Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

1/06/2020

 

Z rado­ścią infor­mu­je­my o zakoń­cze­niu reali­za­cji pro­jek­tu “Głębokiej ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ku dydak­tycz­ne­go „A” Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku”. 

Celem inwe­sty­cji jest zapew­nie­nie Wydziałowi Instrumentalno-Pedagogicznemu w Białymstoku warun­ków loka­lo­wych umoż­li­wia­ją­cych pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej i arty­stycz­nej na wyso­kim pozio­mie oraz ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii ciepl­nej i elek­trycz­nej, pro­mo­cję odna­wial­nych źró­deł ener­gii poprzez insta­la­cję pane­li foto­wol­ta­icz­nych oraz popra­wę este­ty­ki budyn­ku, na czym zyska prze­strzeń publicz­na.

Efekty:
* zmniej­sze­nie rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię ciepl­ną i elek­trycz­ną;
* zmniej­sze­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych;
* ogra­ni­cze­nie emi­sji zwią­za­nej ze spa­la­niem pali­wa opa­ło­we­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go przez cie­płow­nię miej­ską oraz elek­trow­nie;
* pro­mo­cja OZE w spo­łe­czeń­stwie poprzez wyko­na­nie elek­trow­ni PV.

Całkowita war­tość pro­jek­tu: 5.938.195,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.884.183,18 zł

Wkład MKiDN: 2.054.012,75

Informacja o war­to­ści pro­jek­tu i wkła­dach na pod­sta­wie umo­wy POIS.01.03.01–00-0023/16.

 

Celami reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu są:

zmniej­sze­nie rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię pocho­dzą­cą z tra­dy­cyj­nych źró­deł­prze­cięt­nie o 3.695 GJ, tj. 49% w cią­gu roku od momen­tu zre­ali­zo­wa­nia inwe­sty­cji;
zmniej­sze­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych UMFC śred­nio o 277.913 zł w okre­sie peł­ne­go­ro­ku od chwi­li zakoń­cze­nia zada­nia inwe­sty­cyj­ne­go; ogra­ni­cze­nie emi­sji do atmos­fe­ry ekwi­wa­len­tu CO2 o przy­naj­mniej 321,58 Mg, pocho­dzą­cej ze spa­la­nia pali­wa opa­ło­we­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go przez cie­płow­nię miej­ską oraz węgla przez elek­trow­nie; pro­mo­cja OZE w spo­łe­czeń­stwie poprzez wyko­na­nie elek­trow­ni PV.

W ramach pro­jek­tu powsta­ną nastę­pu­ją­ce pro­duk­ty:

licz­ba zmo­der­ni­zo­wa­nych ener­ge­tycz­nie budyn­ków: 1 szt.; powierzch­nia użyt­ko­wa budyn­ków pod­da­nych ter­mo­mo­der­ni­za­cji: 2757,20 m²; dodat­ko­wa zdol­ność wytwa­rza­nia ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych: 0,02392 MW. Dzięki prze­pro­wa­dze­niu inwe­sty­cji zosta­ną osią­gnię­te nastę­pu­ją­ce wskaź­ni­ki rezul­ta­tu: rocz­ny spa­dek emi­sji gazów cie­plar­nia­nych: 321,58 ton rów­no­waż­ni­ka
CO2/rok; zmniej­sze­nie rocz­ne­go zuży­cia ener­gii pier­wot­nej w budyn­kach publicz­nych o 975.883 kWh/rok; zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii koń­co­wej: 3.695 GJ/rok; ilość zaosz­czę­dzo­nej ener­gii elek­trycz­nej: 153,64 MWh/rok; ilość zaosz­czę­dzo­nej ener­gii ciepl­nej: 3 142,12 GJ.


ostatnia modyfikacja: 06/07/2020