Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki z udziałem Wykładowców Szkoły Głównej Handlowej

14/09/2020

Jeśli masz co najmniej dyplom licencjata i marzy Ci się korzystny zwrot
z inwestycji w edukację muzyczną albo po prostu lubisz być solistą/ką

i chcesz samodzielnie decydować o swoim miejscu na rynku pracy ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dziś, na wymagającym rynku pracy, w warunkach rosnącej konkurencji wśród absolwentów szkół artystycznych, absolwent  studiów muzycznych powinien być nie tylko profesjonalnie wykształconym  muzykiem, ale także znać zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Znajomość podstaw zarządzania, narzędzi marketingu, prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury, źródeł finansowania/pozyskiwania przychodów, umiejętność oceny sytuacji rynkowej, identyfikowania potencjalnych partnerów współpracy, kształtowania wizerunku, pozwolą Ci osiągnąć dwie kluczowe z punktu widzenia zatrudnienia korzyści:

Czas trwania – 2 semestry (sobota-8 godz./niedziela-6 godz.)

Warunek uzyskania świadectwa absolutorium i pozytywny wynik końcowego egzaminu ustnego.

Wykładowcyzajęcia są prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków reprezentujących instytucje kultury i firmy sektora kreatywnego.

Przewidziane są również spotkania  z artystami, którzy odnieśli sukces także jako przedsiębiorcy (z uwzględnieniem różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej).  

Program studiów składa się z 6 modułów:

  1. I. Ekonomika kultury: (1) Związki między polityką gospodarczą, kulturalną i finansową państwa; (2) Ekonomiczne aspekty aktywności
    w sferze kultury.
  2. Zarządzanie i marketing: (3) Zarządzanie, najnowsze trendy zarządzania; (4) Zarządzanie projektem, zasady, fazy projektu; (5) Koncepcja wartości marketingowej; (6) Plan marketingowy; (7) Kreowanie marki artysty; (8) Organizowanie kampanii promocyjnych; (9) Wykorzystanie internetu do celów marketingowych;

(10) Organizacja koncertu jako przedsięwzięcia artystycznego
i biznesowego; (11) Wystąpienia  publiczne; Sztuka prezentacji siebie; (12) Negocjacje.

III. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez artystę: (13) Prawo autorskie przedmiot ochrony, podmiot praw autorskich, autorskie prawa osobiste i majątkowe; (14) Prawo zamówień publicznych; tryby zamówień; (15) Zawieranie umów handlowych, oferta handlowa; (16) Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury; Statut organizacji; (17) Zasady opodatkowania działalności gospodarczej.

  1. Źródła finansowania działalności artystycznej: (18) Źródła przychodów (model biznesu), (19) Pozyskiwanie środków publicznych krajowych i zagranicznych, Crowdfunding, Barter, Sponsoring. Aspekty podatkowe wybranych form działalności zarobkowej.
  2. Aspekty psychologiczne pracy menedżera: (20) Psychologia pracy zespołowej, wywieranie wpływu na innych, Specyfika relacji menedżer – artysta, Zarządzanie czasem.
  3. Warsztaty z menedżerami, gry symulacyjne z udziałem specjalistów Banku BZ WBK; (21) Identyfikowanie luki poznawczej między teorią
    i praktyką, (22) Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działalności artysty w realiach rynkowych. 

Terminy zajęć:  

24-25.X; 07-08.XI; 21.XI-22.XI; 05-06.XII.2019 r.; 19-20.XII.2020;

09-10.I; 13-14.II; 27-28.II; 13-14.III; 27-28.III; 10-11.IV; 24-25.IV;

15-16.V.2021;  Egzamin końcowy –  29.05.2021 r.

Liczba miejsc: 25 (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Czesne: 4.000 zł – płatne w całości lub w dwóch ratach (2 x 2.000 zł)

na rachunek:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

70 2490 0005 0000 4600 5158 8131 ALIOR BANK  S.A. – wpłaty w PLN

Kod BIC/SWIFT:  ALBPPLPWXXX

lub:   

82 2490 0005 0000 4600 9732 0699 tylko wpłaty w EUR!

 

Tytuł przelewu – Podyplomowe Studia „Menedżer Muzyki”  ed. V

Wymagane dokumenty  (Regulamin Podyplomowych Studiów w UMFC 2018):

 

Jednostka prowadząca:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Okólnik 2, 00-368 Warszawa

tel. +48 (22) 827 72 41 wew. 243; pok. 304

 

Kontakt:

Kierownik Studiów: dr hab. Lidia Danik

e-mail: ldanik@sgh.waw.pl

Sekretarz: mgr Ewa Fiedorowicz 

e-mail: ewa.fiedorowicz@adm.chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 14/09/2020