Relacja z wykonania Opery Stanisława Moniuszki “Straszny Dwór”

22/11/2019

Zapraszamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej z kon­cer­tu, któ­ry miał miej­sce 6 listo­pa­da 2019 roku w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej, pod­czas któ­re­go wyko­na­na zosta­ła Opera Stanisława Moniuszki “Straszny Dwór”.

Reżyseria RYSZARD CIEŚLA
Dyrygent JANUSZ PRZYBYLSKI
Kostiumy / opra­wa sce­no­gra­ficz­na BARBARA KĘDZIERSKA
Opieka kostiu­mo­gra­ficz­na MARIA BALCEREK
Ruch sce­nicz­ny ALEKSANDRA DZIUROSZ
Reżyseria świa­teł DARIUSZ PAWELEC
Przygotowanie chó­ru KRZYSZTOF KUSIEL-MOROZ

 

 

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho­dzą­cych z Funduszu Promocji Kultury w ramach pro­gra­mu „Moniuszko 2019 – Promesa”, reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca.

 


ostatnia modyfikacja: 02/12/2019