Rada Dyscypliny Artystycznej

14/11/2019

Zgodnie z zapi­sa­mi Art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i Nauce z dnia 20 lip­ca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), a tak­że na mocy § 13 pkt 1. Lit. d) Statutu UMFC (załącz­nik do Uchwały nr 37/209/2019 Senatu UMFC  z dnia 28 czerw­ca 2019 r.) 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina zosta­ła powo­ła­na Rada Dyscypliny Artystycznej (RDA).

RDA jest orga­nem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina o cha­rak­te­rze kole­gial­nym. Jej zada­niem jest mię­dzy inny­mi nada­wa­nie stop­ni nauko­wych w zakre­sie sztu­ki w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej sztu­ki muzycz­ne.

W skład Rady Dyscypliny Artystycznej wcho­dzą kie­row­ni­cy wszyst­kich katedr dzia­ła­ją­cych na UMFC, po jed­nym przed­sta­wi­cie­lu każ­dej kate­dry, wybie­ra­nym przez jej człon­ków spo­śród osób posia­da­ją­cych sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go lub tytuł pro­fe­so­ra oraz dyrek­tor szko­ły dok­tor­skiej.

Przewodniczący RDA – prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

Wiceprzewodniczący RDA – dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

 

Kontakt: rda@chopin.edu.pl

Informacje o Radzie Dyscypliny Artystycznej

 


ostatnia modyfikacja: 15/11/2019