UMFC w mediach. Radio Dla Ciebie – audycja Liberator

19/06/2020

Jak sku­tecz­nie dzia­łać pomi­mo pan­de­mii w obsza­rze kul­tu­ry i edu­ka­cji arty­stycz­nej? Jak kul­tu­ra wyso­ka pora­dzi­ła sobie w tej nowej rze­czy­wi­sto­ści? Jakie ją cze­ka­ją wyzwa­nia? Jakie są szan­se i jak wie­le zale­ży od dobre­go zarzą­dza­nia i współ­pra­cy aby wcie­lać w życie inno­wa­cje i nowe pomy­sły?

Na te oraz inne pyta­nia odpo­wia­da­li goście Magdaleny Zalewskiej w audy­cji Liberator w RDC: prof. dr hab. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Agnieszka Hejduk-Domańska – koor­dy­na­tor Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego UMFC oraz Kursu muzycz­ne­go Chopin-Górecki.

Serdecznie zapra­sza­my do wysłu­cha­nia roz­mo­wy dostęp­nej pod lin­kiem: https://www.rdc.pl/po…/liberator-wyzsza-kultura-zarzadzania/

 


ostatnia modyfikacja: 23/06/2020