Zapraszamy na Konferencję naukowo-artystyczną pt. Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI w.

13/11/2019
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie we współ­pra­cy z Akademią Sztuki w Szczecinie zapra­sza w dniach 15 i 16 listo­pa­da 2019 r.
na Konferencje nauko­wo-arty­stycz­ną pt. Dialog nowo­cze­sno­ści z tra­dy­cją w muzy­ce XX i XXI w. Wśród pre­le­gen­tów m.in.: Barbara Borowicz, Artur Cieślak,  Joanna Freszel, Olga Hans, Anna Maria Huszcza, Anna Ignatowicz-Glińska, Bartosz Kowalski, Artur Kroschel, Paweł Kwapiński, Katarzyna Kwiecień-Długosz, Leszek Lorent, Aldona Nawrocka, Weronika
Ratusińska-Zamuszko, Edward Sielicki, Jakub Szafrański i Róża Wilczak-Płaziuk.
 
Miejsce Konferencji: Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 
Konferencji towa­rzy­szą dwa kon­cer­ty:
15.11.2019, godz. 19.00, sala im. H. Melcera oraz 16.11.2019, godz. 16.00, sala Koncertowa UMFC.
 
Zachęcamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi: kon­fe­ren­cja; kon­cer­ty
 
Na wszyst­kie wyda­rze­nia wstęp wol­ny.

ostatnia modyfikacja: 13/11/2019