Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie organizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury na terenie UMFC w Warszawie i Białymstoku oraz zmianie Zarządzenia nr 23/2020 oraz 26/2020

16/05/2020

Uprzejmie pro­si­my o zapo­zna­nie się z Zarządzeniem Rektora UMFC nr 30/2020 z dnia 16 maja 2020 roku w spra­wie orga­ni­za­cji zajęć oraz korzy­sta­nia z infra­struk­tu­ry na tere­nie UMFC w Warszawie i Białymstoku oraz zmia­nie Zarządzenia nr 23/2020 oraz 26/2020.


ostatnia modyfikacja: 16/05/2020