Konkurs Société Générale na stypendium na nagranie i wydanie płyty CD

13/12/2019

J.M. Rektor UMFC oraz Dyrektor Generalny ban­ku Société Générale S.A. Oddział w Polsce ogła­sza­ją kolej­ną edy­cję kon­kur­su dla stu­den­tów UMFC stu­diów sta­cjo­nar­nych pierw­sze­go, dru­gie­go i trze­cie­go stop­nia. Przedmiotem kon­kur­su jest sty­pen­dium na nagra­nie i wyda­nie pły­ty CD prze­zna­czo­nej do celów wła­snych Société Générale oraz do celów pro­mo­cji mło­dych wyko­naw­ców. Termin skła­da­nia pro­po­zy­cji mija 17 stycz­nia 2020 r.

Regulamin kon­kur­su


ostatnia modyfikacja: 13/12/2019