Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020

19/05/2020

Rusza Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Stowarzyszenie Warsaw Wind Music zapra­sza­ją do udzia­łu
w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020. To pierw­sza edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su dla kom­po­zy­to­rów, któ­re­go przed­mio­tem jest napi­sa­nie pre­mie­ro­wej kom­po­zy­cji prze­zna­czo­nej na kon­cer­to­wą orkie­strę dętą.

Konkurs ma cha­rak­ter otwar­ty i skie­ro­wa­ny jest do kom­po­zy­to­rów wszyst­kich naro­do­wo­ści. Prace kon­kur­so­we będą oce­nia­ne w dwóch kate­go­riach: mię­dzy­na­ro­do­wej i pol­skiej. Gala fina­ło­wa Konkursu odbę­dzie się 28 listo­pa­da 2020 w Warszawie. Dla lau­re­atów prze­wi­dzia­ne są atrak­cyj­ne nagro­dy, m.in. publi­ka­cja utwo­ru w serii „Biblioteka Orkiestr Dętych” Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, wyko­na­nie utwo­ru pod­czas gali fina­ło­wej oraz nagro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez PWM. Dla zwy­cięz­cy w kate­go­rii pol­skiej prze­wi­dzia­na jest nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści 4 000 zł.

Oceny utwo­rów oraz wybo­ru zwy­cię­skiej kom­po­zy­cji doko­na Jury w skła­dzie:

- prof. Alicja Gronau (Polska) – kom­po­zy­tor i teo­re­tyk muzy­ki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, prze­wod­ni­czą­ca jury

- dr Chris David Westover (USA) – dyry­gent i kom­po­zy­tor, Denison University

- dr Ryan Latimer (Wielka Brytania) – kom­po­zy­tor, University of Birmingham

-dr Eunho Chang (Korea Południowa) – kom­po­zy­tor, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie

- ppłk Adam Czajkowski (Polska) – dyry­gent i aran­żer, wie­lo­let­ni szef Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie

- dr Daniel Cichy (Polska) – dyrek­tor – redak­tor naczel­ny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

- Jakub Nikiel (Polska) – kom­po­zy­tor, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, redak­tor serii „Biblioteka Orkiestr Dętych”

- dr Mariusz Dziubek (Polska) – dyrek­tor Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie

- dr Jarosław Praszczałek (Polska) – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, sekre­tarz jury i koor­dy­na­tor kon­kur­su

 

Zwycięskie kom­po­zy­cje zosta­ną wyda­ne przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w serii „Biblioteka Orkiestr Dętych”, któ­rej celem jest wspar­cie dzia­łal­no­ści orkiestr i zespo­łów dętych poprzez umoż­li­wie­nie korzy­sta­nia z mate­ria­łów nuto­wych na naj­wyż­szym pozio­mie mery­to­rycz­nym
i edy­tor­skim. Utwory wyda­ne w ramach serii BOD zapeł­nia­ją dotkli­wą lukę reper­tu­aro­wą i uła­twia­ją dostęp do naj­chęt­niej gra­ne­go reper­tu­aru. W skład serii wcho­dzą opra­co­wa­nia, aran­ża­cje, a tak­że nowe kom­po­zy­cje na tyle róż­no­rod­ne, że mogą wzbo­ga­cić reper­tu­ar zarów­no zespo­łów ama­tor­skich, pół­za­wo­do­wych, jak i zawo­do­wych dzia­ła­ją­cych przy gmi­nach, ośrod­kach kul­tu­ry, para­fiach oraz szko­łach muzycz­nych, na róż­nym pozio­mie zaawan­so­wa­nia.

Organizatorami kon­kur­su są Stowarzyszenie Warsaw Wind Music oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Partnerami wyda­rze­nia są: Orkiestra Reprezentacyjna SGGW w Warszawie oraz Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów. Patronatem medial­nym wyda­rze­nie obję­li POLMIC – Polskie Centrum Informacji Muzycznej oraz por­tal „Orkiestry Dęte”.

Regulamin oraz szcze­gó­ły Konkursu znaj­du­ją się pod adre­sem www.warsawwinds.pl, a tak­że na face­bo­oko­wym pro­fi­lu Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020. Zgłoszenia przez sys­tem reje­stra­cji dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Konkursu przyj­mo­wa­ne są do 30 wrze­śnia 2020 r.


ostatnia modyfikacja: 19/05/2020