SWS FLORENCE ART 2019

4/11/2019

Jest nam miło poin­for­mo­wać, że dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą „Best Speaker” (naj­lep­szy mów­ca) pod­czas Szóstej Międzynarodowej Konferencji Naukowej o Sztuce i Naukach Humanistycznych, któ­ra odby­ła się w dniach 22–24 Października br. we Florencji. Gratulujemy!!!


ostatnia modyfikacja: 04/11/2019