Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Moniki Lech

15/06/2020

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr Moniki Lech w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej teo­ria muzy­ki któ­ra odbę­dzie się 25 czerw­ca 2020 r. (czwar­tek) o godz. 11:00.

Udział w zdal­nej publicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej odbę­dzie się poprzez plat­for­mę Zoom. Gość zobo­wią­za­ny jest do wysła­nia zgło­sze­nia do udzia­łu w obro­nie na adres rda@chopin.edu.pl i będzie pro­szo­ny o prze­sła­nie adre­su e‑mail, na któ­ry zosta­nie prze­sła­ne zapro­sze­nie (link) do spo­tka­nia.

Temat pra­cy: Teoria ana­li­tycz­na Lasse Thoresena i jej zasto­so­wa­nie do bada­nia elek­tro­aku­stycz­nych utwo­rów kom­po­zy­to­rów pol­skich

Szczegółowe infor­ma­cje o postę­po­wa­niach awan­so­wych


ostatnia modyfikacja: 15/06/2020