Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Program im. Bekkera

28/04/2020

Serdecznie zapra­sza­my do zain­te­re­so­wa­nia się pro­gra­mem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej mają­cym na celu wspar­cie naukow­ców i nauczy­cie­li aka­de­mic­kich zatrud­nio­nych w pol­skich uczel­niach oraz jed­nost­kach nauko­wych w dąże­niu do dosko­na­ło­ści nauko­wej poprzez umoż­li­wie­nie im odby­cia sta­żu podok­tor­skie­go, pro­wa­dze­nia badań nauko­wych lub pozy­ska­nia mate­ria­łów do pra­cy nauko­wej w reno­mo­wa­nych ośrod­kach zagra­nicz­nych na zasa­dach sty­pen­dial­nych.

Informacje o pro­gra­mie


ostatnia modyfikacja: 28/04/2020