Wybory Rektora UMFC

13/06/2020

Z rado­ścią infor­mu­je­my, iż w dniu 12 czerw­ca 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza pod­ję­ła uchwa­łę stwier­dza­ją­cą waż­ność wybo­ru prof. dr hab. Klaudiusza Barana na sta­no­wi­sko Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kaden­cję 2020–2024.

To dru­ga kaden­cja prof. dr hab. Klaudiusza Barana zatrud­nio­ne­go w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra. W latach 2002–2005 peł­nił obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, od 2008 roku funk­cję Prodziekana, a od 2011 roku był Dziekanem Wydziału Instrumentalnego. Od roku 2012 jest kie­row­ni­kiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki.

Profesor Klaudiusz Baran w kaden­cji 2012–2016 peł­nił funk­cję pro­rek­to­ra ds. arty­stycz­nych. W wybo­rach 2016 został wybra­ny rek­to­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jest człon­kiem i zało­ży­cie­lem takich zespo­łów jak: Tangata Quintet, z któ­rym dwu­krot­nie był nomi­no­wa­ny do Nagrody Fryderyk (2004, 2005), Machina del Tango i DesOrient.

Występuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych jak i z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce, jak i poza gra­ni­ca­mi kra­ju — we Francji, Włoszech, Austrii, Ukrainie, Rosji, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Białorusi, Luksemburgu, Serbii, Słowacji, Litwie, Estonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Chinach, Szwajcarii i Argentynie.

Jest zapra­sza­ny jako wykła­dow­ca na mię­dzy­na­ro­do­we kur­sy inter­pre­ta­cji muzycz­nej (Polska, Francja, Serbia) i juror kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych (Polska, Włochy, Słowacja, Serbia).

W 2003 roku uka­za­ła się jego pły­ta nagra­na dla wytwór­ni SonyClassical z solo­wy­mi i kame­ral­ny­mi dzie­ła­mi Astora Piazzolli, któ­ra otrzy­ma­ła nagro­dę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003 w kate­go­rii „Najlepszy album — muzy­ka kame­ral­na”.

Dokonał licz­nych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a tak­że muzy­ki fil­mo­wej, teatral­nej i roz­ryw­ko­wej.

Jego stu­den­ci ponad 50 razy byli nagra­dza­ni na mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sach akor­de­ono­wych i inter­dy­scy­pli­nar­nych w kate­go­riach solo­wych i kame­ral­nych.

Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!! 

 

Życiorys prof. dra hab. Klaudiusza Barana

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej


ostatnia modyfikacja: 13/06/2020