Bezpłatny pakiet “wspieraMY” dla artystów muzyków i tancerzy dostępny już od 21 kwietnia!

27/04/2020

Instytut Muzyki i Tańca do swo­ich prio­ry­te­to­wych zadań zali­cza wszech­stron­ne wspie­ra­nie arty­stów muzy­ków i tan­ce­rzy. Obecna sytu­acja zwią­za­na z pan­de­mią może być trud­na pod wzglę­dem eko­no­micz­nym, zawo­do­wym, spo­łecz­nym, a tak­że psy­chicz­nym.

Wychodząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom i potrze­bom śro­do­wi­ska, Instytut Muzyki i Tańca uru­cha­mia bez­płat­ny pakiet wspieraMY dla arty­stów muzy­ków i tan­ce­rzy. Jest dostęp­ny od 21 kwiet­nia 2020.

W skład pakie­tu wcho­dzą:

Porad udzie­la­ją psy­cho­lo­go­wie, któ­rzy zna­ją spe­cy­fi­kę zawo­dów arty­stycz­nych i mają kom­pe­ten­cje zwią­za­ne z tym obsza­rem dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej.

Konsultacje trwa­ją 40 minut i odby­wa­ją się on-line.

Prawnicy współ­pra­cu­ją­cy z Instytutem Muzyki i Tańca udzie­la­ją wspar­cia w kwe­stiach wyni­ka­ją­cych z sytu­acji pan­de­mii, a doty­czą­cych pra­cy arty­stycz­nej lub zawo­do­wej. Oznacza to przede wszyst­kim zagad­nie­nia zwią­za­ne z Kodeksem pra­cy czy Kodeksem cywil­nym w zakre­sie umów cywil­no­praw­nych, czy­li umów zle­ce­nia lub o dzie­ło.

Porady są udzie­la­ne w for­mie mailo­wej (przy zagad­nie­niach prost­szych) lub tak­że tele­fo­nicz­nej (przy zagad­nie­niach bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych lub jeśli praw­nik będzie potrze­bo­wał dodat­ko­wych infor­ma­cji).

Wiele insty­tu­cji ofe­ru­je moż­li­wo­ści wspar­cia finan­so­we­go dla arty­stów. W bazie, któ­ra jest aktu­ali­zo­wa­na na bie­żą­co, znaj­du­ją się przy­dat­ne lin­ki do pro­gra­mów sty­pen­dial­nych, gran­to­wych i socjal­nych, rów­nież tych przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie na czas pan­de­mii.

Baza jest dostęp­na w for­mie pli­ku pdf do pobra­nia na stro­nie www Instytutu Muzyki i Tańca. Informacje o moż­li­wo­ściach pozy­ska­nia wspar­cia finan­so­we­go są tak­że udo­stęp­nia­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Instytutu.

Wszystkie infor­ma­cje na temat pakie­tu są dostęp­ne na stro­nie imit.org.pl:

https://imit.org.pl/programy/inne/4411

Mamy nadzie­ję, że ta for­ma wspar­cia będzie kon­struk­tyw­na, inspi­ru­ją­ca i satys­fak­cjo­nu­ją­ca. Jesteśmy otwar­ci na suge­stie śro­do­wi­ska co do zakre­su ofe­ro­wa­nej pomo­cy.

Korzystanie z poszcze­gól­nych czę­ści pakie­tu wspieraMY łączy się z akcep­ta­cją odpo­wied­nich regu­la­mi­nów, któ­re są dostęp­ne na stro­nie Instytutu Muzyki i Tańca.

Osoba do kon­tak­tu w spra­wach zwią­za­nych z pakie­tem:

Joanna Rowicka z Pracowni Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca (edukacja@imit.org.pl).


ostatnia modyfikacja: 27/04/2020