Szymon Michalik finalistą Gilette-Hugo Fox Bassoon Competition w Stanach Zjednoczonych

3/05/2020

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Szymon Michalik – absol­went w kla­sie fago­tu ad. dra hab. Artura Kasperka, został fina­li­stą i lau­re­atem pre­sti­żo­we­go kon­kur­su Gilette-Hugo Fox Bassoon Competition w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Szymon Michalik jest człon­kiem zespo­łu Sinfonia Varsovia.

Szymon Michalik

Urodzony w Nowym Sączu. Naukę gry na fago­cie roz­po­czął w wie­ku 11 lat w Szkole Muzycznej I i II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu w kla­sie mgra Jana Słowika. W latach 2010–2013 uczył się w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Krakowie pod kie­run­kiem mgr Zdzisława Bogacza. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kla­sie fago­tu ad. dr hab. Artura Kasperka. W ramach pro­gra­mu Erasmus kształ­cił się u prof. Ole Kristiana Dahla w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

W latach 2016–2017 pra­co­wał na sta­no­wi­sku muzy­ka soli­sty – fago­ci­sty w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Współpracował rów­nież z orkie­stra­mi: Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Iuventus, I’ Culture Orchestra, orkie­stra baro­ko­wa Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej czy Warszawska Opera Kameralna.

Wielokrotny sty­pen­dy­sta: sty­pen­dium Młoda Polska (2017), Fundacji Sapere Auso (2015/2016), m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (2015/2016), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybit­ne osią­gnię­cia w roku aka­de­mic­kim 2014/2015 oraz 2011/2012, Pro Musica Bona (2013/2014, 2012/2013).

 


ostatnia modyfikacja: 04/05/2020