Sezon koncertowy 2016/2017 - Luty 2017

XV FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Koncert finałowy

06/02/2017 19:00

Wykonawcy: wykła­dow­cy i uczest­ni­cy XV Forum

  • Sheng-Fang Chiu — flet podłuż­ny (Austria/ Chiny)
  • Reinhard Czasch — flet tra­ver­so (Austria)
  • Jan Čižmář — lut­nia, man­do­ra (Czechy)
  • Christoph Urbanetz — vio­la da gam­ba (Austria)
  • Teresa Kamińska — wio­lon­cze­la (Polska)
  • Mateusz Cendlak — róg natu­ral­ny (Polska)
  • Agata Sapiecha — skrzyp­ce (Polska)
  • Orkiestra Historyczna XV Forum, Agata Sapiecha — kon­cert­mistrz, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie: utwo­ry na instru­men­ty solo, duety, zespo­ły i orkie­strę Georga Philippa Telemanna czy­ta­nie frag­men­tów auto­bio­gra­fii G.Ph. Telemanna

Koncepcja i kie­row­nic­two arty­stycz­ne: ad. dr hab. Agata Sapiecha

Współorganizatorzy, part­ne­rzy: Austriackie Forum Kultury, Czeskie Centrum, Restauracja OLIVA, Centrum Charytatywno-Edukacyjne Caritas Polska „Centrum Okopowa”, Fundacja Concert Spirituel, Publiczne Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz kon­cer­tu
Afisz XV Forum
Program
Program — bro­szu­ra