Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. NOWE ZASADY SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

23/04/2020

Prezydent m.st. Warszawy zapra­sza auto­rów prac magi­ster­skich i roz­praw dok­tor­skich obro­nio­nych na war­szaw­skich uczel­niach w 2019 roku do ubie­ga­nia się o Nagrodę Prezydenta za pra­ce dyplo­mo­we z zakre­su roz­wo­ju Warszawy.

Termin zgła­sza­nia prac został wydłu­żo­ny do 19 czerw­ca br. z uwa­gi na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną zwią­za­ną z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa SARS-CoV‑2. Dla osób zain­te­re­so­wa­nych ubie­ga­niem się o Nagrodę, poza dro­gą pocz­to­wą, prze­wi­dzia­na jest moż­li­wość elek­tro­nicz­ne­go zgła­sza­nia prac.

Na adres: naukowa@um.warszawa.pl nale­ży prze­słać for­mu­larz zgło­sze­nio­wy wraz z pod­pi­sa­mi, a wyma­ga­ne w regu­la­mi­nie załącz­ni­ki powin­ny być zapi­sa­ne w for­ma­cie pdf. W przy­pad­ku zgło­sze­nia prze­sy­ła­ne­go mailem, gdy ich łącz­na obję­tość prze­kra­cza 10MB, nale­ży zapi­sać je w posta­ci lin­ku do pli­ków umiesz­czo­nych na dys­ku inter­ne­to­wym (tzw. chmu­rze). W przy­pad­ku zmia­ny sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej zastrze­ga się moż­li­wość popro­sze­nia o dostar­cze­nie pod­pi­sa­nej wer­sji papie­ro­wej for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go we wska­za­nym ter­mi­nie.
Regulamin Przyznania Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za pra­ce dyplo­mo­we z zakre­su roz­wo­ju Warszawy znaj­du­je się na stro­nie: https://www.um.warszawa.pl/NP . Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nim.

To już pią­ta odsło­na kon­kur­su. Od 2016 r. mia­sto wspie­ra w ten spo­sób zain­te­re­so­wa­nie mło­dych bada­czy Warszawą, włą­cza­jąc ich do dia­lo­gu na temat toż­sa­mo­ści i roz­wo­ju sto­li­cy. Szeroko zakre­ślo­ne ramy tema­tycz­ne dają moż­li­wość ubie­ga­nia się o Nagrodę bada­czom repre­zen­tu­ją­cym wszel­kie dzie­dzi­ny i dys­cy­pli­ny nauko­we.

Tak jak poprzed­nio przy oce­nie prac będą bra­ne pod uwa­gę:
— umiesz­cze­nie pro­ble­mu badaw­cze­go w kon­tek­ście roz­wo­ju Warszawy;
— war­tość nauko­wa pra­cy, w tym ogól­na meto­do­lo­gia i spo­sób uję­cia pro­ble­mu;
— war­tość spo­łecz­na tj. wpływ wyni­ków i wnio­sków badaw­czych na roz­wój Warszawy w przy­pad­ku ich zasto­so­wa­nia;
— prak­tycz­na moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia wyni­ków i wnio­sków badaw­czych w przed­się­wzię­ciach reali­zo­wa­nych przez m.st. Warszawę.

Nagroda głów­na w kate­go­rii roz­praw dok­tor­skich wyno­si 15 tys. zło­tych, a trzy wyróż­nie­nia po 6 tys. zł. Laureat nagro­dy głów­nej za pra­cę magi­ster­ską otrzy­ma 7 tys. zł, a auto­rzy wyróż­nio­nych prac po 3 tys. zł.

Szczegółowe infor­ma­cje moż­na uzy­skać:
· mailem: naukowa@um.warszawa.pl
· tele­fo­nicz­nie: 22 325 86 11
pon.-pt. w godz. 8.00–16.00


ostatnia modyfikacja: 23/04/2020