Wybory Rektora UMFC. Zgłoszenia do kolegium elektorów

22/05/2020

Szanowni Państwo, przy­po­mi­na­my o upły­wa­ją­cym ter­mi­nie prze­sy­ła­nia oświad­czeń, w któ­rych wyra­ża­ją Państwo wolę uczest­nic­twa w Kolegium Elektorów do wybo­ru Rektora UMFC na kaden­cję 2020–2024‼️

Oświadczenie, któ­re otrzy­ma­li Państwo na skrzyn­kę e‑mail z dome­ną chopin.edu.pl, moż­na wysłać do 2️5 maja 2020 r.

Oświadczenie moż­na ode­słać wyłącz­nie z kon­ta uczel­nia­ne­go! Wydrukowany i pod­pi­sa­ny doku­ment moż­na rów­nież wrzu­cić do urny w gma­chu UMFC w Warszawie lub do urny w Gmachu B Filii w Białymstoku.

Przypominamy, że wraz ze zgło­sze­niem woli uczest­ni­cze­nia w Kolegium Elektorów oso­by uro­dzo­ne przed 1 sierp­nia 1972 roku mają obo­wią­zek zło­że­nia oddziel­ne­go oświad­cze­nia w spra­wie lustra­cji na wydru­ko­wa­nym oraz wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­nym for­mu­la­rzu.

Termin skła­da­nia oświad­czeń w spra­wie lustra­cji został prze­dłu­żo­ny do 2️5 maja.

 

 

wię­cej infor­ma­cji o wybo­rach Rektora UMFC

powrót do stro­ny głów­nej


ostatnia modyfikacja: 22/05/2020