Sezon koncertowy 2014/2015 - Październik 2014

KONFERENCJA NAUKOWA
Witold Rowicki – w 100. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci

01/10/2014 10:00 — 18:45

Program kon­fe­ren­cji:

 • 10:00 Złożenie wień­ca na gro­bie Witolda Rowickiego (Cmentarz Powązkowski)
 • 11:00–11:15 Otwarcie Konferencji
 • 11:15–12:00 Wyświetlenie fil­mu pt. Cień pod kamie­niem
 • 12:00–13:15 Panel dys­ku­syj­no-wspo­mnie­nio­wy
 • 13:45–15:30 Blok wykła­dów nr 1
 • 16:15–17:45 Blok wykła­dów nr 2
 • 18:15–18:45 Koncert kom­po­zy­cji Witolda Rowickiego (Pan-European Philharmonia)

Wydarzenia towa­rzy­szą­ce: 29 wrze­śnia – 8 paź­dzier­ni­ka 2014 wysta­wa tema­tycz­na Biblioteki Narodowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Organizator: Katedra Dyrygentury
Kierownik kon­fe­ren­cji: dr hab. Maja Metelska-Räsänen

Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Wstęp wol­ny

 

KWARTET CAMERATA 30-lecie działalności artystycznej

01/10/2014 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”
Inauguracja sezonu artystycznego 2014/2015

Wykonawcy:

 • Kwartet CAMERATA: Włodzimierz Promiński — skrzyp­ce, Andrzej Kordykiewicz — skrzyp­ce, Piotr Reichert — altów­ka, Roman Hoffmann — wio­lon­cze­la
 • Marta Kordykiewicz — wio­lon­cze­la (gościn­nie)

W pro­gra­mie:

 • J. Haydn – Kwartet smycz­ko­wy g‑moll op. 74 nr 3 (Reiterquartett), Hob. III:74
 • D. Szostakowicz – VIII Kwartet smycz­ko­wy c‑moll op. 110
 • F. Schubert – Kwintet smycz­ko­wy C‑dur op. 163, D. 956

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

03/10/2014 14:00

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski Miłosne listy Chopina – praw­da czy fałsz?

Część arty­stycz­na:

 • Jakub Muras — sak­so­fon
 • Agata Muras — for­te­pian
 • Małgorzata Wasiucionek — skrzyp­ce
 • Łukasz Chrzęszczyk — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • F. Borne – Fantaisie Brillante sur Carmen (opr. Ivan Roth)
 • K. Szymanowski – Źródło Aretuzy z cyklu Mity op. 30

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

SERENADY, NOKTURNY I POLONEZY
Muzyka na mandolinę między Neapolem a Warszawą

05/10/2014 17:00

„Zagraniczni Goście”

Wykonawcy:

 • Raffaele La Ragione (Włochy) — man­do­li­na
 • Giacomo Ferrari (Włochy) — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • C. Munier – Bella Napoli! Reminiscenze su miti­vi popo­la­ri napo­le­ta­ni
 • R. Calace – Polonese op. 36
 • L. Denza – Notturno
 • P. Mascagni – Serenatella
 • F. Chopin – Nokturn op. 9 nr 2
 • E. Marucelli – Polonese da Concerto
 • N. Calace – Napoli vec­chia e Napoli nuova
 • S. Ranieri – Souvenir de Varsavia

Współorganizator: Włoski Instytut Kultury w Warszawie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

logo iic large

Afisz
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

NASI LAUREACI

06/10/2014 19:00

Wykonawcy:

 • Adriana Ferfecka — sopran
 • Mateusz Rzewuski — orga­ny
 • Pablo Sánchez-Escariche Gasch — sak­so­fon
 • oraz: Agnieszka Kopacka, Mischa Kozłowski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • V. Bellini – Eccomi, in lie­ta vesta… Oh! quan­te vol­te z ope­ry Capuletti e i Montecchi
 • M.-A. Charpentier – Depuis le jour z ope­ry Louise
 • G. Puccini – Sì, mi chia­ma­no Mimì z ope­ry La Bohème
 • S. Rachmaninow – Zdies’ cha­ra­szo op. 21 nr 7
 • A. Szmerek – Erotyk III
 • G. Puccini – Un bel di vedre­mo z ope­ry Madama Butterfly
 • J.S. Bach – Preludium i fuga D‑dur BWV 532
 • M. Reger – Fantasia Halleluja, Gott zu loben op. 53/3
 • F. Decruck – Sonata na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian
 • E. Denisow – Sonata na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

ANDRZEJ PANUFNIK 100. rocznica urodzin

08/10/2014 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Lech Dzierżanowski — pre­lek­cja
 • Jakub Jakowicz — skrzyp­ce
 • Orkiestra Smyczkowa THE CREW

W pro­gra­mie: A. Panufnik

 • Arbor cosmi­ca (I–III, X–XII) na 12 instru­men­tów smycz­ko­wych (1984)
 • Suita sta­ro­pol­ska na orkie­strę smycz­ko­wą (1950)
 • Song to the Virgin Mary w wer­sji na sek­stet smycz­ko­wy (1964, opr. 1987)
 • Koncert skrzyp­co­wy (1971)

Wykonanie utwo­rów Andrzeja Panufnika odby­wa się i jest współ­fi­nan­so­wa­ne w ramach pro­gra­mu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe inter­pre­ta­cje”.
Celem pro­gra­mu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe inter­pre­ta­cje” jest zachę­ce­nie pol­skich arty­stów wyko­naw­ców do się­ga­nia po nowy reper­tu­ar oraz popu­la­ry­za­cja twór­czo­ści pol­skich kom­po­zy­to­rów rzad­ko gosz­czą­cych lub sła­bo roz­po­wszech­nio­nych w pol­skim życiu muzycz­nym.
W ramach pro­gra­mu arty­ści włą­cza­ją do swo­je­go reper­tu­aru kon­cer­to­we­go i pierw­szy raz wyko­nu­ją publicz­nie utwo­ry wska­za­nych w danej edy­cji kom­po­zy­to­rów.
W IV edy­cji pro­gra­mu „Nowe inter­pre­ta­cje” wska­za­ni kom­po­zy­to­rzy to Marcin Mielczewski, Juliusz Zarębski i Andrzej Panufnik.

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Fotoreportaż

the-crew---logo_1200IMiT_logo

 

 

 

ORKIESTRA MŁODZIEŻOWA PÓŁNOCNEJ NADRENII-WESTFALII

09/10/2014 19:00

Wykonawcy:

 • Orkiestra Młodzieżowa Północnej Nardenii-Westfalii
 • w skła­dzie orkie­stry wystą­pi czte­rech stu­den­tów naszej uczel­ni
 • Esther Dierkes — sopran

W pro­gra­mie:

 • Arnold Schönberg — 5 utwo­rów orkie­stro­wych op. 16 , wer­sja ory­gi­nal­na z 1909
 • Franz Schubert — 2 pie­śni – Memnon D541 i Nacht und Träume D 827, opra­co­wa­nie na orkie­strę Max Reger, 1913/14
 • Alban Berg — 5 pie­śni na sopran i orkie­strę wg Widokówek pocz­to­wych Petera Altenberga op. 4, 1912
 • Max Reger — Prolog sym­fo­nicz­ny do tra­ge­dii op. 108, 1908

Organizator: Stowarzyszenie wspie­ra­ją­ce mło­dzie­żo­we zespo­ły muzycz­ne w Północnej Nardenii-Westfalii we współ­pra­cy z Przedstawicielstwem kra­ju związ­ko­we­go Północna Nadrenia-Westfalia w Berlinie oraz przy wspar­ciu Goethe-Institut

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Informacja pra­so­wa o tour­née Orkiestry
Plakat

 

NASI LAUREACI

12/10/2014 17:00

Wykonawcy:

 • Aleksandra Sapok — gita­ra
 • Hubert Zapiór — bary­ton
 • oraz: Jasil Rammal — bas, Monika Kolasińska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • B. Budzyński – Problemik
 • R. Dyens – Saudade nr 3 (Fête et Final)
 • N. Coste – Fantazja dra­ma­tycz­na Le Départ op. 31
 • L. Brouwer – Tres apun­tes
 • W.A. Mozart – Hai già vin­ta la cau­sa… Vedrò mentr’io sospi­ro z ope­ry Le noz­ze di Figaro KV 492
 • W.A. Mozart – Fin ch’hal dal vino z ope­ry Don Giovanni KV 527
 • V. Bellini – Or dove fug­go io mai? – Ah! Per sem­pre io ti per­dei z ope­ry I Puritani
 • G. Donizetti – Come Paride vez­zo­so z ope­ry L’Elisir d’Amore
 • G. Donizetti – Cheti, che­ti imman­ti­nen­te z ope­ry Don Pasquale
 • M. Karłowicz – Pamiętam ciche, jasne, zło­te dnie op. 1 nr 5

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT MUZYKI DAWNEJ

12/10/2014 19:00

Koncert pod patronatem Samorządu Studentów UMFC

Wykonawcy: Michał Sławecki, Kacper Filip Szelążek, Jakub Józef Orliński, Zespołu Muzyki Dawnej “Gradus ad Parnassum” pod dyrek­cją Krzysztofa Garstki

W pro­gra­mie:

 • Francesco Geminiani — Concerto Grosso op. 3 nr 2 g‑moll
 • Antonio Vivaldi — Le Quattro Stagioni: L’autunno, Concerto no. 3 F‑dur op. 8 (RV 293)
 • Antonio Vivaldi — “Fra le pro­cel­le”, aria Lucio z ope­ry Tito Manlio (RV 738)
 • Georg Friedrich Händel — “Che piu si tar­da omai”/”Stille ama­re”, recy­ta­tyw i aria Tolomeo z ope­ry Tolomeo Re d’Egitto (HWV 25)
 • Antonio Vivaldi — Amor hai vin­to (RV 683):
  1. “Amor hai vinto”/”Passo di pena in pena”
  2. “In che stra­no e confusa”/”Se a me rivol­ge il ciglio”
 • Antonio Vivaldi — “Gelido in ogni vena”, aria Farnace z ope­ry Farnace (RV 711)
 • Antonio Vivaldi — “Vedro con mio dilet­to”, aria Anastasio z ope­ry Il Giustino (RV 717)
 • Georg Friedrich Händel — “Svegliatevi nel core”, aria Sesto z ope­ry Giulio Cesare in Egitto (HWV 17)

Skwer — filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny
ul. Krakowskie Przedmieście 60a
Wstęp wol­ny

Samorzad_studentow_UMFC_Logo

 

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Przed III Ogólnopolskim Turniejem Wiolonczeli i Kontrabasu

13/10/2014 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy:

 • Agata Bąk, Zuzanna Filipek, Daria Grzegorz, Alicja Kozak, Katarzyna Stasiewicz, Maria Ślipska, Adam Mazurek — wio­lon­cze­la
 • Anna Bator, Michał Kazimierski — kon­tra­bas
 • Ewa Skardowska, Maria Sterczyńska — for­te­pian
 • Zespół Muzyki Dawnej GRADUS AD PARNASSUM: Michał Piotrowski, Małgorzata Małkiewicz — skrzyp­ce, Krzysztof Garstka — kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie:

 • J. Brahms — I Sonata op. 78 (trans­kryp­cja Sonaty skrzyp­co­wej G‑dur)
 • W. Ratusińska — Blue Note
 • N. Miaskowski — Koncert wio­lo­cze­lo­wy c‑moll op. 66
 • L. Boccherini — Sonata C‑dur na dwie wio­lon­czele G. 17
 • A. Vivaldi — Sonata “La Folia” d‑moll RV 63
 • P. Czajkowski — Wariacje Rokoko A‑dur op. 33 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • V. Fuka — 3 Miniatury na kon­tra­bas solo
 • S.A. Kusewicki — Koncert kon­tra­ba­so­wy fis-moll op. 3

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Tomasz Strahl

III Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu, 26–29 listo­pa­da 2014 r.
Organizatorzy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT SYMFONICZNY

15/10/2014 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Verónica De Larrea — sopran (Meksyk)
 • Víctor Campos Leal — tenor (Meksyk)
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • EROL ERDINÇ — dyry­gent (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Turcja)

W pro­gra­mie:

 • G. Bizet — Uwertura do ope­ry Carmen
 • G. Bizet — Parle-moi de ma mère z ope­ry Carmen
 • A. Dvořák — IX Symfonia e‑moll op. 95 Z Nowego Świata
 • utwo­ry kom­po­zy­to­rów hisz­pań­skich i mek­sy­kań­skich

Współorganizator: Ambasada Meksyku w Polsce

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Ambasada Meksyku - logo

 

 

 

 

 

 

 

CHOPIN NA NIEDZIELĘ

19/10/2014 17:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy: Sabina Bury, Łukasz Krupiński, Edwin Szwajkowski, Maciej Wota — for­te­pian

W pro­gra­mie utwo­ry Fryderyka Chopina: Mazurki op. 33, 3 Mazurki op. 50, Ballada g‑moll op. 23, Ballada f‑moll op. 52, Nokturn fis-moll op. 48 nr 2, Nokturn Es-dur op. 62 nr 2, Walc Es-dur op. 18, Walc As-dur op. 42, Preludia op. 28 (wybór)

Opieka arty­stycz­na: prof. UMFC Edward Wolanin, mgr Radosław Sobczak

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

POLSKO-UKRAIŃSKIE MUZYCZNE DIALOGI

20/10/2014 19:00

„Zagraniczni Goście”

Wykonawcy:

 • József Örmény — for­te­pian (Ukraina)
 • Orkiestra Kameralna Filharmonii w Chmielnickim
 • ROMAN REWAKOWICZ — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • G. Bacewicz – Koncert na orkie­strę smycz­ko­wą
 • W. Sylwestrow – Serenada na orkie­strę smycz­ko­wą
 • H.M. Górecki – Koncert op. 40 na kla­we­syn (lub for­te­pian) i orkie­strę smycz­ko­wą
 • I. Szczerbakow – Koncert for­te­pia­no­wy nr 1
 • M. Skoryk – Dyptyk na orkie­strę smycz­ko­wą
 • W. Kilar – Orawa na orkie­strę smycz­ko­wą

Współorganizator: Fundacja „Pro Musica Viva”
Projekt wspie­ra­ją: Ministerstwo Kultury Ukrainy, Lwowska Fabryka Kawowa GALCA, Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, Bohdan Batruch
Patronat medial­ny: Nasze Słowo

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Pro Musica Viva - logo Ministerstwo-Kultury-Ukrainy---umieścić-przed-nazwą-pisaną GALCA - logo syrenka warszawska logo MIK-1 logo-NS_287

 

KONCERT – DEDYKACJA
Profesor Mai Nosowskiej

22/10/2014 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Jadwiga Rappé — alt, Mariusz Rutkowski — for­te­pian
 • Maciej Nerkowski — bary­ton, Piotr Kopczyński — for­te­pian
 • Jan Jakub Monowid — kon­tra­te­nor, Beata Szebesczyk — for­te­pian
 • Katarzyna Bąkowska — skrzyp­ce, Ewa Skardowska — for­te­pian
 • Bartosz Koziak — wio­lon­cze­la, Łukasz Chrzęszczyk — for­te­pian
 • Michał Bruliński, Joanna Kacperek — for­te­pian
 • RAVEL PIANO DUO: Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska

Program:

 • S. Barber – Suita Souvenirs op. 28 na czte­ry ręce
 • A. Tansman – Fantaisie na skrzyp­ce i for­te­pian
 • F. Liszt – Tre sonet­ti di Petrarca S. 270
 • R. Palester – Sonatina na 4 ręce
 • M. Ravel – Don Quichotte à Dilcinée
 • F. Poulenc – Deux mélo­dies FP 162
 • J. Kosma – Le cau­che­mar du chauf­feur de taxi
 • R. Strauss – Sonata F‑dur op. 6
 • M. Musorgski – Pieśni (wybór)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

CLASSIC ON JAZZ
Promocja płyty

26/10/2014 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

KART WSTĘPU BRAK

Wykonawcy:

 • Jakub Waszczeniuk — trąb­ka, Mariusz Dubrawski — for­te­pian, Krzesimir Dębski — skrzyp­ce, Paweł Gusnar — sak­so­fon, Adam Sztaba — dyry­gent
 • Big Band UMFC
 • Piotr Kostrzewa — kie­row­nic­two arty­stycz­ne, pro­wa­dze­nie

W pro­gra­mie: utwo­ry muzy­ki kla­sycz­nej w aran­ża­cjach big-ban­do­wych, m.in.: S. Nestico, B. Strayhorn, A. Sztaba, W. Kostrzewa

Wydawca: MTJ
Sponsorzy: STOART, Fundacja Sinfonia Varsovia, Restauracja Lotos
Współpraca: Akademicka Inicjatywa Filmowo-Fonograficzna
Patronat medial­ny: RMF Classic, Jazz Soul, Jazz Forum

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

mtj140 STOART_1_K_600 SV_fundacja_logo_black_600 lotos-restauracja_logoLogo AIFF (zamiast Pro Drum z określeniem Współpraca Classic_logo3-1_667Jazz_Forum_logo_270 jazzsoul-logo

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Miłosz Bembinow, Marian Borkowski, Alicja Gronau, Anna Ignatowicz-Glińska, Bartosz Kowalski, Paweł Łukaszewski, Aldona Nawrocka, Dariusz Przybylski, Edward Sielicki

27/10/2014 19:00

Wykonawcy:
Sekstet Wokalny PROMODERN: Łucja Szablewska — sopran, Ewa Puchalska — mez­zo­so­pran, Elżbieta Wróblewska-Rydzewska — mez­zo­so­pran, Andrzej Marusiak — tenor, Artur Janda — bas-bary­ton, Piotr Pieron — bas, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

Program:

 • E. Sielicki – …et nos ceda­mus amo­ri (pra­wy­ko­na­nie)*
 • A. Gronau – The Struggle Between Winter and Summer
 • A. Nawrocka – Ritualudium Mozambique
 • A. Ignatowicz-Glińska – To nie jest coś, co moż­na opo­wie­dzieć
 • A. Kościów – Mygaranne
 • M. Borkowski – Kołysanka, Ave. Alleluja. Amen III
 • D. Przybylski – Ave maris stel­la
 • B. Kowalski – Where are you
 • P. Łukaszewski – Nunc dimit­tis, O vos omnes
 • M. Bembinow – Beatus vir, Beatus servus

*Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „Kolekcje” – prio­ry­tet „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie”, reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca

Opieka arty­stycz­na: dr Miłosz Bembinow

Koncert odby­wa się w ramach kon­fe­ren­cji Polska muzy­ka chó­ral­na XXI wie­ku

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

mkidn_01_cmyk_150 IMiT_logo_150

 

 

 

ORKIESTRA DĘTA UMFC

29/10/2014 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Ewa Harasimiuk — puzon
 • Orkiestra Dęta UMFC
 • ROBERT RUMBELOW (USA) — dyry­gent

W pro­gra­mie m.in.:

 • R.W. Rumbelow – Aurora Borealis
 • R. Strauss – Serenade op. 7
 • G. Holst – Suita Es-dur op. 28 nr 1
 • K. Penderecki – Entrata na instru­men­ty dęte bla­sza­ne i kotły
 • J.G. Ropartz — Pièce en Mi bémol mineur
 • V. Giannini – III Symfonia

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż