Radiowa Czwórka szuka młodych “Nieprzeciętnych”!

19/03/2020

Właśnie wystar­to­wał kolej­ny ple­bi­scyt „Nieprzeciętni”, adre­so­wa­ny do mło­dych ludzi, pomię­dzy 18 a 35 rokiem życia, któ­rzy w cią­gu minio­ne­go roku zro­bi­li coś wyjąt­ko­we­go. Plebiscyt potrwa do 25 czerw­ca, kie­dy to zosta­nie wyło­nio­ny naj­bar­dziej „Nieprzeciętny” roku. Czwórka zapra­sza do nad­sy­ła­nia zgło­szeń.

Plebiscyt „Nieprzeciętni 2020” ma na celu zapre­zen­to­wa­nie ludzi, któ­rzy na co dzień podej­mu­ją nie­ty­po­we dzia­ła­nia, mają nie­ba­nal­ne zain­te­re­so­wa­nia, two­rzą nie­prze­cięt­ne rze­czy, przez co moż­na okre­ślać ich mia­nem wyjąt­ko­wych.

Pierwszy etap tego­rocz­ne­go kon­kur­su potrwa do 19 kwiet­nia. Do tego cza­su moż­na zgła­szać kan­dy­da­tów. Zgłoszenia mogą nad­sy­łać przy­ja­cie­le, rodzi­na, zna­jo­mi, współ­pra­cow­ni­cy, a tak­że sami zain­te­re­so­wa­ni. Jedynym warun­kiem uczest­nic­twa jest wiek pomię­dzy 18 a 35 rokiem życia.
Można to zro­bić m.in. poprzez stro­nę inter­ne­to­wą Czwórki oraz na pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych Czwórki: Facebooku i Instagramie, a tak­że tra­dy­cyj­nie, dro­gą mailo­wą na adres nieprzecietni@polskieradio.pl.

Spośród wszyst­kich nade­sła­nych zgło­szeń, 18 maja kapi­tu­ła ple­bi­scy­tu wyło­ni 10 fina­li­stów. W tym roku w jury pod prze­wod­nic­twem Hanny Dołęgowskiej, dyrek­tor – redak­tor naczel­nej Czwórki, zasia­da­ją: Dtekk (Jędrzej Dondziło) – DJ, pomy­sło­daw­ca, koor­dy­na­tor i dyrek­tor pro­gra­mo­wy Up To Date Festival, Michał Duchniewicz – Nieprzeciętny 2019, stu­dent medy­cy­ny na Univeristy of Cambridge, Pembroke College, Dawid Godziek – zawod­nik czo­łów­ki świa­to­wej eks­tre­mal­nych dys­cy­plin rowe­ro­wych, Sara Kordowska – woka­list­ka, zwy­cięż­czy­ni trze­ciej odsło­ny kon­kur­su radio­wej Czwórki „Wydaj pły­tę z Będzie Głośno”, Rafał Masny – współ­twór­ca Abstrachuje.TV, jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich kana­łów na YouTube, Aleksandra i Piotr Stanisławscy – dzien­ni­ka­rze nauko­wi, auto­rzy „Crazy Nauka”, naj­po­pu­lar­niej­sze­go i naj­więk­sze­go blo­ga popu­lar­no­nau­ko­we­go w Polsce oraz Areta Szpura – współ­za­ło­ży­ciel­ka mar­ki modo­wej Local Heroes, obec­nie akty­wist­ka eko­lo­gicz­na.

W dru­gim eta­pie kon­kur­su, to słu­cha­cze wybio­rą zwy­cięz­cę spo­śród 10 fina­li­stów. Od 18 maja do 14 czerw­ca będzie moż­na gło­so­wać na swo­je­go fawo­ry­ta poprzez stro­nę inter­ne­to­wą Czwórki. Nazwisko naj­bar­dziej „Nieprzeciętnego” pozna­my na uro­czy­stej gali fina­ło­wej, pla­no­wa­nej na 25 czerw­ca.

źró­dło: infor­ma­cja pra­so­wa orga­ni­za­to­ra


ostatnia modyfikacja: 19/03/2020