Sezon koncertowy 2013/2014 - Październik 2013

ATOM STRING QUARTET

02/10/2013 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku“
Inauguracja sezonu artystycznego 2013/2014

Wykonawcy:

 • Dawid Lubowicz — skrzyp­ce
 • Mateusz Smoczyński — skrzyp­ce
 • Michał Zaborski — altów­ka
 • Krzysztof Lenczowski — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie utwo­ry z pły­ty Places:

 • M. Smoczyński / K. Lenczowski – Fugato & Allegrina
 • D. Lubowicz – Na 7
 • M. Zaborski – Too Late
 • J. Jarczyk – Little String Quartet
 • D. Lubowicz – Obercology
 • K. Komeda – Svantetic (arr. M. Smoczyński)
 • K. Komeda – Sleep Safe and Warm (arr. K. Lenczowski)
 • K. Lenczowski – La Tina
 • M. Smoczyński – Zakopane
 • M. Smoczyński – Manhattan Island

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Fotoreportaż z kon­cer­tu

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

03/10/2013 11:00

Wystąpienie oko­licz­no­ścio­we w stu­le­cie uro­dzin prof. Jana Ekiera: prof. zw. Andrzej Jasiński (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Część arty­stycz­na: Andrzej Jasiński — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • F. Chopin
  • Polonez cis-moll op. 26 nr 1
  • Mazurek g‑moll op. 24 nr 1
  • Mazurek b‑moll op. 24 nr 4
 • I.J. Paderewski – Melodia Ges-dur op. 16 nr 2

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści
Fotoreportaż z wysta­wy SZKOŁA MUZYKI Jan Ekier w war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej

 

KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI SETNYCH URODZIN JANA EKIERA

03/10/2013 19:00

Wykonawcy:

 • Piotr Paleczny — for­te­pian
 • Chór Mieszany UMFC
 • Krzysztof Kusiel-Moroz — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Sinfonia Varsovia
 • TOMASZ BUGAJ — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • G. Rossini – Uwertura do ope­ry Tankred
 • K. Szymanowski – IV Symfonia op. 60 (Koncertująca)
 • F. Chopin – Koncert for­te­pia­no­wy e‑moll op. 11
 • J. Ekier – Kolorowe melo­die

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł (dys­try­bu­cja bile­tów od 1 paź­dzier­ni­ka br.)

Koncertowi towa­rzy­szy wysta­wa pre­zen­to­wa­na w foy­er Sali Koncertowej
SZKOŁA MUZYKI Jan Ekier w war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej
Autor wysta­wy: dr Aneta Teichman
Projekt gra­ficz­ny i reali­za­cja: Przemysław Klonowski

Fotoreportaż z wysta­wy

Afisz (pro­jekt: Janusz Różański)

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współ­fi­nan­su­je Miasto Stołeczne Warszawa
Współorganizator: Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

 

KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI SETNYCH URODZIN JANA EKIERA

05/10/2013 19:00

Wykonawcy:

 • Adam Kruszewski — bary­ton
 • Konstanty Andrzej Kulka — skrzyp­ce, Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Bronisława Kawalla, Ella Susmanek — for­te­pian
 • Agnieszka Przemyk-Bryła, Edward Wolanin — for­te­pian
 • KWARTET WILANÓW: Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz — skrzyp­ce, Ryszard Duź — altów­ka, Marian Wasiółka — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie:

 • J. Ekier – Szturmówka, Na nowe dro­gi, Janka
 • J. Ekier – Wariacje i podwój­na fuga na kwar­tet smycz­ko­wy
 • J. S. Bach – Fantazja chro­ma­tycz­na i fuga d‑moll BWV 903
 • F. Chopin – Pieśni z op. 74: Precz z moich oczu, Pierścień, Wojak
 • F. Chopin – Introdukcja i Polonez C‑dur op. 3 na for­te­pian i wio­lon­cze­lę
 • F. Chopin – Trio g‑moll op. 8

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu (dys­try­bu­cja kart wstę­pu od 1 paź­dzier­ni­ka br.)

Koncert sobot­ni poprze­dzi spo­tka­nie o godz. 16:30 w Audytorium im. Karola Szymanowskiego
BYĆ ARTYSTĄ O Profesorze Janie Ekierze mówią ucznio­wie i przy­ja­cie­le
Wypowiedzi i wspo­mnie­nia naj­bliż­szych przy­ja­ciół, wycho­wan­ków i współ­pra­cow­ni­ków oraz pokaz reci­ta­li i wypo­wie­dzi Profesora zre­ali­zo­wa­nych przez TVP

Koncertowi towa­rzy­szy wysta­wa pre­zen­to­wa­na w foy­er Sali Koncertowej
SZKOŁA MUZYKI Jan Ekier w war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej
Autor wysta­wy: dr Aneta Teichman
Projekt gra­ficz­ny i reali­za­cja: Przemysław Klonowski

Afisz (pro­jekt: Janusz Różański)

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współ­fi­nan­su­je Miasto Stołeczne Warszawa
Współorganizator: Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

 

MIĘDZY BELCANTO A WIRTUOZERIĄ
Książę wśród flecistów – Giulio Briccialdi (1818–1881)

06/10/2013 17:00

„Zagraniczni Goście”

Wykonawcy: Ginevra Petrucci — flet, Paola Pisa — for­te­pian, Conservatorio Santa Cecilia, Rzym (Włochy)

W pro­gra­mie para­fra­zy Giulia Briccialdiego:

 • Fantazja na tema­ty z ope­ry Wilhelm Tell G. Rossiniego
 • Fantazja na tema­ty z ope­ry Norma V. Belliniego
 • Wariacje na temat Le Streghe op. 8 N. Paganiniego
 • Fantazja dra­ma­tycz­na na tema­ty z ope­ry Aida G. Verdiego
 • Fantazja na temat sce­ny luna­tycz­ne­go snu Lady Makbet z ope­ry Makbet G. Verdiego
 • Fantazja na tema­ty z ope­ry Trubadur G. Verdiego

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

NASI LAUREACI

07/10/2013 19:00

Wykonawcy:

 • Marta Kordykiewicz — wio­lon­cze­la
 • Mateusz Stankiewicz — akor­de­on
 • Jacek Dziołak — klar­net

oraz: Agnieszka Kozło — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • W. Lutosławski – Grave. Metamorfozy na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • L. van Beethoven – Sonata wio­lon­cze­lo­wa C‑dur op. 102 nr 1
 • R. Schumann – Adagio i Allegro op. 70 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • W. Lutosławski – Preludia tanecz­ne w wer­sji na klar­net i akor­de­on (opr. zespo­łu)
 • J. Tiensuu – Plus I na klar­net i akor­de­on
 • W. Kostrzewa – Maszopi na klar­net baso­wy i akor­de­on
 • R. Gagliano – FanfaraImprovivos na klar­net i akor­de­on
 • A. Piazzolla – Nightclub 1960Historii Tanga w wer­sji na klar­net i akor­de­on (opr. zespo­łu)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

RECITAL FORTEPIANOWY

09/10/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawca: Jerzy Stryjniak — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • F. Chopin – Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
 • F. Chopin – Nokturn Es-dur op. 55 nr 2
 • F. Liszt – Consolation Des-dur S. 172/3
 • F. Liszt – Etiuda Eroica S. 139/7
 • F. Liszt – Etiuda Un sospi­ro S. 144/3
 • F. Liszt – Etiuda La Campanella S. 141/3
 • F. Liszt – Sonata h‑moll S. 178

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety 15 zł

Afisz

 

RECITAL FORTEPIANOWY

12/10/2013 19:00

Wykonawca: Yury Favorin — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • J. Brahms – III Sonata for­te­pia­no­wa f‑moll op. 5
 • L. Janáček – Sonata for­te­pia­no­wa 1 X 1905
 • K. Szymanowski – Metopy. Trzy poema­ty op. 29
 • Ch.-V. Alkan – Symfonia na for­te­pian solo op. 39

Współorganizator: Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w UMFC

Afisz

 

PAMIĘCI PROFESORA MACIEJA PADEREWSKIEGO
w 70. rocznicę urodzin

13/10/2013 17:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy:

 • Maria Ślipska — wio­lon­cze­la, Natalia Czekała — for­te­pian
 • Jakub Pożyczka — wio­lon­cze­la, Ryszard Alzin — for­te­pian
 • Dobrawa Czocher — wio­lon­cze­la, Michał Bruliński — for­te­pian
 • Marianna Sikorska — wio­lon­cze­la, Zuzanna Laszczkowska — for­te­pian
 • Magdalena Bojanowicz — wio­lon­cze­la, Piotr Kopczyński — for­te­pian
 • ERATO TRIO: Grzegorz Skrobiński — for­te­pian, Bartosz Bober — skrzyp­ce, Robert Dacko — wio­lon­cze­la
 • KWINTET FORTEPIANOWY: Radosław Sobczak — for­te­pian, Jan Stanienda — skrzyp­ce, Adam Dębski — altów­ka, Michał Zieliński — wio­lon­cze­la, Sebastian Wypych — kon­tra­bas
 • Krzysztof Gosztyła — pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

W pro­gra­mie:

 • Miniatury na wio­lon­cze­lę i for­te­pian w redak­cji M. Paderewskiego i K. Michalika
 • J.N. Hummel – Trio F‑dur op. 22
 • F. Schubert – Kwintet for­te­pia­no­wy A‑dur Pstrąg D 667

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Maja Nosowska, mgr Grzegorz Skrobiński, mgr Michał Zieliński

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

MOZARTOSKOP 2.0
Arie z oper Mozarta

14/10/2013 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy: soli­ści – stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
Hanna Sosińska-Kraski — for­te­pian, Szymon Kowalczyk — for­te­pian

W pro­gra­mie: Don Giovanni KV 527, Le noz­ze di Figaro KV 492, Così fan tut­te KV 588, Die Zauberflöte KV 620

Opieka arty­stycz­na: prof. Janusz Przybylski, mgr Rafał Janiak

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

KONCERT SYMFONICZNY

16/10/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Maria Wójcik — for­te­pian
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • STEFANOS TSIALIS — dyry­gent (Grecja)

W pro­gra­mie:

 • R. Wagner – Preludium do III aktu ope­ry Lohengrin WWV 75
 • S. Rachmaninow – III Koncert for­te­pia­no­wy d‑moll op. 30
 • J. Brahms – I Symfonia c‑moll op. 68

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Omówienie kon­cer­tu

 

ŚPIEWAJĄCA POLSKA U FRYDERYKA CHOPINA

20/10/2013 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

 • chó­ry szkół ogól­no­kształ­cą­cych regio­nu lubel­skie­go
  • Chór KASJOPEA Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie
  • Chór PEREŁKI Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
  • Chór Szkoły Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie
  • Chór Szkoły Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej w Lublinie
  • Chór CANTO Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku
  • Chór Zespołu Szkół nr 9 im. J.I. Kraszewskiego w Lublinie
  • Chór LA MUSICA Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie
  • Chór Gimnazjum nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej
  • Chór AKADEMOS Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie
  • Chór AMABILE Zespołu Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie
  • Chór SENSORIUM Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
  • Chór LORIEN I LO im. S. Staszica w Lublinie
  • Chór ERGO CANTEMUS! II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie
  • Chór KANTYLENA III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  • Chór dzie­cię­cy CONQUEST OF MUSIC Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 109 im. Świętej Rodziny w Warszawie (gościn­nie)
 • Kazimierz Mazur — recy­ta­cje
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
 • SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • R. Wagner — Uwertura Polonia WWV 39
 • W. Lutosławski – Piosenki na chór dzie­cię­cy i orkie­strę
 • B.K. Przybylski – Kantata Dobro i zło do słów Jana Pawła II
 • P. Buczyński – Lamento z frag­men­ta­mi kazań sej­mo­wych Piotra Skargi
 • P. Buczyński – Aquila bian­ca do słów Or-Ota
 • J. Ekier – Kolorowe melo­die

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. zw. Bogdan Gola

Koordynatorzy Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” w regio­nie lubel­skim: Barbara Pazur, Małgorzata Nowak

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

NASI LAUREACI

21/10/2013 19:00

Wykonawcy:

 • Adriana Ferfecka — sopran
 • Michał Dembiński — bas

oraz: Mischa Kozłowski — for­te­pian, Jolanta Pszczółkowska-Pawlik — for­te­pian

W pro­gra­mie: G. Puccini, A. Dvořák, S. Moniuszko F. Schubert, G. Puccini, A. Boito

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

RECITAL FORTEPIANOWY

23/10/2013 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawca: Jan Kadłubiski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • F. Chopin – Preludium cis-moll op. 45, 24 Preludia op. 28
 • R. Schumann – Carnaval. Scènes mignon­nes sur quatre notes op. 9

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz

 

MUZYKA EUROPEJSKA NA DWORZE OSMAŃSKIM
z okazji 90. rocznicy proklamowania Republiki Tureckiej oraz podpisania Traktatu Przyjaźni między Polską a Turcją

27/10/2013 17:00

„Zagraniczni Goście”

Wykonawcy:

 • Zespół Instrumentalny UMFC
 • EMRE ARACI — dyry­gent (Turcja)

W pro­gra­mie:

 • J.-B. Lully – Marche pour la cérémo­nie des Turcs
 • G. Donizetti Pasha – Marcia favo­ri­ta del Gran Sultano Mahmud II
 • G. Donizetti – Gran Marcia Militare Imperiale ‘Sultano Abdulmecid
 • Ch. L. N. d’Albert – The Sultan’s Polka
 • C. Guatelli (Pasha) – Marche de L’Éxposition Ottomane
 • Sułtan Abdülaziz – Invitation à la Valse
 • R. Bey – Prière pour Sultan Murad V
 • Sułtan Murad V – Valse en Mi Bémol Majeur
 • Fehime Sultan – Marche L’Union National
 • B. Efendi – Grande Marche
  (aran­ża­cje – Emre Araci)

Współorganizator: Ambasada Turcji w Warszawie
Sponsorem kon­cer­tu są Tureckie Linie Lotnicze

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

MUZYKA ORGANOWA PEDAGOGÓW NASZEJ UCZELNI
Feliks Rączkowski, Tadeusz Paciorkiewicz, Romuald Twardowski, Marian Sawa, Stanisław Moryto, Dariusz Przybylski

28/10/2013 19:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Wykonawcy: Roman Szlaużys, Mateusz Rzewuski, Krzysztof Ostrowski, Bartosz Jakubczak, Jarosław Wróblewski, Jerzy Dziubiński — orga­ny

W pro­gra­mie:

 • S. Moryto – Cantio Polonica
 • F. Rączkowski – Wariacje A‑dur
 • T. Paciorkiewicz – Tryptyk
 • R. Twardowski – Fantazja
 • D. Przybylski – Chorały Schüblerowskie
 • M. Sawa – Ecce Lignum Crucis

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Andrzej Chorosiński

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

GABRYŚ & QUINN PIANO DUO

30/10/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Maria Gabryś — for­te­pian
 • Monika Quinn — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • P. Czajkowski – Suita Dziadek do orze­chów (arr. N. Economou)
 • P. Czajkowski – Dwa tań­ce z bale­tu Jezioro łabę­dzie (opr. C. Debussy)
 • S. Rachmaninow – Suita nr 1 Fantasie-Tableaux
 • F. Chopin — Rondo C‑dur op. 73 na dwa for­te­pia­ny
 • D. Szostakowicz — Concertino na dwa for­te­pia­ny
 • W. Lutosławski — Wariacje na temat Paganiniego na dwa for­te­pia­ny

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz