Sezon koncertowy 2014/2015 - Listopad 2014

ELEKTRONICZNE ZADUSZKI
Koncert pamięci Profesora Włodzimierza Kotońskiego i Bohdana Mazurka

03/11/2014 19:00

Koncert Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej

Program:

 • Bohdan Mazurek — Bozetti
 • Jerzy Kalina — Solo na ugo­rze
 • Bohdan Mazurek — Epitafium
 • Bohdan Mazurek — Sinfonia rusti­ca

***

 • Włodzimierz Kotoński — Etiuda na 1 ude­rze­nie w talerz
 • Jan Lenica — Labirynt
 • Włodzimierz Kotoński – Tierra calien­te

*** Hommage à Włodzimierz Kotoński

Opieka arty­stycz­na: prof. UMFC Edward Sielicki
Współpraca: mgr Andrzej Kopeć
Projekcja dźwię­ku: dr hab. Barbara Okoń-Makowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

PAMIĘCI IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Paderewski Warszawie. Warszawa Paderewskiemu”

05/11/2014 19:00

„Środa na Okólniku”
Koncert pod honorowym patronatem Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej Lukasa Beglingera

Wykonawcy:

 • TRIO PADEREWSKI (Szwajcaria): Catherina Lemoni — for­te­pian, David O’Doherty — skrzyp­ce, Francesco Bartoletti — wio­lon­cze­la
 • Agata Szymczewska — skrzyp­ce
 • Joanna Marcinkowska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • F. Chopin – Trio g‑moll op. 8 na skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • I.J. Paderewski – Transkrypcje utwo­rów for­te­pia­no­wych: Nokturn op. 16 nr 4, Krakowiak fan­ta­stycz­ny op. 14 nr 6, Menuet op. 14 nr 1
 • I.J. Paderewski – Melodia op. 16 nr 2 w wer­sji na skrzyp­ce i for­te­pian (opr. S. Barcewicz), Sonata a‑moll op. 13 na skrzyp­ce i for­te­pian
 • K. Szymanowski – Nokturn i Taranela op. 28 na skrzyp­ce i for­te­pian

Koncert otwo­rzy pre­zen­ta­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go w reży­se­rii Wiesława Dąbrowskiego pt. Paderewski – czło­wiek czy­nu, suk­ce­su i sła­wy nagro­dzo­ne­go Certificate of Merit na 50. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago (2014)

Organizator Festiwalu: Fundacja „AVE ARTE”
Współfinansowanie Festiwalu: Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Ambasada Stanów Zjednoczonych 
Partnerzy Festiwalu: Filharmonia Narodowa, Muzeum Łazienki Królewskie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Roche Polska, Organizacja Kulturalna „Musica Pro Pace” z Genewy, Hotele Warszawskie „Syrena”,  Grupa Vidoq, Starostwo Powiatu Tarnowskiego, Polski Instytut Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego,  Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego
Partnerzy tech­no­lo­gicz­ni: Ricoh, VES
Partnerzy medial­ni: Polskie Radio S.A.,  TYP Kultura, TVP Warszawa, Radio dla Ciebie, mie­sięcz­nik „Stolica”, mie­sięcz­nik „Warsaw Voice”, wydaw­nic­two „Polish Market”, Fenomen Polska, maga­zyn „Kurier Warszawski”

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Informacja o Międzynarodowym Festiwalu Paderewskiego
Plakat
Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż z kon­cer­tu

EDA_pol_rgb_pos_hoch_150 fundacja_ave_1 LOGO_biale_wspolfinansowanieZAiKS_logo_FORMY DOPUSZCZALNE_001 flag-with-text,-Warsaw-PLx150 filharmonia1_150 _AZIENKI_LOGO_160roclogo_cmyk_u_10 Musica-Pro-Pace_1 2014_PPH_new_logo_34cm_to_cut.cdr VIDOQ-LOGO-RGB_140Herb_Powiatu_120 PID_logoPL_RGB_171 LOGO-SPAM_150 logo-towarzystwa_100 Ricoh_logo_150 logoVES_16x9_150 PR_korpo_wersja podstawowa_kolor_poglądLOGO-TVP--Kultura-wersja-podstawowa TVP-WARSZAWA_1 logo_20_lat_RDC_kolor logo STOLICA logo The Warsaw Voice logo Polish Market Fenomen-Polska---logo-trojwymiar_160 Winieta-KW

 

 

CLASIC ON JAZZ
Promocja płyty

12/11/2014 19:00

Planowany na śro­dę 12 listo­pa­da br. reci­tal for­te­pia­no­wy jest odwo­ła­ny z powo­du cho­ro­by Artystki. W śro­dę 12 listo­pa­da br. zosta­nie powtó­rzo­ny występ BIG BANDU „Classic on Jazz” z dnia 26 paź­dzier­ni­ka. Bilety na ten kon­cert dostęp­ne będą od dnia 3 listo­pa­da br.

BILETÓW BRAK

Wykonawcy:

 • Krzesimir Dębski — skrzyp­ce, Jakub Waszczeniuk — trąb­ka, Mariusz Dubrawski — for­te­pian, Miłosz Pękala — per­ku­sjo­na­lia
 • Big Band UMFC
 • Piotr Kostrzewa — kie­row­nic­two arty­stycz­ne, pro­wa­dze­nie

Wydawca: MTJ
Sponsorzy: STOART, Fundacja Sinfonia Varsovia, Restauracja Lotos
Współpraca: Akademicka Inicjatywa Filmowo-Fonograficzna
Patronat medial­ny: RMF Classic, Jazz Soul, Jazz Forum

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

mtj140 STOART_1_K_600 SV_fundacja_logo_black_600 lotos-restauracja_logoLogo AIFF (zamiast Pro Drum z określeniem Współpraca Classic_logo3-1_667Jazz_Forum_logo_270 jazzsoul-logo

 

KONCERT PAMIĘCI ADOLPHE’A SAXA
w 200. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci

16/11/2014 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy:

 • Gość spe­cjal­ny: Jean-Denis Michat — sak­so­fon
 • Krzysztof Koszowski, Jakub Muras, Szymon Zawodny — sak­so­fon
 • Agnieszka Kopacka, Agata Muras — for­te­pian
 • Duet LES SONS DE L’AIR: Alicja Wołyńczyk — sak­so­fon, Jarosław Gałuszka — akor­de­on
 • FLUENT ENSEMBLE: Wojciech Psiuk — sak­so­fon, Paweł Janas — akor­de­on
 • MORPHEUS SAXOPHONE QUARTET: Pablo Sánchez Escariche Gasch, Alicja Szlempo, Szymon Nidzworski, Wojciech Psiuk

Program: Guillermo Lago, Mikołaj Majkusiak, Astor Piazzolla, Francis Poulenc, Dariusz Przybylski, Jacob ter Veldhuis, André Waignein

Opieka arty­stycz­na: dr Paweł Gusnar

Koncert odby­wa się w ramach kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej „Adolphe Sax – w 200. rocz­ni­cę uro­dzin i 120. rocz­ni­cę śmier­ci” (14–16 listo­pa­da 2014). Konferencji towa­rzy­szy wysta­wa instru­men­tów przy­go­to­wa­na przez fir­mę Jarmuła Music

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

MOZARTOSKOP 3.0
Sceny z oper Mozarta. Wykonanie koncertowe

17/11/2014 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy: stu­den­ci oraz pia­ni­ści-akom­pa­nia­to­rzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W pro­gra­mie frag­men­ty oper: Czarodziejski flet KV 620, Cosi fan tut­te KV 588, Idomeneo, re di Creta KV 366

Opieka arty­stycz­na: peda­go­dzy klas śpie­wu, mgr Rafał Janiak

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

Irenie Dubiskiej, Eugenii Umińskiej, Wandzie Wiłkomirskiej, Tadeuszowi Wrońskiemu 60 lat później
GDY DREWNO STRUNY DOSTAŁO…

19/11/2014 19:00

Koncert dedykowany współzałożycielom Związku Polskich Artystów Lutników
„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Jakub Jakowicz, Janusz Wawrowski — skrzyp­ce, Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka, Piotr Kopczyński — for­te­pian

Program:

 • M. Bruch – 8 Stücke op. 83 (wybór) w wer­sji na skrzyp­ce, altów­kę i for­te­pian
 • J.-M. Leclair – V Sonata e‑moll op. 3 na dwo­je skrzy­piec bez b.c.
 • W.A. Mozart – Duetto pri­mo G‑dur KV 423 na skrzyp­ce i altów­kę (wybór)
 • P.M. Davies – Midhouse Air op. 180a na skrzyp­ce i altów­kę
 • A. Dvořák – Terzetto C‑dur op. 74 na dwo­je skrzy­piec i altów­kę (wybór)

Współorganizator: Związek Polskich Artystów Lutników

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

LOGO_1

KONCERT KOMPOZYTORSKI Eunho Chang

20/11/2014 19:00

Cykl „Sanjo”

Wykonawcy: Sunyoon Won, Mikołaj Pałosz, Rafał Żółkoś, Angèle Chemin, Dariusz Przybylski

W pro­gra­mie:

 • Sanjo I na skrzyp­ce solo
 • Sanjo II na wio­lon­cze­lę solo
 • Sanjo III na flet solo
 • Sanjo IV na sopran solo
 • Sanjo V na orga­ny solo

Współorganizator: Eunho Chang

Cykl „Sanjo”
Sanjo jest for­mą tra­dy­cyj­nej muzy­ki kore­ań­skiej, a cha­rak­te­ry­zu­je się wyko­rzy­sta­niem tyl­ko jed­ne­go instru­men­tu melo­dycz­ne­go, któ­re­mu może towa­rzy­szyć instru­ment per­ku­syj­ny. W tak intym­nym kon­tak­cie z instru­men­tem solo­wym mają kry­sta­li­zo­wać się melo­dia i rytm. W cyklu utwo­rów na instru­men­ty solo­we „Sanjo” chciał­bym zapre­zen­to­wać wła­sne widze­nie tra­dy­cyj­nej muzy­ki moje­go kra­ju uży­wa­jąc współ­cze­snych środ­ków kom­po­zy­tor­skich oraz instru­men­tów, któ­re w moim zamy­śle imi­to­wać będą instru­men­ty kore­ań­skie za spra­wą uży­cia odpo­wied­nich tech­nik wyko­naw­czych. Cykl „Sanjo” jest cią­gle otwar­ty, w pla­nach są kolej­ne ogni­wa na akor­de­on oraz per­ku­sję.

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Plakat

artskorea

 

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA
50 lat klasy akordeonu w UMFC

23/11/2014 17:00

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

Wykonawcy:

 • Kamila Olas, Przemysław Wojciechowski — akor­de­on
 • Karolina Mikołajczyk — skrzyp­ce, Iwo Jedynecki — akor­de­on
 • Paulina Kusa — skrzyp­ce, Paweł Ściebior — akor­de­on
 • Jennyfer Fouani — flet, Jędrzej Jarocki — akor­de­on
 • Leszek Kołodziejski, Eneasz Kubit — akor­de­on
 • Michał Gajda — akor­de­on, Julia Wolańska-Gajda — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • A. Ginastera – 3 Danzas argen­ti­nas op. 2 w wer­sji na akor­de­on
 • B. Bartók – 6 Román Népi Táncok Sz. 56, BB 68 w wer­sji na skrzyp­ce i akor­de­on
 • Y. Takahashi – Like a Water Buffalo na akor­de­on
 • A. Kusjakow – 5 Obrazków hisz­pań­skich. Suita na flet i akor­de­on (wybór)
 • W. A. Mozart – Wariacje na temat fran­cu­skiej pio­sen­ki „Ah, vous dirai-je, maman” KV 265 w wer­sji na akor­de­on
 • C. Saint-Saëns – Dance Macabre op. 40 w wer­sji na skrzyp­ce i akor­de­on
 • B. Dowlasz – Palindrom na dwa akor­de­ony
 • B. K. Przybylski – Concerto Classico w wer­sji na akor­de­on i for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: prof. nadzw. Klaudiusz Baran

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

MISTRZ I UCZEŃ

24/11/2014 19:00

Wykonawcy:

 • Konstanca Dyulgerova (Bułgaria) — for­te­pian
  Laureatka I nagro­dy na Konkursie dla Młodych Wykonawców im. Witolda Lutosławskiego w Sofii (2013)
 • Ludmil Angelov (Bułgaria) — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • W. Lutosławski – 12 Melodii ludo­wych (wybór)
 • L. van Beethoven – Sonata for­te­pia­no­wa f‑moll op. 57 (Appassionata)
 • F. Chopin – Polonez-Fantazja op. 61
 • F. Chopin – Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Scherzo b‑moll op. 31
 • A. Michałowski – 3 Mazurki (h‑moll op. 31 nr 1, As-dur op. 16, cis-moll op. 17)
 • J. Zarębski – Grand Polonaise Fis-dur op. 6
 • M. Moszkowski – 4 Etiudy z cyklu Szkoła podwój­nych dźwię­ków op. 64

Współorganizator: Instytut Polski w Sofii

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

#09 SOFIA [city_one_pl]

 

KONCERT SYMFONICZNY
dedykowany III Ogólnopolskiemu Turniejowi Wiolonczeli i Kontrabasu

26/11/2014 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Konstanty Andrzej Kulka — skrzyp­ce
 • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • TOMASZ BUGAJ — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • J. Brahms – Koncert podwój­ny a‑moll op. 102
 • N. Rimski-Korsakow – Suita sym­fo­nicz­na Szeherezada

III Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu, 25–29 listo­pa­da 2014
Przesłuchania fina­ło­we: 29 listo­pa­da 2014 (sobo­ta), godz. 9:00–19:00; Sala Koncertowa; wstęp wol­ny

Organizatorzy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT ABSOLWENTÓW PROF. FELIKSA RĄCZKOWSKIEGO

29/11/2014 19:30

Koncert towarzyszący Ogólnopolskiej sesji naukowej „Polska Szkoła Organowa”, 29–30 listopada 2014 r.

Program i wyko­naw­cy:

 • F. Rączkowski — Bogurodzica
  wyk. Maria Terlecka
 • W.E. France — Offertory on sla­ne
  wyk. Jarosław Ciecierski
 • J. Ciecierski — Toccatina i cho­rał (Pamięci prof. F. Rączkowskiego)
  wyk. Jarosław Ciecierski
 • M. Corette — Magnificat - Plein jeu, Duo, Trio, Recit de Trompette, Grand jeu
  wyk. Andrzej Siekierski
 • M. Sawa — Antyfony Oliwskie
  wyk. Marietta Kruzel-Sosnowska
 • C. Franck — Preludium, fuga I waria­cja h
  wyk. Gabriela Klauza
 • J.S. Bach — Passacaglia c‑moll (BWV 582)
  wyk. Andrzej Chorosiński

Organizator: Katedra Organów i Klawesynu UMFC

Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie
ul. Długa 13/15
Wstęp wol­ny

 

KONCERT UCZESTNIKÓW
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Profesora Feliksa Rączkowskiego

30/11/2014 17:00

Wykonawcy: Adam Krukiewicz, Mateusz Rzewuski — orga­ny

Program:

 • Johann Sebastian Bach — Preludium i fuga h‑moll BWV 544
 • Carl Philippe E. Bach — Sonata g‑moll Wq 70/6, H 87
 • Mieczysław Surzyński — Capriccio op.36
 • Johann Sebastian Bach — Preludium i fuga D‑dur BWV 532
 • Marian Sawa — Sekwens
 • Feliks Rączkowski — Tema con varia­zio­ni

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Andrzej Chorosiński

Sesja nauko­wa Polska Szkoła Organowa
Sala im. Henryka Melcera
29 listo­pa­da 2014, godz. 14:00–18:00
30 listo­pa­da 2014, godz. 10:30–16:15

Program szcze­gó­ło­wy sesji

Koncert towa­rzy­szą­cy sesji:
29 listo­pa­da 2014, godz. 19:30, Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie
Wykonawcy: absol­wen­ci Profesora Feliksa Rączkowskiego

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra