Sezon koncertowy 2016/2017 - Luty 2017

XV FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Inauguracja

01/02/2017 19:00

Wykonawcy:

 • Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. Bł. Matki Zofii Czeskiej Publicznego Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, opie­ku­no­wie zespo­łu: Hanna Malska (sce­na­riusz, reży­se­ria) oraz Justyna Kulczycka (cho­re­ogra­fia, kostiu­my)
 • Wojciech Chmielewski — skrzyp­ce

W pro­gra­mie: spek­takl Na kra­kow­skim ryn­ku

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Agata Sapiecha

Współorganizatorzy, part­ne­rzy: Austriackie Forum Kultury, Czeskie Centrum, Restauracja OLIVA, Centrum Charytatywno-Edukacyjne Caritas Polska „Centrum Okopowa”, Fundacja Concert Spirituel, Publiczne Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wejście na kon­cert umoż­li­wia­ją bez­płat­ne kar­ty wstę­pu dostęp­ne od 26.01.2017

Afisz kon­cer­tu
Afisz XV Forum
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

INTERAKTYWNIE
Wieczór ruchu i dźwięku w dwu odsłonach

05/02/2017 17:00

Spektakle w wykonaniu studentów specjalności Choreografia i Teoria Tańca oraz zespołu ©hop-in dance company

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Współpraca muzycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Knittel, ad. dr Aldona Nawrocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

XV FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Koncert finałowy

06/02/2017 19:00

Wykonawcy: wykła­dow­cy i uczest­ni­cy XV Forum

 • Sheng-Fang Chiu — flet podłuż­ny (Austria/ Chiny)
 • Reinhard Czasch — flet tra­ver­so (Austria)
 • Jan Čižmář — lut­nia, man­do­ra (Czechy)
 • Christoph Urbanetz — vio­la da gam­ba (Austria)
 • Teresa Kamińska — wio­lon­cze­la (Polska)
 • Mateusz Cendlak — róg natu­ral­ny (Polska)
 • Agata Sapiecha — skrzyp­ce (Polska)
 • Orkiestra Historyczna XV Forum, Agata Sapiecha — kon­cert­mistrz, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie: utwo­ry na instru­men­ty solo, duety, zespo­ły i orkie­strę Georga Philippa Telemanna czy­ta­nie frag­men­tów auto­bio­gra­fii G.Ph. Telemanna

Koncepcja i kie­row­nic­two arty­stycz­ne: ad. dr hab. Agata Sapiecha

Współorganizatorzy, part­ne­rzy: Austriackie Forum Kultury, Czeskie Centrum, Restauracja OLIVA, Centrum Charytatywno-Edukacyjne Caritas Polska „Centrum Okopowa”, Fundacja Concert Spirituel, Publiczne Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz kon­cer­tu
Afisz XV Forum
Program
Program — bro­szu­ra

 

RECITAL FORTEPIANOWY

08/02/2017 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawca: Paweł Kowalskifor­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata for­te­pia­no­wa C‑dur KV 330
 • Fryderyk Chopin – Nokturn f‑moll op. 55 nr 1, Preludia op. 28 nr 4, 8, 10, 13, 22, Mazurki op. 7 nr 1, 3, op. 30 nr 4, op. 33 nr 2, op. 63 nr 3, Scherzo b‑moll op. 31
 • Ludwig van Beethoven – Sonata quasi una Fantasia cis-moll op. 27 nr 2 (Księżycowa)
 • Aleksandr Skriabin – 2 Poematy op. 32, IV Sonata for­te­pia­no­wa Fis-dur op. 30

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT PIANISTÓW JAPOŃSKICH GRUPA POLJA

12/02/2017 12:00

Koncert na zakończenie 75. Kursu Mistrzowskiego

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

Program

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Wszystkie sonaty na fortepian i skrzypce (1)

12/02/2017 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych i Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Program i wyko­naw­cy:

 • Sonata D‑dur op. 12 nr 1 (1797–1798)
  Łukasz Piasecki — for­te­pian, Judyta Kluza — skrzyp­ce
 • Sonata F‑dur op. 24 (1800–1801)
  Masumi Hakamata — for­te­pian, Debora Kramarek — skrzyp­ce
 • Sonata c‑moll op. 30 nr 2 (1801–1802)
  Adam Goździewski — for­te­pian, Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce
 • Sonata G‑dur op. 30 nr 3 (1801–1802)
  Piotr Kozłowski — for­te­pian, Aleksander Smakosz — skrzyp­ce
 • Sonata G‑dur op. 96 (1812)
  Juliusz Goniarski — for­te­pian, Roksana Kwaśnikowska — skrzyp­ce

Opieka arty­stycz­na: prof. Maja Nosowska, prof. dr hab. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Wszystkie sonaty na fortepian i skrzypce (2)

13/02/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych i Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Program i wyko­naw­cy:

 • Sonata Es-dur op. 12 nr 3 (1797–1798)
  Zuzanna Pietrzak — for­te­pian, Karolina Gutowska — skrzyp­ce
 • Sonata A‑dur op. 30 nr 1 (1801–1802)
  Piotr Prusaczyk — for­te­pian, Aleksandra Golczyńska — skrzyp­ce
 • Sonata a‑moll op. 23 (1800–1801)
  Aleksandra Iwanow — for­te­pian, Karolina Miśkowiec — skrzyp­ce
 • Sonata A‑dur op. 12 nr 2 (1797–1798)
  Paweł Popko — for­te­pian, Anna Środecka — skrzyp­ce
 • Sonata A‑dur op. 47 (Kreutzerowska) (1802–1804)
  Igor Kret — for­te­pian, Aleksandra Szlaga — skrzyp­ce

Opieka arty­stycz­na: prof. Maja Nosowska, prof. dr hab. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

THE SOUL OF TANGO

15/02/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Gabriel Rivano (Argentyna) — ban­do­ne­on
 • Orquesta Típica zło­żo­na ze stu­den­tów i peda­go­gów UMFC

W pro­gra­mie: muzy­ka argen­tyń­ska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

BOULEZ vs. MESSIAEN – demiurdzy nowej muzyki

19/02/2017 17:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Wykonawcy:

 • Marcin Piotr Łopacki — for­te­pian
 • Kuba Sokołowski — for­te­pian
 • Kwartet: Mateusz Rajkowski — klar­net, Miłosz Wieliński — skrzyp­ce, Zuzanna Filipek — wio­lon­cze­la, Aruto Matsumoto — for­te­pian
 • Zespół kame­ral­ny: Daria Falkiewicz — flet, Mateusz Kwiek — klar­net, Paweł Piętka — wal­tor­nia, Bartosz Kowalski — wal­tor­nia, Tamara Kurkiewicz — wibra­fon, Łukasz Piasecki — for­te­pian, Agata Janczy — skrzyp­ce, Ada Dobrowolska — skrzyp­ce, Błażej Bębeńca — skrzyp­ce, Jan Czyżewski — altów­ka, Radosław Jarocki — altów­ka, Can Kehri — wio­lon­cze­la
 • Przemysław Zych — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Pierre Boulez (1925–2016)
  Sonata for­te­pia­no­wa (1946)
  Douze Notations na for­te­pian (1945)
  Mémoriale (…explo­san­te-fixe … Originel) na zespół kame­ral­ny (1985/1993)
  Dérive 1 na zespół kame­ral­ny (1984)
 • Olivier Messiaen (1908–1992)
  Quatuor pour la fin du temps / Kwartet na koniec cza­su na klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1940)

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Aldona Nawrocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

TWÓRCZOŚĆ SŁAWNYCH WIRTUOZÓW
Ignacy Jan Paderewski i Juliusz Zarębski

20/02/2017 19:00

Koncert Katedry Fortepianu z cyklu POLSKA MUZYKA FORTEPIANOWA

Program i wyko­naw­cy:

 • Juliusz Zarębski (1854–1885)
  • Les roses et les épi­nes / Róże i cier­nie op. 13 (wyd. Moguncja 1883)
   nagra­nie pły­to­we RYSZARDA BAKSTA
  • Berceuse / Kołysanka As-dur op. 22 (wyd. Lipsk 1884), Tarantelle / Tarantela a‑moll op. 25 (wyd. Lipsk? 1885)
  • PIOTR PRUSACZYK — for­te­pian
  • Grande polo­na­ise / Polonez Fis-dur op. 6 (wyd. Berlin 1881)
  • HIKARI SHIGEYAMA — for­te­pian
 • Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)
  • Variations et fugue sur un thème ori­gi­nal / Wariacje i Fuga a‑moll op. 11 (1882/1883, 1884)
   DAGMARA CZAJKA — for­te­pian
  • Introduction et toc­ca­ta / Introdukcja i Toccata op. 6 (1881/1882)
  • MASUMI HAKAMATA — for­te­pian
  • Mazurek B‑dur op. 9 nr 4 (1884), Thème varie / Wariacje A‑dur op. 16 nr 3 (1885–1887)
   PIOTR WOŹNIAK — for­te­pian
  • Légende n°1 / Legenda As-dur op. 16 nr 1 (1886 lub 1888), Menuet / Menuet G‑dur op. 14 nr 1 (1885), Polonez H‑dur op. 9 nr 6 (1884)
  • TOMASZ ZAJĄC — for­te­pian

Opieka arty­stycz­na i wpro­wa­dze­nie: prof. Maria Szraiber

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2017 12:00

W pro­gra­mie: uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów, wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go, część arty­stycz­na

Część arty­stycz­na: Adam Mikołaj Goździewski — for­te­pian
W pro­gra­mie: F. Chopin — Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Fotoreportaż

 

KONCERT SYMFONICZNY

22/02/2017 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • RAVEL PIANO DUO: Agnieszka Kozło — for­te­pian, Katarzyna Ewa Sokołowska — for­te­pian
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • MASSIMILIANO CALDI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Piotr Czajkowski – Kaprys wło­ski A‑dur op. 45 na orkie­strę
 • Michał Spisak – Divertimento na dwa for­te­pia­ny i orkie­strę
 • Dmitrij Szostakowicz – I Symfonia f‑moll op. 10 na orkie­strę

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT STYPENDYSTÓW BANKU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
10 lat współpracy

24/02/2017 19:00

Organizator: Biuro Karier

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

GITARA SOLO I KAMERALNIE
Romuald Truskolaski in memoriam

26/02/2017 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Wykonawcy: Wojciech Chomicz, Ksawery Jastrzębski, Szymon Kałuża, Damian Kuśmierczyk, Wiktor Molenda, Daniel Peszko, Piotr Przedbora, Mikołaj Szenfeld, Szymon Tobiasz, Emilia Wiązowska, Mateusz Kowalski — gita­ry, Mateusz Kwiek — klar­net oraz gościn­nie duet gita­ro­wy Robert Guzik i Adam Woch

W pro­gra­mie: I. Albéniz, Z. Alcayaga, A. Barrios-Mangoré, G.A. Brescianello, M. de Falla, E. Gismonti, M. Giuliani, E. Granados, M. Pereira, M.D. Pujol, J. Rodrigo, F. Sor, F. Tárrega, H. Villa-Lobos, W. Walton

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

MUZYCZNE SPOTKANIA Warszawa – Detmold

27/02/2017 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Wykonawcy:

 • András Györi — obój
 • Bartłomiej Słojewski — klar­net
 • Marcin Orliński — fagot
 • Raphaela Jend — wal­tor­nia
 • Jasper Sommer, Roksana Kwaśnikowska — skrzyp­ce
 • Natalia Reichert, Indre Zelenyte — altów­ka
 • Yerin Lee, Adam Mazurek — wio­lon­cze­la
 • Edwin Szwajkowski, Yilei Han — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Wolfgang Amadeus Mozart – Kwintet Es-dur KV 452 na obój, klar­net, róg, fagot i for­te­pian
 • Krzysztof Penderecki – Sekstet na klar­net, róg, skrzyp­ce, altów­kę, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Piotr Czajkowski – Sekstet smycz­ko­wy d‑moll „Souvenir de Florence” op. 70 na dwo­je skrzy­piec, dwie altów­ki i dwie wio­lon­cze­le

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, prof. Alexander Gebert

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

2017.02.27. Detmold - logo logo_UMFC - duże