykonawcy:

 • Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrek­tor arty­stycz­ny – Michał Sławecki
 • Zespół Wokalny Kierunku Muzyka Kościelna
 • Partia orga­nów — Jarosław Kocik
 • Kantor/psałterzysta — Stanisław Czaj
 • Dyrygent, akom­pa­nia­ment litur­gicz­ny, kon­cep­cja muzy­ki w litur­gii, pre­zen­ta­cja dyplo­mo­wa – Damian Skowroński 

Oprawa muzycz­na litur­gii: Feliks Nowowiejski (1877–1946) — Missa pro pace op. 49 nr 3

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. A. Chorosiński, prof. dr hab. E. Marchwicka, dr hab. M. Sławecki, dr M. Markuszewski
Organizator: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Świętojańska 8
Wstęp wol­ny

Afisz