Instrukcja wysyłania wiadomości do studentów poprzez USOS-MAIL

18/03/2020

Szanowni Państwo,

zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z instruk­cją wysy­ła­nia kore­spon­den­cji zbio­ro­wej i indy­wi­du­al­nej do stu­den­tów przy pomo­cy sys­te­mu USOS. Mamy nadzie­ję, że to narzę­dzie uła­twi Państwu spraw­ną komu­ni­ka­cję ze stu­den­ta­mi i istot­nie odcią­ży Państwa w tym zakre­sie.

Instrukcja wysy­ła­nia wia­do­mo­ści do stu­den­tów poprzez USOS-MAIL [pdf]


ostatnia modyfikacja: 19/03/2020