Songwriting Camp ZAiKS

19/05/2020

Serdecznie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w Songwriting Camp ZAiKS – wyda­rze­niu twór­czym, skie­ro­wa­nym do kom­po­zy­to­rów, instru­men­ta­li­stów, woka­li­stów, auto­rów tek­stów pio­se­nek i pro­du­cen­tów muzycz­nych z całej Europy.

TERMIN: 11–18.10.2020 r.
MIEJSCE: Polska, ul. Józefa Piłsudskiego 26, 34–500 Zakopane, Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS “Halama” i “Orlik”.

GOŚCIE SPECJALNI : Natalia Przybysz, Kuba Badach, Maria Peszek, Grubson, Sarsa, Sławek Wierzcholski, Tomek Lipiński, Bass Astral, Wanda Kwietniewska, Jelonek, Julia Marcell, Wojtek Byrski.

W PROGRAMIE:
— sesje twór­cze i nagra­nio­we z udzia­łem zapro­szo­nych gwiazd,
— pre­lek­cje nt. pra­wa autor­skie­go,
— pre­zen­ta­cje naj­now­szych zdo­by­czy tech­no­lo­gicz­nych w zakre­sie nagra­nio­wym,
— pane­le dys­ku­syj­ne o sze­ro­ko poję­tej bran­ży muzycz­nej i…

nie­za­po­mnia­na atmos­fe­ra twór­cza!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgło­sze­nio­wy:

https://songwritingcamp.pl/formularz2020/

Regulamin:

https://songwritingcamp.pl/regulamin/

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/SongwritingCampZAiKS/

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/songwritingcampzaiks/

WWW

https://songwritingcamp.pl/

 

Szczegóły na stro­nie wyda­rze­nia. Zapraszamy!

 


ostatnia modyfikacja: 19/05/2020