Laureaci nagrody Fryderyk w 2020 r.

9/03/2020

8 mar­ca 2020 pod­czas uro­czy­stej Gali Muzyki Poważnej w sie­dzi­bie kato­wic­kie­go NOSPR‑u ogło­szo­no zwy­cięz­ców 26. edy­cji nagród Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2020. Z dumą pre­zen­tu­je­my lau­re­atów tego­rocz­nej nagro­dy muzycz­nej Fryderyk!

 

Album Roku Muzyka Kameralna
Stojowski, Różycki: Sonaty

Pedagodzy UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Wykonawcy
prof. dr hab. Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC — for­te­pian
Reżyser dźwię­ku
dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof UMFC
Wydawca
Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press

Album Roku Muzyka Dawna
J. G. Goldberg, Complete Solo Harpsichord Works
Alina Ratkowska

Pedagodzy UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Wykonawca
dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC
Reżyser dźwię­ku
dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof UMFC
Wydawca
Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press

Album Roku Muzyka Chóralna
Camerata Silesia Sings Silesian Composers

Pedagog UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Reżyser dźwie­ku
dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz, prof. UMFC

Album Roku Muzyka Współczesna
COMFORT ZONE
proMODERN

Pedagog UMFC bio­rą­cy udział w pro­jek­cie:
Kompozytor
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Jednocześnie z rado­ścią dzie­li­my się z Państwem infor­ma­cją o wiel­kim suk­ce­sie albu­mu “100 na 100. Muzyczne Dekady Wolności. Panorama 100 lat pol­skiej muzy­ki na 36 CD w naj­lep­szych wyko­na­niach”, któ­ry otrzy­mał nagro­dę muzycz­ną Fryderyk aż w dwóch kate­go­riach: Album Roku Muzyka Symfoniczna oraz Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej. W pro­jek­cie wzię­ło udział dwóch naszych rek­to­rów oraz jeden z dzie­ka­nów – JM Rektor, prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Paweł Łukaszewski oraz dzie­kan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, dr hab. Dariusz Przybylski. 

 

 


ostatnia modyfikacja: 23/04/2020