Sezon koncertowy 2016/2017 - Luty 2017

XV FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Inauguracja

01/02/2017 19:00

Wykonawcy:

  • Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. Bł. Matki Zofii Czeskiej Publicznego Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, opie­ku­no­wie zespo­łu: Hanna Malska (sce­na­riusz, reży­se­ria) oraz Justyna Kulczycka (cho­re­ogra­fia, kostiu­my)
  • Wojciech Chmielewski — skrzyp­ce

W pro­gra­mie: spek­takl Na kra­kow­skim ryn­ku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Agata Sapiecha

Współorganizatorzy, part­ne­rzy: Austriackie Forum Kultury, Czeskie Centrum, Restauracja OLIVA, Centrum Charytatywno-Edukacyjne Caritas Polska „Centrum Okopowa”, Fundacja Concert Spirituel, Publiczne Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wejście na kon­cert umoż­li­wia­ją bez­płat­ne kar­ty wstę­pu dostęp­ne od 26.01.2017

Afisz kon­cer­tu
Afisz XV Forum
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż