Zawiadomienie o obronie mgr. Jarosława Siwińskiego

3/09/2020

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Siwińskiego w dyscyplinie artystycznej – kompozycja i teoria muzyki, która odbędzie się 14 września 2020 r. o godz. 14:00.

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Siwińskiego odbędzie się poprzez platformę Zoom.

Gość zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia do udziału w obronie na adres: rda@chopin.edu.pl i będzie proszony o przesłanie adresu e-mail,
na który zostanie przesłane zaproszenie (link) do spotkania.

Rozprawa doktorska złożona z: kompozycji elektroni­cz­nej Aurea,
rozprawy Utwór elektro­akustyczny będący egzemplifikacją możliwości insta­lacji dźwiękowej reagującej na warunki pogodowa oraz realizacja prototypu poje­dyn­cze­go elementu tej instalacji
oraz wykonania prototypu syntezatora modulującego dźwięk pod wpły­wem warunków pogodowych, będą­cego elementem planowanej w przestrzeni otwartej insta­la­cji dźwiękowej Auralia

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Knittel, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Chołoniewski, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Cezary Duchnowski, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Praca doktorska udostępniona będzie pod adresem internetowym: https://chopinedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martyna_cinak-modzelewska_adm_chopin_edu_pl/EvsnpaGodgFIgzZbUgjwFWwBwnbHBd5e5EPZE1NQIMiJJw?e=4VM2kr

Na stronie internetowej (link) Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zamieszczone są recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej.


ostatnia modyfikacja: 03/09/2020