Prorektorzy w kadencji 2020–2024

30/06/2020

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w kaden­cji 2020–2024 JM Rektor, prof. dr hab. Klaudiusz Baran będzie współ­pra­co­wał z pro­rek­to­ra­mi:

dr. hab. Aleksandrem Kościowem, prof. UMFC – pro­rek­to­rem ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki (po uzy­ska­niu pozy­tyw­nej opi­nii Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów w kwe­stii powie­rze­nia obo­wiąz­ków pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich)  

prof. dr. hab. Pawłem Łukaszewskim – pro­rek­to­rem ds. nauki

prof. dr. hab. Pawłem Gusnarem – pro­rek­to­rem ds. zagra­nicz­nych


ostatnia modyfikacja: 30/06/2020